สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้ออุปกรณ์ iPad Mini4 และเปิดใช้บริการเลขหมายใหม่ทรูมูฟเอช หรือใช้บริการทรูมูฟเอช แบบเหมาจ่ายรายเดือนมานาน 4 เดือนขึ้นไป

1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ซื้ออุปกรณ์ iPad Mini4 (รวมเรียกว่า “เครื่อง”) จาก บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์ จำกัด (“ผู้ขาย”) พร้อมเปิดใช้บริการเลขหมายใหม่ หรือได้ย้ายค่ายเลขหมายเดิมมาใช้บริการทรูมูฟเอชสำเร็จตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 หรือที่ใช้บริการทรูมูฟเอชแบบเหมาจ่ายรายเดือนมานาน 4 เดือนขึ้นไปผ่านช่องทาง True Shop ทุกสาขา และเลือกใช้รายการส่งเสริมการขายทรูมูฟเอช แบบเหมาจ่ายรายเดือน (ในรายการส่งเสริมการขาย 4G/3G iNet 299, 4G/3G iNet 399, 4G/3G iNet 599, 4G/3G iNet 799, 4G/3G iNet 899 และ 4G iNet 1099) ในนามบุคคลธรรมดา กับบริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“ทรู มูฟ เอช”) (รวมเรียก “เรียลมูฟ” และ “ทรู มูฟ เอช” ว่า “บริษัท”) ตั้งแต่ วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

2. ลูกค้าที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 1. ถูกต้องและครบถ้วน จะได้รับสิทธิส่วนลดค่าเครื่องในอัตราตามที่ระบุในตาราง

2.1. ลูกค้าเปิดใช้บริการเลขหมายใหม่หรือลูกค้าที่ใช้บริการแบบเหมาจ่ายรายเดือนมานาน 4 เดือนขึ้นไปตกลงซื้อเครื่องและสมัครใช้บริการทรูมูฟ เอช แบบระบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา ในรายการส่งเสริมการขาย 4G/3G iNet 599, 4G/3G iNet 799, 4G/3G iNet 899 และ 4G iNet 1099 ตามที่ระบุด้านล่างนี้ กับบริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“ทรู มูฟ เอช”) (รวมเรียก “เรียลมูฟ” และ “ทรู มูฟ เอช” ว่า “บริษัท”) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 เดือน ติดต่อกันนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการเป็นต้นไป

2.2. ลูกค้าย้ายค่ายหมายเลขเดิม ตกลงซื้อเครื่องและสมัครใช้บริการทรูมูฟ เอช แบบระบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา ในรายการส่งเสริมการขาย 4G/3G iNet 599, 4G/3G iNet 799, 4G/3G iNet 899 และ 4G iNet 1099 ตามที่ระบุด้านล่างนี้ กับบริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“ทรู มูฟ เอช”) (รวมเรียก “เรียลมูฟ” และ “ทรู มูฟ เอช” ว่า “บริษัท”) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 เดือน ติดต่อกันนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการเป็นต้นไป ได้รับส่วนลดค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือน 100 บาท จำนวน 10 เดือน (รอบบิล)

2.3. สิทธิส่วนลดนี้ ไม่สามารถโอน แลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้

3. สิทธิพิเศษนี้ จำกัดสิทธิ์ ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 6 สิทธิ์/เครื่อง+เลขหมาย และย้ายค่ายเบอร์เดิม 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 สิทธิ์/เครื่อง+เลขหมาย ลูกค้าที่ใช้บริการทรูมูฟเอชแบบเหมาจ่ายรายเดือนมานาน 4 เดือนขึ้นไป 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 6 สิทธิ์/เครื่อง+เลขหมาย


ตารางส่วนลดค่าเครื่องสำหรับลูกค้าใช้บริการเลขหมายใหม่หรือลูกค้าที่ใช้บริการแบบเหมาจ่ายรายเดือนมานาน 4 เดือนขึ้นไป

ลำดับที่ เครื่อง

ราคาขาย
(บาท/เครื่อง)

ส่วนลดค่าเครื่อง
(บาท/เครื่อง)

ราคาหลังหักส่วนลด
*(บาท/เครื่อง)

รายการส่งเสริมการขายที่สามารถเลือกใช้

ระยะเวลาใช้บริการขั้นต่ำ
(เดือน/รอบบิล)

1 iPad Mini4 16GB 17,900 500 17,400 4G/3G iNet 599 10
1,000 16,900 4G/3G iNet 799
1,500 16,400 4G/3G iNet 899, 4G/3G iNet 1099
2

iPad Mini4 64GB

21,400

500 20,900 4G/3G iNet 599
1,000 20,400 4G/3G iNet 799
1,500 19,900 4G/3G iNet 899, 4G/3G iNet 1099
3

iPad Mini4 128GB

24,900

500 24,400 4G/3G iNet 599
1,000 23,900 4G/3G iNet 799
1,500 23,400 4G/3G iNet 899, 4G/3G iNet 1099 *
(ราคาเครื่องรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


ตารางส่วนลดค่าเครื่องสำหรับลูกค้าย้ายค่ายหมายเลขเดิม

ลำดับที่ เครื่อง

ราคาขาย
(บาท/เครื่อง)

ส่วนลดค่าเครื่อง
(บาท/เครื่อง)

ราคาหลังหักส่วนลด
*(บาท/เครื่อง)

รายการส่งเสริมการขายที่สามารถเลือกใช้

ระยะเวลาใช้บริการขั้นต่ำ
(เดือน/รอบบิล)

ส่วนลดค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือน
1 iPad Mini4 16GB 17,900 500 17,400 4G/3G iNet 599 10

ส่วนลด
100 บาท จำนวน 10 เดือน

(รอบบิล)
1,000 16,900 4G/3G iNet 799
1,500 16,400 4G/3G iNet 899, 4G/3G iNet 1099
2

iPad Mini4 64GB

21,400

500 20,900 4G/3G iNet 599
1,000 20,400 4G/3G iNet 799
1,500 19,900 4G/3G iNet 899, 4G/3G iNet 1099
3

iPad Mini4 128GB

24,900

500 24,400 4G/3G iNet 599
1,000 23,900 4G/3G iNet 799
1,500 23,400 4G/3G iNet 899, 4G/3G iNet 1099 *
(ราคาเครื่องรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย

4. รายการส่งเสริมการขาย 4G/3G iNet 299, 4G/3G iNet 399, 4G/3G iNet 599 , 4G/3G iNet 799 , 4G/3G iNet 899 และ 4G/3G iNet 1099 แบบเหมาจ่ายรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา กับ บริษัท ในระหว่างวันที่ 9 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2558 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

แพ็กเกจ ค่าบริการรายเดือน
(บาท)

Non-Stop 4G|3G

ฟรี Bonus 4G|3G

WiFi

4G/3G iNet 299 299 750 MB
(จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด128 Kbps.)
750 MB (6 เดือน) ไม่จำกัด
4G/3G iNet 399 399 2 GB
(จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด128 Kbps.)
2 GB (6 เดือน)
4G/3G iNet 599 599 4 GB
(จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด128 Kbps.)
4 GB (6 เดือน)
4G/3G iNet 799

799

6 GB
(จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด128 Kbps.)

6 GB (12 เดือน)
4G/3G iNet 899 899 8 GB
(จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด384 Kbps.)
6 GB (12 เดือน)
4G/3G iNet 1099 1099 14 GB
(จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด384 Kbps.)
6 GB (1-18 เดือน)

ค่าบริการส่วนเกินจากบริการที่ได้รับ : ค่าโทร 1.5 บาท/นาที, SMS 3 บาท/ข้อความ, MMS 5 บาท/ครั้ง

* ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิใช้ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้น จะใช้ได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) สำหรับแพ็คเกจ 4G/3G iNet 299, 4G/3G iNet 399, 4G/3G iNet 599 และ 4G/3G iNet 799 และจะใช้ได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) สำหรับแพ็คเกจ 4G iNet 899 และ 4G iNet 1099 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G

5. รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย: อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

5.1 รายการส่งเสริมการขาย 4G/3G iNet 299 สิทธิตามแพ็กเกจปกติ: คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 299 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้

(1) บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของ เรียลมูฟ (Fair Usage Policy) โดยผู้ใช้บริการ จะได้รับสิทธิใช้ 4G/3G/EDGE/GPRS ได้ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 750 เมกกะไบต์ (MB) หลังจากนั้น จะใช้งานได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)

(2) บริการฟรี Wi-Fi ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกกะบิตต่อวินาที (Gbps) ต่อเดือน (รอบบิล) ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 6:

(3) บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของ เรียลมูฟ (Fair Usage Policy) โดยผู้ใช้บริการ จะได้รับสิทธิใช้ 4G/3G/EDGE/GPRS ได้ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 750 เมกะไบต์ (MB) เป็นจำนวน 1.5 กิกกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 6 เดือน (รอบบิล) หลังจากนั้น จะใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)

(4) บริการฟรี Wi-Fi ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกกะบิตต่อวินาที (Gbps) ต่อเดือน (รอบบิล) ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net

5.2 รายการส่งเสริมการขาย 4G/3G iNet 399 สิทธิตามแพ็กเกจปกติ: คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 399 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้

(1) บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของ เรียลมูฟ (Fair Usage Policy) โดยผู้ใช้บริการ จะได้รับสิทธิใช้ 4G/3G/EDGE/GPRS ได้ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 2 กิกกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้งานได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)

(2) บริการฟรี Wi-Fi ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกกะบิตต่อวินาที (Gbps) ต่อเดือน (รอบบิล) ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 6:

(3) บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของ เรียลมูฟ (Fair Usage Policy) โดยผู้ใช้บริการ จะได้รับสิทธิใช้ 4G/3G/EDGE/GPRS ได้ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 2 กิกกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 4 กิกกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 6 เดือน (รอบบิล) หลังจากนั้น จะใช้งานได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) (4) บริการฟรี Wi-Fi ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกกะบิตต่อวินาที (Gbps) ต่อเดือน (รอบบิล) ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net

5.3 รายการส่งเสริมการขาย 4G/3G iNet 599 สิทธิตามแพ็กเกจปกติ: คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 599 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้

(1) บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของ เรียลมูฟ (Fair Usage Policy) โดยผู้ใช้บริการ จะได้รับสิทธิใช้ 4G/3G/EDGE/GPRS ได้ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 4 กิกกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้งานได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)

(2) บริการฟรี Wi-Fi ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกกะบิตต่อวินาที (Gbps) ต่อเดือน (รอบบิล) ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 6:

(3) บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของ เรียลมูฟ (Fair Usage Policy) โดยผู้ใช้บริการ จะได้รับสิทธิใช้ 4G/3G/EDGE/GPRS ได้ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 4 กิกกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 8 กิกกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 6 เดือน (รอบบิล) หลังจากนั้น จะใช้งานได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)

(4) บริการฟรี Wi-Fi ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกกะบิตต่อวินาที (Gbps) ต่อเดือน (รอบบิล) ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net

(5) เฉพาะผู้ใช้บริการแบบย้ายค่ายหมายเลขเดิมจะได้รับส่วนลดค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนจำนวน 100 บาท คงเหลือค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนที่ต้องชำระต่อเดือนอยู่ที่ 499 บาท เป็นระยะเวลาทั้งหมด 10 เดือน (รอบบิล)

5.4 รายการส่งเสริมการขาย 4G/3G iNet 799 สิทธิตามแพ็กเกจปกติ: คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 799 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้

(1) บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของ เรียลมูฟ (Fair Usage Policy) โดยผู้ใช้บริการ จะได้รับสิทธิใช้ 4G/3G/EDGE/GPRS ได้ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 6 กิกกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้งานได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)

(2) บริการฟรี Wi-Fi ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกกะบิตต่อวินาที (Gbps) ต่อเดือน (รอบบิล) ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 12:

(3) บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของ เรียลมูฟ (Fair Usage Policy) โดยผู้ใช้บริการ จะได้รับสิทธิใช้ 4G/3G/EDGE/GPRS ได้ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 6 กิกกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 12 กิกกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบิล) หลังจากนั้น จะใช้งานได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)

(4) บริการฟรี Wi-Fi ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกกะบิตต่อวินาที (Gbps) ต่อเดือน (รอบบิล) ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net

(5) เฉพาะผู้ใช้บริการแบบย้ายค่ายหมายเลขเดิมจะได้รับส่วนลดค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนจำนวน 100 บาท คงเหลือค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนที่ต้องชำระต่อเดือนอยู่ที่ 699 บาท เป็นระยะเวลาทั้งหมด 10 เดือน (รอบบิล)

5.5 รายการส่งเสริมการขาย 4G/3G iNet 899 สิทธิตามแพ็กเกจปกติ: คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 899 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้

(1) บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่าง เหมาะสมของ เรียลมูฟ (Fair Usage Policy) โดยผู้ใช้บริการ จะได้รับสิทธิใช้ 4G/3G/EDGE/GPRS ได้ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 8 กิกกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้งานได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)

(2) บริการฟรี Wi-Fi ไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกกะบิตต่อวินาที (Gbps) ต่อเดือน (รอบบิล) ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 12:

(3) บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของ เรียลมูฟ (Fair Usage Policy) โดยผู้ใช้บริการ จะได้รับสิทธิใช้ 4G/3G/EDGE/GPRS ได้ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 6 กิกกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 14 กิกกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบิล) หลังจากนั้น จะใช้งานได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)

(4) บริการฟรี Wi-Fi ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกกะบิตต่อวินาที (Gbps) ต่อเดือน (รอบบิล) ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net

(5) เฉพาะผู้ใช้บริการแบบย้ายค่ายหมายเลขเดิมจะได้รับส่วนลดค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนจำนวน 100 บาท คงเหลือค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนที่ต้องชำระต่อเดือนอยู่ที่ 799 บาท เป็นระยะเวลาทั้งหมด 10 เดือน (รอบบิล)

5.6 รายการส่งเสริมการขาย 4G/3G iNet 1099 สิทธิตามแพ็กเกจปกติ: คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 1099 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้

(1) บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของ เรียลมูฟ (Fair Usage Policy) โดยผู้ใช้บริการ จะได้รับสิทธิใช้ 4G/3G/EDGE/GPRS ได้ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 14 กิกกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้งานได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)

(2) บริการฟรี Wi-Fi ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกกะบิตต่อวินาที (Gbps) ต่อเดือน (รอบบิล) ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 18:

(3) บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของ เรียลมูฟ (Fair Usage Policy) โดยผู้ใช้บริการ จะได้รับสิทธิใช้ 4G/3G/EDGE/GPRS ได้ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 6 กิกกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 20 กิกกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 18 เดือน (รอบบิล) หลังจากนั้น จะใช้ งานได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)

(4) บริการฟรี Wi-Fi ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกกะบิตต่อวินาที (Gbps) ต่อเดือน (รอบบิล) ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net

(5) เฉพาะผู้ใช้บริการแบบย้ายค่ายหมายเลขเดิมจะได้รับส่วนลดค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนจำนวน 100 บาท คงเหลือค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนที่ต้องชำระต่อเดือนอยู่ที่ 999 บาท เป็นระยะเวลาทั้งหมด 10 เดือน (รอบบิล) Fair Usage Policy: เรียล มูฟ สงวนสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จำกัด หรือ ลดความเร็วหรือดำเนินการใดๆ ในการรับส่งข้อมูลต่างๆ การใช้งาน Bit Torrent, การดาวน์โหลดและ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือ การใช้งานใดที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง หรือที่มีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรม ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น และ/หรือต่อเครือข่าย หรือการให้บริการโดยรวมของเรียลมูฟ

6. ค่าบริการส่วนเกินเหมาจ่าย คิดเพิ่มเติมจากค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนในอัตรา ดังนี้

6.1. โทรทุกเครือข่าย นาทีละ 1.5 บาท ตลอด 24 ชั่วโมง คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที

6.2. บริการส่งข้อความสั้น (SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ข้อความละ 3 บาท

6.3. บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนทีที่ใช้และจดทะเบียน ภายในประเทศ ครั้งละ 5 บาท

7. อัตราค่าใช้บริการในข้อ 2 และข้อ 3 ทั้งหมดครอบคลุมเฉพาะค่าบริการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ค่าบริการ 4G/3G/EDGE/GPRS และค่าบริการเสริมตามประเภทและอัตราตามที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆ เช่น บริการดาวน์โหลดข้อมูลเนื้อหาต่างๆ, ค่าบริการข่าวสารข้อมูล, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดนและบริการเสริมอื่นๆ

8. เงื่อนไขการใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H

8.1. ผู้ใช้บริการสามารถใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของผู้ใช้บริการเป็นชื่อ Username ตามด้วยโดเมนเนม@truemoveH (08xxxxxxxx@truemoveH) และทางระบบจะจัดส่ง Password ให้ผู้ใช้บริการผ่านทาง SMS ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

8.2. ผู้ใช้บริการจะได้รับ Username และ Password ของ Wi-Fi by TrueMove H ของบริษัท ทรูอินเทอร์เน็ต จำกัด (“ทรูอินเทอร์เน็ต”) หลังจากที่ได้เริ่มใช้บริการ ภายใน 1 ชั่วโมงโดยอัตโนมัติ

8.3. หากผู้ใช้บริการลืม Password ของ Wi-Fi by TrueMove H สามารถขอรับ Password ใหม่ได้ โดยติดต่อ ทรูมูฟ เอช แคร์ 1331 หรือผ่านช่องทางที่เรียลมูฟ กำหนดให้

8.4. ในระหว่างการให้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ทรู อินเทอร์เน็ต มีความจำเป็นต้องตัดระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Session Time Out) ทุกๆ 90 นาที เพื่อตรวจสอบ และบันทึกปริมาณการใช้งานหลังจากการตัดการใช้งานนี้แล้วหากต้องการใช้งานต่อ ผู้ใช้บริการจะต้องปิด และเปิดการเชื่อมต่อสัญญาณใหม่อีกครั้ง

8.5. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log out หรือไม่ได้ใช้บริการติดต่อกันเกิน 10นาทีระบบจะทำการ Log Out ให้โดยอัตโนมัติ

8.6. Concurrent ในการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู้ใช้งานเพียง 1 คนต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือWi-Fi ต่อครั้งเท่านั้น

9. สิทธิใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ 1) ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของอื่นใดได้ 2) ไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย และ 3) ไม่สามารถโอนสิทธิการใช้บริการคงเหลือในแต่ละเดือนไปใช้ในเดือน (รอบบิล) ถัดไปได้

10. ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการ โทรออกไปยังหมายเลขพิเศษ เช่น 1900 หรือส่งข้อความสั้น (SMS) ที่มีการคิดเงินในเชิงพาณิชย์ ใช้บริการเสริม BlackBerry ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

11. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัท ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญาให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา”: ผู้ใช้บริการจะต้อง

(ก.) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ

(ข.) ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือ เชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัท หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้หรือรับข้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย

12. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท

13. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านช่องทางที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

14. รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้ระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วันจดทะเบียนเปิดใช้บริการ

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้ออุปกรณ์ iPad Mini3 หรือ iPad Air2
และเปิดใช้บริการเลขหมายใหม่ทรูมูฟเอช

1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้ออุปกรณ์ iPad Mini3 หรือ iPad Air2 (รวมเรียกว่า “เครื่อง”) จาก บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์ จำกัด (“ผู้ขาย”) พร้อมเปิดใช้บริการเลขหมายใหม่ หรือย้ายค่ายเลขหมายเดิมมาใช้บริการทรูมูฟเอชสำเร็จตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 และเลือกใช้รายการส่งเสริมการขายทรูมูฟเอช แบบเหมาจ่ายรายเดือน (ในรายการส่งเสริมการขาย 4G iNet 499, 4G iNet 699, 4G iNet 899 และ 4G iNet 1099) ในนามบุคคลธรรมดา กับบริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“ทรู มูฟ เอช”) (รวมเรียก “เรียลมูฟ” และ “ทรู มูฟ เอช” ว่า “บริษัท”) ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2558 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงง

2. ลูกค้าจะได้รับส่วนลดค่าบริการรายเดือน เดือนละ 100 บาท เป็นเวลา 6 เดือน เมื่อซื้อ iPad Mini3 หรือ iPad Air2 และเปิดใช้บริการเลขหมายใหม่กับทรูมูฟเอช แบบเหมาจ่ายรายเดือน เฉพาะในรายการส่งเสริมการขาย 4G iNet 699, 4G iNet 899 และ 4G iNet 1099

3. ลูกค้าที่ซื้ออุปกรณ์ iPad Mini3 หรือ iPad Air2 (รวมเรียกว่า “เครื่อง”) จาก บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์ จำกัด (“ผู้ขาย”) พร้อมเปิดใช้บริการเลขหมายใหม่ หรือย้ายค่ายเลขหมายเดิมมาใช้บริการทรูมูฟเอชสำเร็จตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 นี้ผ่านช่องทาง True Shop ทุกสาขา จะได้รับสิทธิส่วนลดค่าเครื่องในอัตราตามที่ระบุในตาราง 3.1. สิทธิส่วนลดนี้ ไม่สามารถโอน แลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้

4. สิทธิพิเศษนี้ จำกัดสิทธิ์ ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 สิทธิ์ และย้ายค่ายเบอร์เดิม 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 สิทธิ์

ตารางส่วนลดค่าเครื่อง iPad Mini3 และ iPad Air2

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่/ แท็บเลต
(บาท/เครื่อง)
ราคาขาย
(บาท/เครื่อง)
ส่วนลดค่าเครื่อง
(บาท/เครื่อง)*
ราคาหลังหักส่วนลด*
(บาท/เครื่อง)
รายการส่งเสริมการขาย
ที่สามารถเลือกใช้
iPad Mini 3 16GB 17,900 1,000 16,900 4G iNet 499
4G iNet 699
4G iNet 899
4G iNet 1099
iPad Mini 3 64GB 21,400 1,500 19,900
iPad Mini 3 128GB 24,900 2,500 22,400
iPad Air 2  16GB 21,400 1,000 20,400
iPad Air 2  64GB 24,600 1,600 23,000
iPad Air 2  128GB 28,100 2,600 25,500

(ราคาเครื่องรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย

1. รายการส่งเสริมการขาย 4G iNet 499, 4G iNet 699, 4G iNet 899 และ 4G iNet 1099
แบบเหมาจ่ายรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา กับ บริษัท ในระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม2558 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

แพ็กเกจ

ค่าบริการรายเดือน
(บาท)

4G | 3G + ฟรี 4G | 3G
 (นาน 6 เดือน)

ฟรี TVS Anywhere
(นาน 12 เดือน)

WiFi
4G iNet 499 499 3 GB + 2 GB
(จากนั้นใช้ได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps)
1 GB ใช้งานต่อเนื่อง
4G iNet 699 699 6 GB + 3 GB
(จากนั้นใช้ได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps)
4G iNet 899 899 10 GB + 4 GB
(จากนั้นใช้ได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps)
4G iNet 1099 1,099 14 GB + 6 GB
(จากนั้นใช้ได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps)

ค่าบริการส่วนเกินจากบริการที่ได้รับ: ค่าโทร 1.25 บาท/นาที, SMS 2 บาท/ข้อความ, MMS 5 บาท/ครั้ง

* ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิใช้ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้น จะใช้ได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) สำหรับแพ็คเกจ 4G iNet 499 และ 4G iNet 699 และจะใช้ได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) สำหรับแพ็คเกจ 4G iNet 899 และ 4G iNet 1099 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G

2. รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย: อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.1 รายการส่งเสริมการขาย 4G iNet 499
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 499 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้

(1) บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 3 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G

(2) รับสิทธิใช้บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะไบต์ต่อวินาที (Mbps) ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net

สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 6:

(1) รับสิทธิใช้ บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของ บริษัท (Fair Usage Policy) ในปริมาณที่เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 2 กิกกะไบต์ (GB) รวมเป็นจำนวน 5 กิกกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 6 เดือน (รอบบิล) หลังจากนั้น จะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)

(2) รับสิทธิใช้บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะไบต์ต่อวินาที (Mbps) ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net

2.2 รายการส่งเสริมการขาย 4G iNet 699
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 699 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้

(1) บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 6 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G

(2) รับสิทธิใช้บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะไบต์ต่อวินาที (Mbps) ต่อเนื่องการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net

สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 6:

(1) ผู้ใช้บริการจะได้รับส่วนลดค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนจำนวน 100 บาท คงเหลือค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนที่ต้องชำระต่อเดือนอยู่ที่ 599 บาท เป็นระยะเวลาทั้งหมด 6 เดือน (รอบบิล)

(2) รับสิทธิใช้ บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของ บริษัท (Fair Usage Policy) ในปริมาณที่เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 3 กิกกะไบต์ (GB) รวมเป็นจำนวน 9 กิกกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 6 เดือน (รอบบิล) หลังจากนั้น จะใช้ได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)

(3) รับสิทธิใช้บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะไบต์ต่อวินาที (Mbps) ต่อเนื่องการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net

2.3 รายการส่งเสริมการขาย 4G iNet 899
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 899 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้

(1) บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 10 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G

(2) รับสิทธิใช้บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะไบต์ต่อวินาที (Mbps) ต่อเนื่องการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net

สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 6:

(1) ผู้ใช้บริการจะได้รับส่วนลดค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนจำนวน 100 บาท คงเหลือค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนที่ต้องชำระต่อเดือนอยู่ที่ 799 บาท เป็นระยะเวลาทั้งหมด 6 เดือน (รอบบิล)

(2) รับสิทธิใช้ บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของ บริษัท (Fair Usage Policy) ในปริมาณที่เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 4 กิกกะไบต์ (GB) รวมเป็นจำนวน 14 กิกกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 6 เดือน (รอบบิล) หลังจากนั้น จะใช้ได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)

(3) รับสิทธิใช้บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะไบต์ต่อวินาที (Mbps) ต่อเนื่องการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net

2.4 รายการส่งเสริมการขาย 4G iNet 1099
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 1099 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้

(1) บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 14 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G

(2) รับสิทธิใช้บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะไบต์ต่อวินาที (Mbps) ต่อเนื่องการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net

สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 6:

(1) ผู้ใช้บริการจะได้รับส่วนลดค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนจำนวน 100 บาท คงเหลือค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนที่ต้องชำระต่อเดือนอยู่ที่ 999 บาท เป็นระยะเวลาทั้งหมด 6 เดือน (รอบบิล)

(2) รับสิทธิใช้ บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของ บริษัท (Fair Usage Policy) ในปริมาณที่เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 6 กิกกะไบต์ (GB) รวมเป็นจำนวน 20 กิกกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 6 เดือน (รอบบิล) หลังจากนั้น จะใช้ได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)

(3) รับสิทธิใช้บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะไบต์ต่อวินาที (Mbps) ต่อเนื่องการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net

Fair Usage Policy: บริษัท สงวนสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จำกัด หรือ ลดความเร็วหรือดำเนินการใดๆ ในการรับส่งข้อมูลต่างๆ การใช้งาน Bit Torrent, การดาวน์โหลดและ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือ การใช้งานใดที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง หรือที่มีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรม ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น และ/หรือต่อเครือข่าย หรือการให้บริการโดยรวมของบริษัท

3. ค่าบริการส่วนเกินเหมาจ่าย คิดเพิ่มเติมจากค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนในอัตรา ดังนี้

3.1 โทรทุกเครือข่าย นาทีละ 1.25 บาท ตลอด 24 ชั่วโมง คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที

3.2 บริการส่งข้อความสั้น (SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ข้อความละ 2 บาท

3.3 บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนทีที่ใช้และจดทะเบียน ภายในประเทศ ครั้งละ 5 บาท

4. อัตราค่าใช้บริการในข้อ 2 และข้อ 3 ทั้งหมดครอบคลุมเฉพาะค่าบริการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ค่าบริการ 4G/3G/EDGE/GPRS และค่าบริการเสริมตามประเภทและอัตราตามที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆ เช่น บริการดาวน์โหลดข้อมูลเนื้อหาต่างๆ, ค่าบริการข่าวสารข้อมูล, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดนและบริการเสริมอื่นๆ

5. อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

6. เงื่อนไขการใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H แบบใช้ username และ password

6.1 ผู้ใช้บริการสามารถใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ของผู้ใช้บริการเป็นชื่อ Username ตามด้วยโดเมนเนม@truemoveH (08xxxxxxxx@truemoveH) และทางระบบจะจัดส่ง password ให้ผู้ใช้บริการผ่านทาง SMS ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

6.2 ผู้ใช้บริการจะได้รับ Username และ password ของ Wi-Fi by TrueMove H ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด (“ทรู อินเทอร์เน็ต”) หลังจากที่ได้เริ่มใช้บริการ ภายใน… ชั่วโมงโดยอัตโนมัติ

6.3 หากผู้ใช้บริการลืม Password ของ Wi-Fi by TrueMove H สามารถขอรับ password ใหม่ได้ โดยติดต่อทรูมูฟ เอช แคร์ 1331 หรือผ่านช่องทางที่เรียลมูฟ กำหนดให้

6.4 ในระหว่างการให้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ทรู อินเทอร์เน็ต มีความจำเป็นต้องตัดระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Session time out) ทุก ๆ 90 นาที เพื่อตรวจสอบ และบันทึกปริมาณการใช้งาน หลังจากการตัดการใช้งานนี้แล้วหากต้องการใช้งานต่อ ผู้ใช้บริการจะต้องปิด และเปิดการเชื่อมต่อสัญญาณใหม่อีกครั้ง

6.5 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log out หรือไม่ได้ใช้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที ระบบจะทำการ Log Out ให้โดยอัตโนมัติ

6.6 Concurrent ในการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู้ใช้งานเพียง 1 คนต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ต่อครั้งเท่านั้น

7. สิทธิใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้

1) ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของอื่นใดได้

2) ไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย และ

3) ไม่สามารถโอนสิทธิการใช้บริการคงเหลือในแต่ละเดือนไปใช้ในเดือน (รอบบิล) ถัดไปได้

8. ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการ โทรออกไปยังหมายเลขพิเศษ เช่น 1900 หรือส่งข้อความสั้น (SMS) ที่มีการคิดเงินในเชิงพาณิชย์ ใช้บริการเสริม BlackBerry ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

9. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัท ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที

9.1 กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา”: ผู้ใช้บริการจะต้อง

(ก.) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ

(ข.) ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือ เชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัท หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ

9.2 กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้หรือรับข้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย

10. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท

11. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านช่องทางที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

12. รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้ระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วันจดทะเบียนเปิดใช้บริการ