รายการส่งเสริมการขาย iPad 249, iPad 349, iPad 549 และ iPad 759 สำหรับ iPad mini with Retina Display และ iPad Air
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. สิทธิพิเศษในรายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ที่ซื้อ แท็บเล็ตพร้อมอุปกรณ์ ในรุ่น iPad mini with Retina Display และ iPad Air (รวมเรียกว่า “เครื่อง”) จาก บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์ จำกัด พร้อมจดทะเบียนเปิดใช้บริการเลขหมายใหม่หรือย้ายเครือข่ายเลขหมายเดิมมาใช้ บริการ ทรูมูฟ เอช ของ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”)ในระบบรายเดือนหรือเป็นผู้ใช้บริการทรูมูฟ เอช ระบบเติมเงินที่เปลี่ยนมาเป็นระบบรายเดือน และเในรายการส่งเสริมการขายแบบเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน iPad 249, iPad 349, iPad 549 หรือ iPad 759 เพื่อนำไปใช้กับเครื่องที่เลือกชื้อข้างต้น โดยสามารถสมัครได้ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ถึง 15 มกราคม 2557

2. สิทธิพิเศษ: ผู้ใช้บริการตามข้อ 1. เมื่อใช้บริการแพ็กเกจเสริม 4G เพื่ออัพเกรดการใช้บริการจาก 3G/EDGE/GPRS เป็น 4G จะได้รับยกเว้นค่าบริการรายเดือนในอัตรา 99 บาทต่อเดือน(รอบบิล) นับตั้งแต่เดือนแรกที่เปิดใช้บริการแพ็กเกจเสริมถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขของแพ็กเกจเสริม 4G แนบท้ายรายการส่งเสริมการขายนี้

3. เรียลมูฟขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย iPad 249, iPad 349, iPad 549 และ iPad 759
1. รายการส่งเสริมการขาย iPad 249, iPad 349, iPad 549 และ iPad 759 นี้สำหรับผู้สมัครใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) ในระบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ถึง 15 มกราคม 2557 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

2. รายการส่งเสริมการขาย iPad 249, iPad 349, iPad 549 และ iPad 759 มีรายละเอียดค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนและสิทธิใช้บริการดังนี้
รายการส่งเสริมการขาย ค่าบริการเหมาจ่าย
ขั้นต่ำรายเดือน(บาท)
บริการที่ได้รับในส่วนเหมาจ่ายต่อเดือน
3G/EDGE/GPRS WiFi
iPad 249 249 500 MB WiF
iPad 349 349 750 MB
iPad 549 549 2 GB
iPad 749 749 ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
(Fair Usage 3GB)
2.1 รายการส่งเสริมการขาย iPad 249 อัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 249 บาท ต่อเดือน รับสิทธิใช้บริการดังต่อไปนี้
2.1.1 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุดถึง 42 เมกะบิตต่อวินาที(Mbps.) ใช้ได้ 500 เมกะไบต์ (MB) ต่อเดือน(รอบบิล)
2.1.2 Wi-Fi (ความเร็วสูงสุด 200 Mbps.) ใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน เฉพาะแบบเชื่อมต่ออัตโนมัติ (Auto Log in) เท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 8

2.2 รายการส่งเสริมการขาย iPad 349 อัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 349 บาทต่อเดือน รับสิทธิใช้บริการดังต่อไปนี้
2.2.1 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุดถึง 42 เมกะบิตต่อวินาที(Mbps) ใช้ได้ 750 เมกะไบต์ (MB) ต่อเดือน(รอบบิล)
2.2.2 Wi-Fi (ความเร็วสูงสุด 200 Mbps.) ใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน เฉพาะแบบที่เชื่อมต่ออัตโนมัติ (Auto Log in) เท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 8

2.3 รายการส่งเสริมการขาย iPad 549 อัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 549 บาทต่อเดือน รับสิทธิใช้บริการดังต่อไปนี้
2.3.1 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุดถึง 42 เมกะบิตต่อวินาที(Mbps) ใช้ได้ 2 กิกกะไบต์ (GB) ต่อเดือน (รอบบิล)
2.3.2 Wi-Fi (ความเร็วสูงสุด 200 Mbps.) ใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน เฉพาะ แบบที่เชื่อมต่ออัตโนมัติ (Auto Log in) เท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 8

2.4 รายการส่งเสริมการขาย iPad 759 อัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 759 บาทต่อเดือน รับสิทธิใช้บริการดังต่อไปนี้
2.4.1 3G/EDGE/GPRS ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของ เรียลมูฟ (Fair Usage Policy) ที่ระบุในข้อ 5. โดยผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้ 3G เป็นจำนวน 3 กิกกะไบต์ (GB) ได้ที่ความเร็วสูงสุดถึง 42 เมกะบิตต่อวินาที(Mbps) หลังจากนั้นใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งานที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที(Kbps)
2.4.2 Wi-Fi (ความเร็วสูงสุด 200 Mbps) ใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน เฉพาะแบบเชื่อมต่ออัตโนมัติ (Auto Log in) เท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 8
3. อัตราค่าบริการส่วนที่เกินจากค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนที่ระบุในข้อ 2. จะคิดเพิ่ม ดังนี้
3.1 โทรออกไปยังทุกเครือข่ายคิดเพิ่มในอัตรานาทีละ 1.25 บาท คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็น หนึ่งนาที,
3.2   บริการส่งข้อความสั้น(SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ข้อความละ 1.25 บาท
3.3 บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ครั้งละ 3 บาท
3.4 3G/EDGE/GPRS  คิดอัตราเมกะไบต์ (MB) ละ 0.0005  บาท เศษของเมกะไบต์คิดเป็นหนึ่งเมกะไบต์
(3G ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps.) (ยกเว้นรายการส่งเสริมการขาย iPad 759) ให้ตรวจสอบหนวยที่ใช้ และแก้ไขให้ถูกต้อง)
4. ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนและค่าบริการส่วนเกินจากค่าใช้บริการ เหมาจ่ายในข้อ 2 และข้อ 3 ตลอดจนค่าบริการเสริม หรือบริการอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 2.และ ข้อ 3  ในอัตราปกติตามจริง (ถ้ามี)
5. นโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสม(Fair Usage Policy ): เรียล มูฟ สงวนสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการและเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จำกัด หรือ ลดความเร็วหรือ ดำเนินการใด ๆ ในการรับส่งข้อมูลต่างๆ  การใช้งาน Bit Torrent, การดาวน์โหลดและ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือ การใช้งานใดที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องหรือ ที่มีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรม ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น และ/หรือต่อเครือข่าย หรือการให้บริการโดยรวมของเรียล มูฟ

6. อัตราค่าบริการในข้อ 2 และข้อ 3 ใช้สำหรับการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ โทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ  รวมตลอดถึงบริการเสริมตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 และ 3  เท่านั้น  ไม่รวมค่าใช้บริการโทรออกไปยังเลขหมายพิเศษ,  บริการเสริมอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 2 และ 3, บริการรับส่งข้อมูล (Data Transfer),  บริการข้อมูล (Information Service), ค่าโทรทางไกลต่างประเทศทุกประเภท, ค่าใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ (International Roaming)

7.  อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

8. บริการ Wi-Fi by TrueMove H แบบเชื่อมต่ออัตโนมัติ (Auto Log in) ผู้ใช้บริการสามารถ เชื่อมต่อ Wi-Fi โดยอัตโนมัติ (Auto Log in) เมื่อใช้อุปกรณ์ที่ได้ลงทะเบียนหมายเลข MAC (MAC Address) ของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่เอาไว้ ผู้ใช้บริการสามารถเริ่มใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องใช้username และ password กรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H โดยการใช้ username และ password ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการในอัตรานาทีละ 1 บาท เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net      

9. สิทธิใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของอื่นใดได้  รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย

10.ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการ โทรออกไปยังหมายเลขพิเศษ เช่น 1900, 1113 หรือส่ง   ข้อความสั้น (SMS) ที่มีการคิดเงินในเชิงพาณิชย์, ใช้บริการ BlackBerry  ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการแจ้ง   เปลี่ยนแปลง

11 หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการ ให้บริการตามสัญญาได้ทันที

แพ็กเกจเสริม 4G
สิทธิพิเศษ
1. สำหรับผู้ที่สมัครใช้บริการเลขหมายใหม่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด (เรียลมูฟ) ในนามบุคคลธรรมดา ในระบบรายเดือน และผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนมาใช้แพ็กเกจนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเรียลมูฟ จะได้รับสิทธิ ฟรีค่าบริการรายเดือน 99 บาท ตั้งแต่ตั้งแต่เดือน(รอบบิล)แรกที่เปิดใช้บริการจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557

2. เรียลมูฟขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. แพ็กเกจเสริมนี้สำหรับผู้สมัครใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ในระบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

2. แพ็กเกจเสริม 4G : คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายรายเดือน 99 บาทต่อเดือน(รอบบิล) ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิ อัพเกรดการใช้บริการจาก 3G+/EDGE/GPRS เป็น 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps.) จำกัดเฉพาะพื้นที่ที่สามารถใช้บริการ 4G (สามารถตรวจสอบได้ทาง Website http://www.truemove-h.com) ทั้งนี้ ปริมาณการใช้ 4G เมื่อรวมกับปริมาณการใช้ 3G/EDGE/GPRS (ถ้ามี)แล้ว จะต้องไม่เกินสิทธิการใช้ 3G/EDGE/GPRS เดิมที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ และอยู่ภายใต้นโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของ เรียลมูฟ (Fair Usage Policy)

3. แพ็กเกจเสริม 4G สามารถใช้ร่วมกับแพ็กเกจ iPad 249, iPad 349, iPad 549 และ iPad 759 เท่านั้น

4. อัตราค่าใช้บริการข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

5. สิทธิใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในแพ็กเกจเสริม นี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย

6. เรียลมูฟขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของเรียลมูฟ

7. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เรียลมูฟขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางช่องทางที่เรียลมูฟพิจารณาเห็นสมควร

8. แพ็กเกจเสริมนี้มีระยะเวลา 7 เดือน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการตามแพ็กเกจเสริมนี้
รายการส่งเสริมการขาย Free You Net(i) 799 หรือ Net(i) 899 สำหรับ iPad mini with Retina Display และ iPad Air
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. สิทธิพิเศษในรายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ที่ซื้อ แท็บเล็ตพร้อมอุปกรณ์ ในรุ่น iPad mini with Retina Display และ iPad Air (รวมเรียกว่า “เครื่อง”) จาก บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์ จำกัด พร้อมจดทะเบียนเปิดใช้บริการเลขหมายใหม่หรือย้ายเครือข่ายเลขหมายเดิมมาใช้ บริการ ทรูมูฟ เอช ของ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”)ในระบบรายเดือนหรือเป็นผู้ใช้บริการทรูมูฟ เอช ระบบเติมเงินที่เปลี่ยนมาเป็นระบบรายเดือน และเในรายการส่งเสริมการขายแบบเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน iPad 249, iPad 349, iPad 549 หรือ iPad 759 เพื่อนำไปใช้กับเครื่องที่เลือกชื้อข้างต้น โดยสามารถสมัครได้ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ถึง 15 มกราคม 2557

2. สิทธิพิเศษ: ผู้ใช้บริการตามข้อ 1 จะได้รับสิทธิพิเศษดังนี้
2.1 ส่วนลดค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน ในอัตราร้อยละ 50 (ไม่รวมค่าบริการส่วนเกินเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน) สำหรับรายการส่งเสริมการขาย Net(i) 799 หรือ Net(i) 899 เป็นระยะเวลา 6 เดือน(รอบบิล) นับตั้งแต่เดือน (รอบบิล) แรกที่เปิดใช้บริการ
2.2 ฟรีค่าบริการรายเดือนแพ็กเกจเสริม 4G : ใช้บริการแพ็กเกจเสริม 4G เพื่ออัพเกรดการใช้บริการจาก 3G/EDGE/GPRS เป็น 4G จะได้รับยกเว้นค่าบริการรายเดือนในอัตรา 99 บาทต่อเดือน(รอบบิล) นับตั้งแต่เดือนแรกที่เปิดใช้บริการแพ็กเกจเสริมถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแพ็กเกจเสริม 4G แนบท้ายรายการส่งเสริมการขายนี้
2.3 โบนัสการใช้ 3G/EDGE/GPRS: ผู้สมัครใช้รายการส่งเสริมการขาย Net(i) 799 หรือ Net(i) 899 จะได้รับโบนัสการใช้ 3G/EDGE/GPRS ได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps.) เพิ่มจากสิทธิ ที่ได้รับในรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ อีก 2 กิกกะไบต์ (GB) ในเดือน (รอบบิล) แรกที่เปิดใช้บริการ
2.4 รับสิทธิชมช่องรายการ Digital Rama ของ True Movie ซึ่งให้บริการโดย บริษัท ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย จำกัด ฟรี(ค่าบริการปกติ 139 บาทต่อเดือน) จำนวน 6 เดือน ติดต่อกันนับตั้งแต่สมัครใช้บริการ True Movie เท่านั้น) และต้องทำการสมัครเพื่อรับสิทธินี้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 เท่านั้น หากไม่สมัครภายในเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงสละสิทธิรับชมช่องรายการ Digital Rama นี้
3. เรียลมูฟขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย Net(i) 799 และ Net(i) 899
1. รายการส่งเสริมการขาย Net(i) 799 และ Net(i) 899 นี้สำหรับผู้สมัครใช้บริการทรูมูฟเอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) ในระบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ถึง 15 มกราคม 2557
1.1 รายการส่งเสริมการขาย Net(i) 799 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 799 บาทต่อเดือน รับสิทธิใช้ 3G/EDGE/GPRS ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) รวมจำนวน 3 กิกกะไบต์ (GB) หลังจากนั้นจะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.)และ รับสิทธิใช้บริการ WiFi ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งานเฉพาะแบบที่เชื่อมต่ออัตโนมัติ (Auto Log in) เท่านั้น ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.)
1.2. รายการส่งเสริมการขาย Net(i) 899 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 899 บาทต่อเดือน รับสิทธิใช้ 3G/EDGE/GPRS ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) รวมจำนวน 5 กิกกะไบต์ (GB) หลังจากนั้นจะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.)และ รับสิทธิใช้บริการ WiFi ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งานเฉพาะแบบที่เชื่อมต่ออัตโนมัติ (Auto Log in) เท่านั้น ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.)
2. ค่าบริการส่วนที่เกินจากสิทธิที่ได้รับในข้อ 1.1 และ 1.2 และค่าบริการอื่นใด จะคิดเพิ่มจากอัตราค่าใช้ บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน ในอัตราดังนี้
2.1 โทรออกไปยังทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง ในอัตรานาทีละ 1.25 บาท คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที และ 2.2 บริการส่งข้อความสั้น (SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ข้อความละ 2 บาท
2.3 บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนทีที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ครั้ง ละ 5 บาท
3. อัตราค่าใช้บริการในข้อ 1 และ 2 ทั้งหมดครอบคลุมเฉพาะค่าบริการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ รวมตลอดถึงบริการเสริมตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 และ 2 เท่านั้น ไม่รวมค่าใช้บริการโทรออกไปยังเลขหมายพิเศษ, บริการเสริมอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 1 และ 2, บริการรับส่งข้อมูล (Data Transfer), บริการข้อมูล (Information Service), ค่าโทรทางไกลต่างประเทศทุกประเภท, ค่าใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ (International Roaming)

4. อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

5. สำหรับบริการ Wi-Fi by TrueMove H แบบเชื่อมต่ออัตโนมัติ (Auto Log in) ในรายการส่งเสริมการขาย Net(i) 799 และ Net(i) 899 ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยอัตโนมัติ (Auto Log in) เมื่อใช้ อุปกรณ์ที่ได้ลงทะเบียนหมายเลข MAC (MAC Address) ของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่เอาไว้ ผู้ใช้บริการ สามารถเริ่มใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องใช้ username และ password กรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการ

6. สิทธิใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของ อื่นใด ได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย

7. ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการ โทรออกไปยังหมายเลขพิเศษ เช่น 1900 หรือส่งข้อความสั้น (SMS) ที่มีการคิดเงินในเชิงพาณิชย์, ใช้บริการเสริม BlackBerry ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

8. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที
8.1 กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” : ผู้ใช้บริการจะต้อง
(ก.) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
(ข.) ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือ เชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อเรียลมูฟ หรือ บุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
8.2กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้หรือรับข้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉล ในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย
9. เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของเรียลมูฟ

10. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เรียลมูฟขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านช่องทางที่เรียลมูฟพิจารณาเห็นสมควร

11. รายการส่งเสริมการขายนี้มีระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้

แพ็กเกจเสริม 4G
สิทธิพิเศษ
1. สำหรับผู้ที่สมัครใช้บริการเลขหมายใหม่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด (เรียลมูฟ) ในนามบุคคลธรรมดา ในระบบรายเดือน และผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนมาใช้แพ็กเกจนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเรียลมูฟ จะได้รับสิทธิ ฟรีค่าบริการรายเดือน 99 บาท ตั้งแต่ตั้งแต่เดือน(รอบบิล)แรกที่เปิดใช้บริการจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557

2. เรียลมูฟขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. แพ็กเกจเสริมนี้สำหรับผู้สมัครใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ในระบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

2. แพ็กเกจเสริม 4G : คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายรายเดือน 99 บาทต่อเดือน(รอบบิล) ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิ อัพเกรดการใช้บริการจาก 3G+/EDGE/GPRS เป็น 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps.) จำกัดเฉพาะพื้นที่ที่สามารถใช้บริการ 4G (สามารถตรวจสอบได้ทาง Website http://www.truemove-h.com) ทั้งนี้ ปริมาณการใช้ 4G เมื่อรวมกับปริมาณการใช้ 3G/EDGE/GPRS (ถ้ามี)แล้ว จะต้องไม่เกินสิทธิการใช้ 3G/EDGE/GPRS เดิมที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ และอยู่ภายใต้นโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของ เรียลมูฟ (Fair Usage Policy)

3. แพ็กเกจเสริม 4G สามารถใช้ร่วมกับแพ็กเกจ iPad 249, iPad 349, iPad 549 และ iPad 759 เท่านั้น

4. อัตราค่าใช้บริการข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

5. สิทธิใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในแพ็กเกจเสริม นี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย

6. เรียลมูฟขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของเรียลมูฟ

7. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เรียลมูฟขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางช่องทางที่เรียลมูฟพิจารณาเห็นสมควร

8. แพ็กเกจเสริมนี้มีระยะเวลา 7 เดือน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการตามแพ็กเกจเสริมนี้
เงื่อนไขและสิทธิพิเศษ บริการ Multi SIM สำหรับลูกค้าทรูมูฟเอชที่ซื้อเครื่อง iPad 4G LTE

1. ผู้รับสิทธิ: เป็นผู้ที่ซื้อเครื่อง iPad พร้อมอุปกรณ์ (“เครื่อง”) จากบริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายอื่น และเป็นผู้ใช้บริการ ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) ในระบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะเปิดใช้บริการ Multi SIM ทรูมูฟ เอช ในระหว่างวันที่ 3 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2557 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

2. การรับสิทธิพิเศษ: ผู้รับสิทธิตกลงจะเปิดใช้บริการ Multi SIM ในระบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา โดยผู้ ขอรับสิทธิต้องเป็นผู้ใช้บริการในแพ็คเกจหรือรายการส่งเสริมการขายที่มีค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน ตั้งแต่ 399 บาท ขึ้นไป ในระบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา ในระหว่างที่ขอรับสิทธิพิเศษนี้

3. สิทธิพิเศษ: ที่ผู้รับสิทธิจะได้รับมีดังนี้

3.1 ส่วนลดค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนของบริการ Multi SIM จากราคา 300 บาทต่อเดือน (รอบบิล) เหลือ 99 บาทต่อเดือน (รอบบิล) เป็นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบิล) แรก โดยสิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถโอน แลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้
3.2 รับสิทธิใช้อินเทอร์เน็ต 4G โดยปริมาณการใช้งาน 4G จะถูกคิดคำนวณรวมกับสิทธิใช้ 4G ในแพ็กเกจหลักที่เลือกใช้บริการ (ถ้ามี)


ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายบริการ Multi SIM

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Multi SIM (“ซิมเสริม”) แบบรายเดือนนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด(“เรียลมูฟ”) ในระบบรายเดือนในนามบุคคลธรรมดา (“ซิมหลัก”) ที่สมัครใช้บริการซิมเสริมนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2557 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเรียลมูฟ

2. เงื่อนไขการสมัครใช้บริการซิมเสริม

2.1 ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการซิมหลัก ที่มีค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือนขั้นต่ำตั้งแต่ 399 บาท ขึ้นไป เท่านั้น
2.2 ผู้ใช้บริการสามารถเปิดใช้บริการซิมเสริม ได้สูงสุด 4 ซิม (ไม่รวมซิมหลัก) โดยจะต้องชำระค่าซิมการ์ด กรณีเปิดเลขหมายใหม่ 69 บาทต่อซิม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.3 อัตราค่าใช้บริการซิมเสริม คิดในอัตราเหมาจ่าย 300 บาทต่อเดือน(รอบบิล) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รับสิทธิใช้บริการ 3G/EDGE/GPRS รวมกันจำนวน 1 กิกกะไบต์ (GB) และรับสิทธิใช้ Wi-Fi ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

3.การใช้บริการ: ซิมหลักและซิมเสริมสามารถนำบริการเฉพาะ 3G/EDGE/GPRS และ Wi-Fi (ถ้ามี) ที่ได้รับทั้งของซิมหลักและซิมเสริมมาใช้รวมกันได้ (เฉพาะการใช้ภายในประเทศเท่านั้น) โดยระบบจะคำนวณปริมาณการใช้งานร่วมกันและค่าบริการของทุกซิมจะรวมอยู่ในใบแจ้งหนี้เดียว

4. เงื่อนไขการใช้บริการซิมเสริม

4.1 ใช้บริการ 3G/EDGE/GPRS ภายในประเทศ ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps. ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
(ก.) กรณีสิทธิที่ได้รับในแพ็กเกจของซิมหลักเป็นแบบไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน การใช้บริการของซิมเสริมจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งาน 3G/EDGE/GPRS ของซิมหลัก
(ข.) กรณีสิทธิที่ได้รับในแพ็กเกจของซิมหลักเป็นแบบจำกัดปริมาณการใช้งาน จะนำสิทธิที่ได้รับจากซิมหลักและแพ็คเกจของซิมเสริมรวมกัน หากมีการใช้บริการเกินกว่าจำนวนสิทธิที่ได้รับทั้งหมด จะคิดค่าบริการส่วนเกินจากปริมาณการใช้งานที่ได้รับ ในอัตราที่กำหนดในแพ็กเกจของซิมหลัก โดยจะยังคงความเร็วสูงสุดที่ 42 Mbps. บนเครือข่าย 3G และ/หรือ 100 Mbps.บนเครือข่าย 4G (ถ้ามี)
4.2รับสิทธิใช้ Wi-Fi ไม่จำกัดปริมาณการใช้งานที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.)(ตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net)
4.3ผู้ใช้บริการสามารถรับ SMS ได้ (ขึ้นกับอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้กับซิมเสริม) แต่ไม่สามารถใช้บริการส่ง SMS, โทรออกหรือรับสายและ รับหรือ ส่ง MMS ได้
4.4 ผู้ใช้บริการสามารถขอเปิดใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ (International Roaming Services) ในแต่ละซิมเสริมได้ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
(ก.) ใช้งาน Data Roaming (3G/EDGE/GPRS) ในต่างประเทศได้
(ข.) บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ (Data Roaming )ที่ขอเปิดใช้นี้ เป็นสิทธิเฉพาะซิม จะใช้ได้กับเฉพาะซิมที่ขอเปิดใช้บริการนี้เท่านั้น ไม่สามารถนำบริการ Data Roamingในต่างประเทศไปใช้ร่วมกับ ซิมอื่นได้
(ค.) ระบบจะคิดค่าบริการ Data Roaming เพิ่มเติมจากค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนตามอัตราที่เรียลมูฟ กำหนด
4.5 ซิมเสริมไม่สามารถสมัครใช้แพ็กเกจเสริมต่าง ๆ ได้ การสมัครใช้แพ็กเกจเสริมต่างๆ สามารถทำได้โดยผ่านซิมหลักเท่านั้น
4.6 ผู้ใช้บริการไม่สามารถเปลี่ยนซิมเสริมเป็นซิมหลัก หรือเปลี่ยนซิมหลักเป็นซิมเสริมได้

5. สำหรับบริการ WiFi by TrueMove H ผู้ใช้บริการต้องใช้ username และ password ในการเข้าใช้บริการ โดย ระบบจะจัดส่ง password ให้ผู้ใช้บริการผ่านทาง SMS ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ สามารถขอรับ password ใหม่ได้ โดยกด*871*4# จากซิมหลักเท่านั้น

6. การยกเลิกการใช้บริการซิมหลัก (รวมถึงกรณีการย้ายเครือข่ายด้วยเลขหมายเดิม): ตราบเท่าที่ยังมีการใช้บริการ ซิมเสริม ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถยกเลิกซิมหลักได้จนกว่าจะได้ยกเลิกซิมเสริมทั้งหมดแล้วเท่านั้น

7. สิทธิใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในแพ็กเกจนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้ง ไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย

8. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที

8.1 กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” : ผู้ใช้บริการจะต้อง
(ก.) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือ สิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
(ข.) ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือ เชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อเรียลมูฟ หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
8.2 กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้หรือรับข้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย

9. เรียลมูฟขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของเรียลมูฟ

10. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางช่องทางที่เรียลมูฟพิจารณาเห็นสมควร

11. แพ็กเกจนี้มีระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการตามแพ็กเกจนี

รายการส่งเสริมการขาย Best Buy 4G Campaign

สิทธิพิเศษ
1. ผู้รับสิทธิ: เป็นลูกค้าที่ประสงค์จะซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ตตามตารางที่ระบุในข้อ 2 พร้อมอุปกรณ์ (เครื่อง) จากบริษัท ทรู ดิสทริ บิวชั่น แอนด์เซลล์ จำกัดและจดทะเบียนเปิดใช้บริการเลขหมายใหม่ ย้ายเครือข่ายเลขหมายเดิมสำเร็จตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 เป็นต้นไปมาใช้บริการทรูมูฟ เอช หรือ เป็นลูกค้าทรูมูฟ เอช ปัจจุบันแบบรายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 4 เดือนขึ้นไป ของ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) และเลือกใช้รายการส่งเสริมการขายแบบเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนตามที่ระบุในข้อ 2.1 ตั้งแต่ วันที่ 9 เมษายน 2558 ถึง 30 เมษายน 2558 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

2. วิธีการรับสิทธิส่วนลดค่าเครื่อง: ผู้รับสิทธิจะได้รับส่วนลดค่าเครื่อง ในอัตราตามที่ระบุในตารางเมื่อ

2.1 ซื้อเครื่องและสมัครใช้บริการทรูมูฟ เอช แบบระบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา ในรายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 499, 4G iSmart 699, 4G iSmart 899, 4G iSmart 1099, 4G iNet 499, 4G iNet 699, 4G iNet 899 และ 4G iNet 1099 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 หรือ 12 เดือน(ขึ้นอยู่กับเครื่องที่เลือกซื้อในแต่ละรุ่น) ติดต่อกันนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการเป็นต้นไป (1 บัตรประชาชน ต่อ 3 สิทธิ สำหรับประเภทลูกค้าใหม่ ย้ายเครือข่ายเลขหมายเดิม และ ลูกค้าปัจจุบัน ได้ประเภทละ 1 สิทธิ รวมสูงสุด 3 สิทธิ ) และ

2.2 ชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า, 3,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยสามารถนำไปหักชำระค่าบริการรายเดือนได้ 10 เดือน(รอบบิล) รอบบิลละเท่าๆ กัน

2.3 สิทธิส่วนลดนี้ ไม่สามารถโอน แลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้


ตารางส่วนลดค่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ แท็บเลต 4G

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่/แท็บเลต ราคาขาย
(บาท/เครื่อง)
ส่วนลดค่าเครื่อง
(บาท/เครื่อง)
ราคาหลังหักส่วนลด*
(บาท/เครื่อง)
รายการส่งเสริม
การขายที่สามารถเลือกใช้
ค่าบริการชำระล่วงหน้า
(บาท)
ระยะเวลา
ใช้บริการ
ขั้นต่ำ
(เดือน/รอบบิล)
iPhone 5s 64 GB 28,600 9,100 19,500 4G iSmart 499
4G iSmart 699
4G iSmart 899
4G iSmart 1099
3,000 12
iPhone 5c 16 GB 16,900 6,000 10,900 3,000
iPhone 5c 32 GB 18,900 6,000 12,900 3,000
iPad Air 16 GB 17,900 5,400 12,500 4G iNet 499
4G iNet 699
4G iNet 899
4G iNet 1099
3,000
iPad Air 32 GB 19,500 5,000 14,500 3,000
iPad Mini 2 16 GB 14,900 5,000 9,900 3,000

* (ราคาเครื่องรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

3. ลูกค้าย้ายเครือข่ายเลขหมายเดิมจะได้รับส่วนลดค่าเครื่องเพื่มจากส่วนลดปกติอีก 1,000 บาท เมื่อซื้อ iPhone 5s 64 GB, iPhone 5c 16 GB, iPhone 5c 32 GB, iPad Air 16 GB, iPad Air 32 GB และ iPad Mini 2 16 GB

4. ผู้ขอรับสิทธิสามารถขอรับสิทธิได้ในระหว่าง วันที่ 9 เมษายน 2558 ถึง 30 เมษายน 2558 หรือ จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
รายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 499, 4G iSmart 699, 4G iSmart 899, 4G iSmart 1099, 4G iNet 499, 4G iNet 699, 4G iNet 899 และ 4G iNet 1099
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. รายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 499, 4G iSmart 699, 4G iSmart 899, 4G iSmart 1099, 4G iNet 499, 4G iNet 699, 4G iNet 899 และ 4G iNet 1099 นี้สำหรับผู้สมัครใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) ในระบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา วันที่ 9 เมษายน 2558 ถึง 30 เมษายน 2558 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

2. ตารางรายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย: อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายการส่งเสริมการขาย ค่าบริการเหมาจ่าย
ขั้นต่ำรายเดือน (บาท)
บริการที่ได้รับในส่วนเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน สิทธิพิเศษ
โทรทุกเครือข่าย (นาที) 4G/3G/EDGE/GPRS (ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน)* WiFi (ชั่วโมง) ฟรีเน็ต 4G/3G/EDGE/GPRS นาน 6 เดือน ฟรี
True Visions Anywhere นาน 12 เดือน
รับฟรีสิทธิสมาชิก ทรูการ์ด
4G iSmart 499 499 150 1.5 GB ไม่จำกัด 1.5 GB 1 GB -
4G iSmart 699 699 300 3 GB 3 GB -
4G iSmart 899 899 450 5 GB 5 GB -

*ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิใช้ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.) สำหรับแพ็กเกจ 4G iSmart 499 และ 4G iSmart 699 และ ที่ความเร็วสูงสุด 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.) สำหรับแพ็กเกจ 4G iSmart 899 และ 4G iSmart 1099

1.1.รายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 499
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:

คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 499 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้

(1) รับสิทธิโทรทุกเครือข่ายจำนวน 150 นาทีต่อเดือน (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที)

(2) รับสิทธิบริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 1.5 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้นจะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.)

(3) รับสิทธิใช้บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะไบต์ต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net

(4) รับสิทธิชมรายการผ่าน ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์แอพพลิเคชั่นบนมือถือ เดือนละ 1 กิกะไบต์ (GB) โดยไม่เสียค่าบริการรับชมรายเดือน เป็นระยะเวลานาน 12 เดือน (รอบบิล) นับตั้งแต่ติดตั้งทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ เสร็จสมบูรณ์ และตราบเท่าที่ลูกค้ายังปฏิบัติตามเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้อย่างถูกต้องครบถ้วน สิทธิพิเศษเพิ่มเติม(จากสิทธิตามแพ็กเกจปกติ)ในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 6: รับสิทธิใช้บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของเรียลมูฟ (Fair Usage Policy) ในปริมาณที่เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 1.5 กิกกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 3 กิกกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 6 เดือน (รอบบิล)

1.2.รายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 699
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ: คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 699 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้

(1) รับสิทธิโทรทุกเครือข่ายจำนวน 300 นาทีต่อเดือน (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที)

(2) รับสิทธิบริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 3 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้นจะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.)

(3) รับสิทธิใช้บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net

(4) รับสิทธิชมรายการผ่าน ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์แอพพลิเคชั่นบนมือถือ เดือนละ 1 กิกะไบต์ (GB) โดยไม่เสียค่าบริการรับชมรายเดือน เป็นระยะเวลานาน 12 เดือน (รอบบิล) นับตั้งแต่ติดตั้ง ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์ แอพพลิเคชั่น บนมือถือ เสร็จสมบูรณ์ และตราบเท่าที่ลูกค้ายังปฏิบัติตามเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้ อย่างถูกต้องและครบถ้วน สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 6: รับสิทธิใช้ บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของเรียลมูฟ (Fair Usage Policy) 3G/EDGE/GPRS ในปริมาณที่เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 3 กิกกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 6 กิกกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 6 เดือน (รอบบิล) 1.3.รายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 899 สิทธิตามแพ็กเกจปกติ: คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 899 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้

(1) รับสิทธิโทรทุกเครือข่ายจำนวน 450 นาทีต่อเดือน (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที)

(2) รับสิทธิบริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 5 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้นจะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.)

(3) รับสิทธิใช้บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net

(4) รับสิทธิชมรายการผ่าน ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์แอพพลิเคชั่นบนมือถือ เดือนละ 1 กิกะไบต์ (GB) โดยไม่เสียค่าบริการรับชมรายเดือน เป็นระยะเวลานาน 12 เดือน (รอบบิล) นับตั้งแต่ติดตั้ง ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์ แอพพลิเคชั่น บนมือถือ เสร็จสมบูรณ์ และตราบเท่าที่ลูกค้ายังปฏิบัติตามเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้ อย่างถูกต้องและครบถ้วน สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 6: รับสิทธิใช้บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของเรียลมูฟ (Fair Usage Policy) ในปริมาณที่เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 5 กิกกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 10 กิกกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 6 เดือน (รอบบิล)

1.4.รายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 1099 สิทธิตามแพ็กเกจปกติ: คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 1,099 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้

(1) รับสิทธิโทรทุกเครือข่ายจำนวน 600 นาทีต่อเดือน (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที)

(2) รับสิทธิบริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 8 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้นจะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.)

(3) รับสิทธิใช้บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net

(4) รับสิทธิชมรายการผ่าน ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์แอพพลิเคชั่นบนมือถือ เดือนละ 1 กิกะไบต์ (GB) โดยไม่เสียค่าบริการรับชมรายเดือน เป็นระยะเวลานาน 12 เดือน (รอบบิล) นับตั้งแต่ติดตั้ง ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์ แอพพลิเคชั่น บนมือถือ เสร็จสมบูรณ์ และตราบเท่าที่ลูกค้ายังปฏิบัติตามเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้ อย่างถูกต้องและครบถ้วน สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 6: (1) รับสิทธิใช้บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของเรียลมูฟ (Fair Usage Policy) ในปริมาณที่เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 8 กิกกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 16 กิกกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 6 เดือน (รอบบิล)

(2) รับสิทธิเป็นสมาชิก ทรู เรดการ์ด (True Red Card) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท

(3) ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบในช่องทางที่เห็นสมควร


แพ็กเกจ ค่าบริการเหมาจ่าย   ขั้นต่ำรายเดือน 
(บาท)  
4G(ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน*) สิทธิพิเศษ
ฟรี 4G นาน 6 เดือน ที่ความเร็วสูงสุด 100 MB
WiFi
(ชั่วโมง)
ฟรี TVS Anywhereนาน 12 เดือน สมาชิกบัตร
4G iNet 499 499 3 GB 1 GB ไม่จำกัด ปริมาณการใช้งาน 1 GB  
4G iNet 699 699 6 GB 1.5 GB
4G iNet 899 899 10 GB 2 GB
4G iNet 1099 1,099 14 GB 3 GB True Red Card

*ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิใช้ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.) สำหรับแพ็กเกจ 4G iNet 499, 4G iNet 699 และ ใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุด 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.) สำหรับแพ็กเกจ 4G iNet 899 และ 4G iNet 1099

1.5. รายการส่งเสริมการขาย 4G iNet 499
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:

คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 499 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้

(1) บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 3 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้นจะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.)

(2) บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 Mbps ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net

(3) รับสิทธิชมรายการผ่าน ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์แอพพลิเคชั่นบนมือถือ เดือนละ 1 กิกะไบต์ (GB) โดยไม่เสียค่าบริการรับชมรายเดือน เป็นระยะเวลานาน 12 เดือน (รอบบิล) นับตั้งแต่ติดตั้ง ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์ แอพพลิเคชั่น บนมือถือ เสร็จสมบูรณ์ และตราบเท่าที่ลูกค้ายังปฏิบัติตามเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้ อย่างถูกต้องและครบถ้วน สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 6: รับสิทธิใช้ บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของ เรียลมูฟ (Fair Usage Policy) ในปริมาณที่เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 1 กิกกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 4 กิกกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 6 เดือน (รอบบิล)

1.6.รายการส่งเสริมการขาย 4G iNet 699
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:

คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 699 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้

(1) บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 6 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้นจะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.)

(2) บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 Mbps ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net

(3) รับสิทธิชมรายการผ่าน ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์แอพพลิเคชั่นบนมือถือ เดือนละ 1 กิกะไบต์ (GB) โดยไม่เสียค่าบริการรับชมรายเดือน เป็นระยะเวลานาน 12 เดือน (รอบบิล) นับตั้งแต่ติดตั้ง ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์ แอพพลิเคชั่น บนมือถือ เสร็จสมบูรณ์ และตราบเท่าที่ลูกค้ายังปฏิบัติตามเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้ อย่างถูกต้องและครบถ้วน

สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 6: รับสิทธิใช้ บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของ เรียลมูฟ (Fair Usage Policy) ในปริมาณที่เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 1.5 กิกกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 7.5 กิกกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 6 เดือน (รอบบิล)

1.7.รายการส่งเสริมการขาย 4G iNet 899 สิทธิตามแพ็กเกจปกติ: คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 899 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้

(1) บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 10 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้นจะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.)

(2) บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 Mbps ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net

(3) รับสิทธิชมรายการผ่าน ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์แอพพลิเคชั่นบนมือถือ เดือนละ 1 กิกะไบต์ (GB) โดยไม่เสียค่าบริการรับชมรายเดือน เป็นระยะเวลานาน 12 เดือน (รอบบิล) นับตั้งแต่ติดตั้ง ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์ แอพพลิเคชั่น บนมือถือ เสร็จสมบูรณ์ และตราบเท่าที่ลูกค้ายังปฏิบัติตามเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้ อย่างถูกต้องและครบถ้วน สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 6: รับสิทธิใช้ บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของ เรียลมูฟ (Fair Usage Policy) ในปริมาณที่เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 2 กิกกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 12 กิกกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 6 เดือน (รอบบิล)

1.8. รายการส่งเสริมการขาย 4G iNet 1099
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 1,099 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้

(1) บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 14 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้นจะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.)

(2) บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 Mbps ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net

(3) รับสิทธิชมรายการผ่าน ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์แอพพลิเคชั่นบนมือถือ เดือนละ 1 กิกะไบต์ (GB) โดยไม่เสียค่าบริการรับชมรายเดือน เป็นระยะเวลานาน 12 เดือน (รอบบิล) นับตั้งแต่ติดตั้ง ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์ แอพพลิเคชั่น บนมือถือ เสร็จสมบูรณ์ และตราบเท่าที่ลูกค้ายังปฏิบัติตามเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้ อย่างถูกต้องและครบถ้วน สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 6:

(1) รับสิทธิใช้ บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของ เรียลมูฟ (Fair Usage Policy) ในปริมาณที่เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 3 กิกกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 17 กิกกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 6 เดือน (รอบบิล) หลังจากนั้น หลังจากนั้น คิดเพิ่มจากค่าบริการรายเดือนในอัตราเมกกะไบต์ (MB) ละ 20 สตางค์

(2) รับสิทธิ ทรู เรดการ์ด (True Red Card) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนด

(3) ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบในช่องทางที่เห็นสมควร


เงื่อนไขการรับชม ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์ บนมือถือ มีดังต่อไปนี้:

1. หนึ่งสิทธิ์ผู้ใช้คือ หนึ่ง สมาชิก Facebook หรือ หนึ่ง True ID

2. ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์ แอพพลิเคชั่น รองรับสมาร์ทโฟน และแท็ปเล็ต ในระบบ iOS ตั้งแต่ iOS5 ขึ้นไปและระบบ Android ตั้งแต่ Android 4.0 ขึ้นไป

3. ช่องรายการฟรีทูแอร์ ไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นพิเศษได้ (ฟังก์ชั่นตารางรายการล่วงหน้า, ดูย้อนหลังรายการสด, ดูรายการย้อนหลัง 2 ชั่วโมง

4. ฟังก์ชั่น Rewind ย้อนหลังดูรายการสดใช้ได้เฉพาะระบบ iOS เท่านั้น

5. ช่องรายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Fair Usage Policy: เรียล มูฟ สงวนสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จำกัด หรือ ลดความเร็วหรือดำเนินการใดๆ ในการรับส่งข้อมูลต่างๆ การใช้งาน Bit Torrent, การดาวน์โหลดและ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือ การใช้งานใดที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง หรือที่มีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรม ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น และ/หรือต่อเครือข่าย หรือการให้บริการโดยรวมของเรียลมูฟ


3. ค่าบริการส่วนเกินเหมาจ่าย คิดเพิ่มเติมจากค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนในอัตรา ดังนี้

3.1 โทรทุกเครือข่าย นาทีละ 1.25 บาท ตลอด 24 ชั่วโมง คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที

3.2 บริการส่งข้อความสั้น (SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ข้อความละ 2 บาท

3.3 บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนทีที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ คิดอัตราครั้งละ 5 บาท

4. อัตราค่าใช้บริการในข้อ 2 และข้อ 3 ทั้งหมดครอบคลุมเฉพาะค่าบริการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ค่าบริการ 3G/EDGE/GPRS และค่าบริการเสริมตามประเภทและอัตราตามที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆ เช่น บริการดาวน์โหลดข้อมูลเนื้อหาต่างๆ, ค่าบริการข่าวสารข้อมูล, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดนและบริการเสริมอื่นๆ

5. อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

6. เงื่อนไขการใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H

6.1 ผู้ใช้บริการสามารถใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของผู้ใช้บริการเป็นชื่อ username ตามด้วยโดเมนเนม@TrueMoveH (08xxxxxxxx@truemoveH) และทางระบบจะจัดส่ง password ให้ผู้ใช้บริการผ่านทาง SMS ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

6.2 ผู้ใช้บริการจะได้รับ username และ password ของ Wi-Fi by TrueMove H ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด (“ทรู อินเทอร์เน็ต”) หลังจากที่ได้เริ่มใช้บริการ ภายใน 1 ชั่วโมงโดยอัตโนมัติ

6.3 หากผู้ใช้บริการลืม password ของ Wi-Fi by TrueMove H สามารถขอรับ password ใหม่ได้ โดยติดต่อ ทรูมูฟ เอช แคร์ 1331 หรือผ่านช่องทางที่เรียลมูฟ กำหนดให้

6.4 ในระหว่างการให้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ทรู อินเทอร์เน็ต มีความจำเป็นต้องตัดระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Session time out) ทุก ๆ 90 นาที เพื่อตรวจสอบ และบันทึกปริมาณการใช้งาน หลังจากการตัดการใช้งานนี้แล้วหากต้องการใช้งานต่อ ผู้ใช้บริการจะต้องปิด และเปิดการเชื่อมต่อสัญญาณใหม่อีกครั้ง

6.5 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log Out หรือไม่ได้ใช้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที ระบบจะทำการ Log Out ให้โดยอัตโนมัติ

6.6 Concurrent ในการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู้ใช้งานเพียง 1 คนต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ต่อครั้งเท่านั้น


7. สิทธิใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย

8. ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการ โทรออกไปยังหมายเลขพิเศษ เช่น 1900 หรือส่งข้อความสั้น (SMS) ที่มีการคิดเงินในเชิงพาณิชย์ ใช้บริการเสริม BlackBerry ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

9. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที

9.1 กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา”: ผู้ใช้บริการจะต้อง

(ก.) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ

(ข.) ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือ เชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อเรียลมูฟ หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ


9.2 กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้หรือรับข้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย


10. เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของเรียลมูฟ

11. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เรียลมูฟขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านช่องทางที่เรียลมูฟพิจารณาเห็นสมควร

12. รายการส่งเสริมการขายนี้มีระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้