รายการส่งเสริมการขายสมาร์ทโฟน iPhone 6s หรือ iPhone 6s Plus (iPhone S,M,L)

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อโทรศัพท์ iPhone 6s หรือ iPhone 6s Plus ที่ใช้บริการทรูมูฟเอช
1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone 6s หรือ iPhone 6s Plus พร้อมอุปกรณ์ (เครื่อง) จากบริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์เซลล์ จำกัด (“ผู้ขาย”) และจดทะเบียนเปิดใช้บริการทรูมูฟ เอช ของ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) โดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 2 และเลือกใช้รายการส่งเสริมการขายแบบเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน iPhone : S 399, M 579 หรือ L 799 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ถึง 30 พฤศจิกายน 2558 เท่านั้น

2. ลูกค้าต้องเป็นผู้สมัครใช้บริการทรูมูฟ เอช ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

2.1 เปิดใช้บริการเลขหมายใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ถึง 30 พฤศจิกายน 2558 หรือ

2.2 ทำการย้ายเครือข่ายเลขหมายเดิมมาใช้บริการทรูมูฟ เอช สำเร็จ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป

3. สิทธิพิเศษ: ผู้รับสิทธิจะได้รับส่วนลดค่าเครื่องตามอัตราที่ระบุในตารางเมื่อ

3.1 ซื้อเครื่องและสมัครใช้บริการ ทรูมูฟ เอช แบบระบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดาในรายการส่งเสริมการเดือน iPhone : S399, M579
หรือ L 799 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนติดต่อกันนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการเป็นต้นไป (1 บัตรประชาชนรับสูงสุดไม่เกิน 3 สิทธิ)

3.2 สิทธิส่วนลดนี้ ไม่สามารถโอน แลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้

ตารางส่วนลดค่าเครื่อง iPhone 6s และ iPhone 6s Plus

เครื่องโทรศัพทืเคลื่อนที่  ราคาขาย
(บาท/เครื่อง)
ส่วนลดค่าเครื่อง
(บาท/เครื่อง)
ราคาสุทธิหลัง
หักส่วนลด
(บาท/เครื่อง)
รายการส่งเสริมการขาย
iPhone
ระยะเวลาใช้
บริการขั้นต่ำ
(เดือน)
iPhone 6s  16 GB 26,900 700 26,200

S 399 หรือ
 M 579 หรือ L 799

3
iPhone 6s  64 GB 30,900 850 30,050
iPhone 6s 128 GB 35,100 34,250
iPhone 6s Plus 16 GB 30,900 30,050
iPhone 6s Plus 64 GB 35,100 34,250
iPhone 6s Plus 128GB 39,300 38,450
(ราคาเครื่องข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


4. ส่วนลดค่าเครื่อง:

4.1 เมื่อซื้อ iPhone 6s 16 GB พร้อมสมัครใช้บริการ จะได้รับส่วนลดค่าเครื่อง 700 บาทต่อเครื่อง เมื่อสมัครใช้บริการในรายการส่งเสริมการขาย iPhone : S 399, M 579 หรือ L 799

4.2 เมื่อซื้อ iPhone 6s 64 GB, iPhone 6s 128 GB, iPhone 6s Plus 16 GB, iPhone 6s Plus 64 GB หรือ iPhone 6s Plus 128 GB พร้อมสมัครใช้บริการ จะได้รับส่วนลดค่าเครื่อง 850 บาทต่อเครื่อง เมื่อสมัครใช้บริการในรายการส่งเสริมการขาย iPhone : S 399, M 579 หรือ L 799

5. รับส่วนลดค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือนขั้นต่ำ นาน 18 เดือน(รอบบิล)แรก ติดต่อกันตั้งแต่สมัครใช้บริการ สำหรับรายการส่งเสริมการขาย iPhone : S 399 ราคาปกติ 399 บาท ลด 60 บาท เหลือ 339 บาท ต่อ เดือน M 579 ราคาปกติ 579 บาท ลด 190 บาท เหลือ 389 บาท ต่อ เดือน และ L 799 ราคาปกติ 799 บาท ลด 260 บาท เหลือ 539 บาท ต่อ เดือน

6. ผู้ขอรับสิทธิสามารถขอรับสิทธิได้ในระหว่าง วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ถึง 30 พฤศจิกายน 2558 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น


รายการส่งเสริมการขาย iPhone : S 399, M 579 หรือ L 799
1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการเลขหมายใหม่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) ในระบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ถึง 30 พฤศจิกายน 2558 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

2. อัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนและสิทธิที่ได้รับในรายการส่งเสริมการขาย iPhone : S 399, M 579 หรือ L 799

2.1 รายการส่งเสริมการขาย S 399 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 399 บาทต่อเดือน(รอบบิล) รับสิทธิโทรได้ทุกเครือข่าย 100 นาที (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), ใช้ 3G/EDGE/GPRS ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) รวมกันจำนวน 400 เมกกะไบต์ (MB), ส่งข้อความสั้น(SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ จำนวน 50 ข้อความต่อเดือน, ส่งข้อความมัลติมีเดีย(MMS)จำนวน 20 ครั้งต่อเดือน และใช้บริการ WiFi (Auto Log-In) ได้จำนวน 10 ชั่วโมงต่อเดือน ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.)

2.2 รายการส่งเสริมการขาย M 579 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 579 บาทต่อเดือน(รอบบิล) รับสิทธิโทรได้ทุกเครือข่าย 250 นาที (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), ใช้ 3G/EDGE/GPRS ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) รวมกันจำนวน 3 กิกกะไบต์ (GB)หลังจากนั้นจะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งานที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.), ส่งข้อความสั้น(SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ จำนวน 300 ข้อความต่อเดือน, ส่งข้อความมัลติมีเดีย(MMS)จำนวน 50 ครั้งต่อเดือน และใช้บริการ WiFi (Auto Log-In) ได้จำนวน 20 ชั่วโมงต่อเดือน ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.)

2.3 รายการส่งเสริมการขาย L 799 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 799 บาทต่อเดือน(รอบบิล) รับสิทธิโทรได้ทุกเครือข่าย 450 นาที (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), ใช้ 3G/EDGE/GPRS ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) รวมกันจำนวน 3 กิกกะไบต์ (GB) หลังจากนั้นจะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งานที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.), ส่งข้อความสั้น(SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ จำนวน 400 ข้อความต่อเดือน, ส่งข้อความมัลติมีเดีย(MMS)จำนวน 100 ครั้งต่อเดือน และใช้บริการ WiFi (Auto Log-In) ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งานที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps)


ตารางรายการส่งเสริมการขาย iPhone : S 399, M 579 หรือ L 799

แพ็กเกจ ค่าบริการรายเดือน
(บาท)
โทรทุกเครือข่าย
(นาที)
3G/EDGE/GPRS
SMS (ข้อความ) MMS (ครั้ง) WiFi (ชั่วโมง) สิทธิพิเศษ

      ส่วนลดค่าบริการ เดือนที่ 1-18
(บาท)

ค่าบริการ
เหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน
(เดือนที่ 9-24)
S399 399 100 400 MB 50 20 10 60 ฟรี  6 เดือน
M579 579 250 3 GB
(จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps.)
300 50 20 190
L799 799 450 3 GB
(จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องทีความเร็วสูงสุด128 Kbps.)
400 100 ไม่จำกัด 260

บริการ 3G/EDGE/GPRS ข้างต้นจะใช้ได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามปริมาณที่กำหนดภายใต้นโยบายการใช้งานอย่างเหมาะสม (Fair Usage Policy) หลังจากนั้นใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.)

2. บริการส่วนที่เกินจากสิทธิที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขาย iPhone : S 399, M 579 หรือ L 799 จะคิดเพิ่มจากอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่าย ขั้นต่ำรายเดือนในอัตราดังนี้

3.2.1 ค่าโทรทุกเครือข่าย นาทีละ 1.50 บาท เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที

3.2.2 บริการส่งข้อความสั้น (SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ข้อความละ 3 บาท

3.2.3 บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนทีที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ครั้งละ 5 บาท

3.2.4 บริการ 3G/EDGE/GPRS เมกะไบต์(MB)ละ 2 บาทเศษของเมกะไบต์คิดเป็นหนึ่งเมกะไบต์

3.2.5 บริการ WiFi นาทีละ 1 บาท เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที

4. ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าใช้บริการส่วนที่เกินจากอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนข้างต้น ตลอดจนค่าบริการเสริมและค่าบริการอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้างต้นในอัตราปกติตามจริง (ถ้ามี)

5. อัตราค่าใช้บริการทั้งหมด ครอบคลุมเฉพาะค่าบริการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ค่าบริการ 3G/EDGE/GPRS และค่าบริการเสริมตามประเภทและอัตราตามที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆ เช่น บริการดาวน์โหลดข้อมูลเนื้อหาต่างๆ, ค่าบริการข่าวสารข้อมูล, ค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศและบริการเสริมอื่นๆ

6. อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

7. การใช้บริการ 3G/EDGE/GPRS แบบไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน อยู่ภายใต้นโยบายการใช้งานอย่างเหมาะสม (Fair Usage Policy) ที่เรียลมูฟ สงวนสิทธิในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการและเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จำกัดหรือลดความเร็วหรือดำเนินการใดๆในการรับส่งข้อมูลต่างๆ การใช้งาน Bit Torrent, การดาวน์โหลดและ/หรืออัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือการใช้งานใดที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องหรือที่มีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรม ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น และ/หรือต่อเครือข่ายหรือการให้บริการโดยรวมของเรียลมูฟ ทั้งนี้ การลดความเร็วอาจลดต่ำกว่าที่ระบุในแพ็กเกจตามแต่ลักษณะการใช้งาน พี้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ

8. สำหรับบริการ Wi-Fi by True Move H แบบเชื่อมต่ออัตโนมัติ(Auto Login) : บริการ Wi-Fi by True Move H ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด ผู้ใช้บริการสามารถใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ของผู้ใช้บริการเป็นชื่อ user name และสามารถขอรับ password เพื่อใช้บริการผ่านเลขหมายด่วนพิเศษ (USSD) กด *871*4# โทรออก (ฟรี) หรือช่องทางที่เรียลมูฟกำหนดให้ หากผู้ใช้บริการลืม password ของ WiFi by TrueMove H สามารถขอรับ password ใหม่ได้โดยติดต่อทรูมูฟ เอช แคร์ 1331 หรือผ่านหมายเลขด่วนพิเศษ (USSD) กด *871*4# โทรออก (ฟรี) หรือช่องทางที่เรียลมูฟกำหนดให้ โดยการเชื่อมต่ออัตโนมัติแบบใช้ user name และ password นี้เพื่อทำการติดตั้งบริการในครั้งแรก ผู้ใช้บริการต้องเลือกผ่านเครือข่ายสัญญาณ WiFi (SSID) “ .@ truemoveH ” เท่านั้น

9. สิทธิใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกคืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย

10. ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการโทรออกไปยังหมายเลขพิเศษ เช่น 1900 หรือส่งข้อความสั้น (SMS) ที่มีการคิดเงินในเชิงพาณิชย์, ใช้บริการเสริม BlackBerry ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

11. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที

11.1 กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา”: ผู้ใช้บริการจะต้อง

(ก.) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ

(ข.) ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือ เชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อเรียลมูฟ หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ

11.2 กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้หรือรับข้อเสนอของบริการ หรือมี พฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย

12. เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของเรียลมูฟ

13. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เรียลมูฟขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านช่องทางที่เรียลมูฟพิจารณาเห็นสมควร

14. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เรียลมูฟกำหนด ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการได้ที่ www.truemove-h.com หรือ ทรูมูฟ เอช แคร์ โทร 1331 หรือสอบถามพนักงานขาย

15. รายการส่งเสริมการขายนี้มีระยะเวลา 24 เดือน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการ