ข้อกำหนดและกฏหมาย
มาตรฐานคุณภาพ การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย แบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคม
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง
ประเภทบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (สำหรับเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาต)
ผู้รับใบอนุญาต : บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ : 3ก/55/003 ข้อมูลไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ประจำปี พ.ศ. 2567
ส่วนที่ 1 ค่าชี้วัดคุณภาพบริการทั่วไป
ข้อ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ค่าเป้าหมาย ค่าคุณภาพบริการ
(ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน /
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน /
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก)
หมายเหตุ
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
2.1.1 ระยะเวลาสำหรับการขอเริ่มเปิดใช้บริการ (Service activation time) สำหรับระบบ Pre-paid ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สำหรับร้อยละ 90 ของการขอเริ่มเปิดใช้บริการ (ให้วัดเป็นรายเดือน) เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์
สำหรับระบบ Post-paid ไม่เกิน 5 ชั่วโมงทำการ สำหรับร้อยละ 90 ของการขอเริ่มเปิดใช้บริการ (ให้วัดเป็นรายเดือน) เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์
2.1.2 อัตราข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บค่าบริการ (Billing inaccuracy) ไม่เกินร้อยละ 0.3 (ให้วัดเป็นรายเดือน) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก - การประเมินว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมากต้องมีคุณภาพบริการรายเดือนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมากในทุกเดือนของไตรมาสนั้นๆ

- เกณฑ์มาตรฐานระดับดีมากน้อยกว่าร้อยละ 0.003
2.1.3 ระยะเวลาที่ต้องรอในการขอใช้บริการดูแลลูกค้าจากศูนย์ตอบรับโทรศัพท์ (Response time for accessing customer-service call center) ไม่เกิน 60 วินาที (ให้วัดเป็นรายเดือน) เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ - การประเมินว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมากต้องมีคุณภาพบริการรายเดือนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมากในทุกเดือนของไตรมาสนั้นๆ

- เกณฑ์มาตรฐานระดับดีมากน้อยกว่า 18 วินาที
2.1.4 จำนวนครั้งที่หน่วยรับ-ส่งสัญญาณวิทยุย่อย (Cell) ภายในสถานีฐาน ไม่สามารถให้บริการได้ ติดต่อกันเกิน 4 ชั่วโมงใน 1 เดือนต่อจำนวน Cell ทั้งหมดในทุกสถานีฐาน (network unavailability : number of cell outages continuously over 4 hours in a month) ไม่เกินร้อยละ 10 (ให้วัดเป็นรายเดือน) เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์
2.1.5 ร้อยละของจำนวนหน่วยรับ-ส่ง สัญญาณวิทยุย่อย (Cell) ภายในสถานีฐานที่หยุดทำงานสะสมเกิน กว่า 24 ชั่วโมงภายใน 1เดือน (network unavailability : number of cell outages continuously over 24 hours in a month) ไม่เกินร้อยละ 3 (ให้วัดเป็นรายเดือน) เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์
2.1.6 ร้อยละของเวลารวมที่ทุกหน่วยรับ-ส่ง สัญญาณ วิทยุย่อย (Cell) ภายในสถานีฐานไม่สามารถให้บริการได้ใน 1 เดือนของเวลาที่ต้องให้บริการทั้งหมด (network unavailability : cumulative cell outage time in a month) ไม่เกินร้อยละ 1 (ให้วัดเป็นรายเดือน) เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์
ส่วนที่ 2 ค่าชี้วัดคุณภาพบริการประเภทเสียง
ข้อ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ค่าเป้าหมาย ค่าคุณภาพบริการ
(ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน /
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน /
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก)
หมายเหตุ
2.2.1 อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ (Successful call ratio) กรณีที่เป็นการโทรศัพท์ภายในโครงข่ายของผู้ประกอบการเดียวกัน 1. ช่วงเวลา 10.00 - 13.00 น. เฉลี่ยทุก 3 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน - การประเมินว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมากต้องมีคุณภาพบริการรายเดือนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมากในทุกเดือนของไตรมาสนั้นๆ

- เกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก มากกว่าร้อยละ 99.68
2. ช่วงเวลา 16.00-19.00 น.เฉลี่ยทุก 3 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.2.2 อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ (Successful call ratio) กรณีที่เป็นการโทรข้ามโครงข่ายต่างผู้ประกอบการ 1. ช่วงเวลา 10.00-13.00 น. เฉลี่ยทุก 3 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน - การประเมินว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมากต้องมีคุณภาพบริการรายเดือนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมากในทุกเดือนของไตรมาสนั้นๆ

- เกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก มากกว่าร้อยละ 97.54
2. ช่วงเวลา 16.00-19.00 น.เฉลี่ยทุก 3 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.2.3 อัตราส่วนของกรณีที่สายหลุด (Drop Call Rate) 1. ช่วงเวลา 10.00-13.00 น. เฉลี่ยทุก 3 เดือน ไม่เกินร้อยละ 2 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับดีมาก
- การประเมินว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมากต้องมีคุณภาพบริการรายเดือนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมากในทุกเดือนของไตรมาสนั้นๆ

- เกณฑ์มาตรฐานระดับดีมากน้อยกว่าร้อยละ 0.18
2. ช่วงเวลา 16.00-19.00 น.เฉลี่ยทุก 3 เดือน ไม่เกินร้อยละ 2 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับดีมาก
ข้อ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ภูมิภาค ค่าเป้าหมาย ค่าคุณภาพบริการ
(ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน /
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน)
หมายเหตุ
2.2.4 คุณภาพของเสียง (Mean Opinion Score (MOS)) ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่ โทรเข้า กรุงเทพฯ
ร้อยละ 90 ของข้อมูลที่วัดได้ต้องไม่น้อยกว่าค่า 2.5 (เฉลี่ยทุก 3 เดือน) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ภาคใต้
จังหวัดสงขลา โทรเข้า กรุงเทพฯ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ภาคกลาง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรเข้า กรุงเทพฯ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดนครราชสีมา โทรเข้า กรุงเทพฯ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ส่วนที่ 3 ค่าชี้วัดคุณภาพบริการประเภทข้อมูล
ข้อ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ค่าเป้าหมาย ค่าคุณภาพบริการ
(ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน /
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน)
หมายเหตุ
2.3.1 อัตราส่วนจำนวนครั้งที่ค่า Round Trip Time (RTT) ต่ำกว่าค่าที่กำหนด เทคโนโลยี 3G
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยกำหนดให้ RTT มีค่า 500 มิลลิวินาที
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
เทคโนโลยี 4G
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยกำหนดให้ RTT มีค่า 150 มิลลิวินาที
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
เทคโนโลยี 5G (NSA และ SA ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ 2600 MHz)
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยกำหนดให้ RTT มีค่า 150 มิลลิวินาที
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
เทคโนโลยี 5G (SA ที่ใช้คลื่นความถี่ 2600 MHz)
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยกำหนดให้ RTT มีค่า 110 มิลลิวินาที
-
2.3.2 อัตราส่วนจำนวนครั้งที่รับส่งข้อมูลแบบ FTP ได้สำเร็จ (FTP success ratio) เทคโนโลยี 3G
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สำหรับกรณี Download
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
เทคโนโลยี 3G
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สำหรับกรณี Upload
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
เทคโนโลยี 4G
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สำหรับกรณี Download
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
เทคโนโลยี 4G
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สำหรับกรณี Upload
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
เทคโนโลยี 5G (ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ 2600 MHz)
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สำหรับกรณี Download
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
เทคโนโลยี 5G (ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ 2600 MHz)
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สำหรับกรณี Upload
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
เทคโนโลยี 5G (ที่ใช้คลื่นความถี่ 2600 MHz)
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สำหรับกรณี Download
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
เทคโนโลยี 5G (ที่ใช้คลื่นความถี่ 2600 MHz)
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สำหรับกรณี Upload
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.3.3 อัตราจำนวนครั้งที่รับส่งข้อมูลแบบ FTP ได้ไม่น้อยกว่าอัตราบิตที่กำหนด (FTP success ratio subjected to specified bit rate) เทคโนโลยี 3G
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 โดยกำหนดให้อัตราบิต (Bitrate) มีค่า 750 กิโลบิตต่อวินาที สำหรับกรณี Download
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
เทคโนโลยี 3G
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 โดยกำหนดให้อัตราบิต (Bitrate) มีค่า 300 กิโลบิตต่อวินาที สำหรับกรณี Upload
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
เทคโนโลยี 4G
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 โดยกำหนดให้อัตราบิต (Bitrate) มีค่า 2.5 เมกะบิตต่อวินาที สำหรับกรณี Download
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
เทคโนโลยี 4G
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 โดยกำหนดให้อัตราบิต (Bitrate) มีค่า 500 กิโลบิตต่อวินาที สำหรับกรณี Upload
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
เทคโนโลยี 5G ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ 2600 MHz
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 โดยกำหนดให้อัตราบิต (Bitrate) มีค่า 2.5 เมกะบิตต่อวินาที สำหรับกรณี Download
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
เทคโนโลยี 5G ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ 2600 MHz
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 โดยกำหนดให้อัตราบิต (Bitrate) มีค่า 500 กิโลบิตต่อวินาที สำหรับกรณี Upload
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
เทคโนโลยี 5G ที่ใช้คลื่นความถี่ 2600 MHz
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 โดยกำหนดให้อัตราบิต (Bitrate) มีค่า 5 เมกะบิตต่อวินาที สำหรับกรณี Download
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
เทคโนโลยี 5G ที่ใช้คลื่นความถี่ 2600 MHz
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 โดยกำหนดให้อัตราบิต (Bitrate) มีค่า 1.25 เมกะบิตต่อวินาที สำหรับกรณี Upload
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.3.4 อัตราส่วนจำนวนครั้งที่ HTTP โหลดได้ไม่น้อยกว่าเวลาที่กำหนด (HTTP ratio subjected to specified time duration) เทคโนโลยี 3G
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 โดยมีเวลาที่กำหนดเท่ากับ 3 นาที
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
เทคโนโลยี 4G
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 โดยมีเวลาที่กำหนดเท่ากับ 1 นาที
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
เทคโนโลยี 5G (NSA และ SA ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ 2600 MHz)
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 โดยมีเวลาที่กำหนดเท่ากับ 1 นาที
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
เทคโนโลยี 5G (SA ที่ใช้คลื่นความถี่ 2600 MHz)
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 โดยมีเวลาที่กำหนดเท่ากับ 25 วินาที
-
2.3.5 อัตราส่วนจำนวนครั้งที่สามารถเข้าถึงบริการสตรีมมิ่ง (Streaming service accessibility) เทคโนโลยี 3G (Resolution 360p)
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
เทคโนโลยี 4G (Resolution 720p)
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
เทคโนโลยี 5G (NSA และ SA ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ 2600 MHz Resolution 720p)
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
เทคโนโลยี 5G (SA ที่ใช้คลื่นความถี่ 2600 MHz Resolution 1080p)
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
-
2.3.6 อัตราส่วนจำนวนครั้งการแสดงวีดีทัศน์แบบสตรีมมิ่งได้อย่างสมบูรณ์ (Streaming reproduction success ratio) เทคโนโลยี 3G (Resolution 360p)
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
เทคโนโลยี 4G (Resolution 720p)
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
เทคโนโลยี 5G (NSA และ SA ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ 2600 MHz Resolution 720p)
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
เทคโนโลยี 5G (SA ที่ใช้คลื่นความถี่ 2600 MHz Resolution 1080p)
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
-
2.3.11 ค่าอัตราบิตเฉลี่ยของการรับส่งข้อมูลแบบ FTP (Average FTP Bitrate) เทคโนโลยี 5G ที่ใช้คลื่นความถี่ 2600 เมกะเฮิรตซ์
- ไม่น้อยกว่า 20 เมกะบิตต่อวินาที สำหรับกรณี Download
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
เทคโนโลยี 5G ที่ใช้คลื่นความถี่ 2600 เมกะเฮิรตซ์
- ไม่น้อยกว่า 5 เมกะบิตต่อวินาที สำหรับกรณี Upload
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง
ประเภทบริการโทรศัพท์ประจำที่ (สำหรับเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาต)
ผู้รับใบอนุญาต : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ : 3ก/49/003 ข้อมูลไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ประจำปี พ.ศ. 2567
ส่วนที่ 1 ค่าชี้วัดคุณภาพบริการทั่วไป
ข้อ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ค่าเป้าหมาย ค่าคุณภาพบริการ
(ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน /
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน)
หมายเหตุ
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
1.1.1 ระยะเวลาสำหรับการขอเริ่มเปิดใช้บริการ (Supply time for initial connection) ภายใน 10 วันทำการ
(ให้วัดเป็นรายเดือน)
เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์
1.1.2 ร้อยละของการติดตั้งบริการสำเร็จภายในวันที่กำหนด (Percentage of service installation completed on or before the date confirmed) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
(ให้วัดเป็นรายเดือน)
เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์
1.1.3 จำนวนของความผิดปกติที่ถูกรายงาน ต่อจำนวนผู้ใช้บริการ 100 ราย (Number of reported faults per 100 subscribers) ไม่เกิน 5 ครั้ง
ต่อผู้ใช้บริการ 100 ราย
(ให้วัดเป็นรายเดือน)
เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์
1.1.4 ระยะเวลาในการซ่อมแซม (Fault repair time) ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
(ให้วัดเป็นรายเดือน)
เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์
1.1.5 อัตราข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บค่าบริการ (Billing inaccuracy) ไม่เกิน 0.3
(ให้วัดเป็นรายเดือน)
เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์
1.1.6 ระยะเวลาที่ต้องรอในการขอใช้บริการดูแลลูกค้าจากศูนย์ตอบรับโทรศัพท์ (Response time for accessing customer-service call center) ไม่เกิน 60 วินาที
(ให้วัดเป็นรายเดือน)
เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์
ส่วนที่ 2 ค่าชี้วัดคุณภาพบริการประเภทเสียง
ข้อ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ค่าเป้าหมาย ค่าคุณภาพบริการ
(ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน /
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน)
หมายเหตุ
1.2.1 อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ (Successful call ratio) กรณีที่เป็นการโทรศัพท์ภายในโครงข่ายของผู้ประกอบการเดียวกัน - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 วัดเฉลี่ยตลอด 24 ชั่วโมง (ทุกช่วงเวลา) เฉลี่ยทุก 3 เดือน รายงานส่งสำนักงาน กสทช. ทุกไตรมาส เป็นไปตามเกณฑ์
1.2.2 อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ (Successful call ratio) กรณีที่เป็นการโทรข้ามโครงข่ายต่างผู้ประกอบการ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 วัดเฉลี่ยตลอด 24 ชั่วโมง (ทุกช่วงเวลา) เฉลี่ยทุก 3 เดือน รายงานส่งสำนักงาน กสทช. ทุกไตรมาส เป็นไปตามเกณฑ์
ส่วนที่ 3 ค่าชี้วัดคุณภาพบริการประเภทข้อมูล
ข้อ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ค่าเป้าหมาย ค่าคุณภาพบริการ
(ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน /
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน)
หมายเหตุ
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
1.3.1 ร้อยละของเวลารวมที่อุปกรณ์กระจายสัญญาณปลายทางไม่สามารถให้บริการได้ใน 1 เดือน (network unavailability : cumulative Last Mile Node outage time in a month ratio) ไม่เกินร้อยละ 1
(ให้วัดเป็นรายเดือน)
เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์
1.3.2 ค่า Round Trip Time (RTT) - ใช้เป็นค่าชี้วัดอ้างอิงในการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการเป็นรายกรณี หรือกรณีแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
- ไม่ต้องจัดส่งรายงานผลการวัด (รายไตรมาส) ให้สำนักงาน กสทช.
1.3.3 ความเร็วเฉลี่ยในการส่งข้อมูลแบบ FTP (Average speed of FTP transfers)