ข้อกำหนดและกฏหมาย
มาตรฐานคุณภาพ การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานแบบอยู่กับที่ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ประจำปี พ.ศ.2558
พารามิเตอร์คุณภาพการบริการ ค่ามาตรฐาน ผลการวัดคุณภาพการให้บริการ Q4/2558
ระยะเวลาสำหรับการขอเริ่มเปิดใช้บริการ
(Supply time for initial connection)
ไม่นานกว่า 10 วันทำการ ผ่าน
ร้อยละของการติดตั้งบริการสำเร็จภายในวันที่กำหนด
(Percentage of service installation completed on or before the date confirmed)
ไม่น้อยกว่า 90 % ผ่าน
จำนวนของความผิดปกติที่ถูกรายงานต่อจำนวนผู้ใช้บริการ 100 ราย
(Number of reported faults per 100 subscribers)
ไม่มากกว่า 5 ครั้ง ต่อผู้ใช้บริการ 100 ราย ผ่าน
ระยะเวลาในการซ่อมแซม (Fault repair time) ไม่นานกว่า 24 ชั่วโมง ผ่าน
อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ (Success call ratio)
กรณีที่เป็นการโทรศัพท์ภายในโครงข่ายของผู้ประกอบการเดียวกัน
ไม่น้อยกว่า 90 % ผ่าน
อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ (Success call ratio)
กรณีที่เป็นการโทรข้ามโครงข่ายต่างผู้ประกอบการ
ไม่น้อยกว่า 85% ผ่าน
ความผิดพลาดของการเรียกเก็บค่าบริการ (Billing inaccuracy) ไม่น้อยกว่า 1% ผ่าน
ระยะเวลาที่ต้องรอในการขอใช้บริการดูแลลูกค้าจากศูนย์ตอบรับโทรศัพท์
(Response time for accessing customer-service call center)
ไม่นานกว่า 60 วินาที ผ่าน
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์สาธารณะของ บริษัท ทรู พับลิค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
ข้อมูลไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ประจำปี พ.ศ.2558
พารามิเตอร์คุณภาพการบริการ ค่ามาตรฐาน ผลการวัดคุณภาพการให้บริการ Q4/2558
ความพร้อมในการใช้งานของเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ
(Payphone Service Availability)
- เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
- เขตต่างจังหวัด


ไม่น้อยกว่า 90 %
ไม่น้อยกว่า 85 %


ผ่าน
ผ่าน
ระยะเวลาในการซ่อมแซม (Fault repair time) ไม่นานกว่า 24 ชั่วโมง ผ่าน
อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ (Success call ratio)
กรณีที่เป็นการโทรศัพท์ภายในโครงข่ายของผู้ประกอบการเดียวกัน
ไม่น้อยกว่า 90 % ผ่าน
อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ (Success call ratio)
กรณีที่เป็นการโทรข้ามโครงข่ายต่างผู้ประกอบการ
ไม่น้อยกว่า 85 % ผ่าน
ระยะเวลาที่ต้องรอในการขอใช้บริการดูแลลูกค้าจากศูนย์ตอบรับโทรศัพท์
(Response time for accessing customer-service call center)
ไม่นานกว่า 60 วินาที ผ่าน
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์สาธารณะของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ประจำปี พ.ศ.2558
พารามิเตอร์คุณภาพการบริการ ค่ามาตรฐาน ผลการวัดคุณภาพการให้บริการ Q4/2558
ความพร้อมในการใช้งานของเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ
(Payphone Service Availability)
- เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
- เขตต่างจังหวัด


ไม่น้อยกว่า 90 %
ไม่น้อยกว่า 85 %


ผ่าน
- *
ระยะเวลาในการซ่อมแซม (Fault repair time) ไม่นานกว่า 24 ชั่วโมง ผ่าน
อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ (Success call ratio)
กรณีที่เป็นการโทรศัพท์ภายในโครงข่ายของผู้ประกอบการเดียวกัน
ไม่น้อยกว่า 90 % ผ่าน
อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ (Success call ratio)
กรณีที่เป็นการโทรข้ามโครงข่ายต่างผู้ประกอบการ
ไม่น้อยกว่า 85 % ผ่าน
ระยะเวลาที่ต้องรอในการขอใช้บริการดูแลลูกค้าจากศูนย์ตอบรับโทรศัพท์
(Response time for accessing customer-service call center)
ไม่นานกว่า 60 วินาที ผ่าน
* เนื่องจากเปิดบริการเฉพาะกรุงเทพ และปริมณฑล จึงไม่มีข้อมูล
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานแบบอยู่กับที่ของบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จำกัด
ข้อมูลไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ประจำปี พ.ศ.2558
พารามิเตอร์คุณภาพการบริการ ค่ามาตรฐาน ผลการวัดคุณภาพการให้บริการ Q4/2558
ระยะเวลาสำหรับการขอเริ่มเปิดใช้บริการ
(Supply time for initial connection)
ไม่นานกว่า 10 วันทำการ
ผ่าน
ร้อยละของการติดตั้งบริการสำเร็จภายในวันที่กำหนด
(Percentage of service installation completed on or before the date confirmed)
ไม่น้อยกว่า 90 % ผ่าน
จำนวนของความผิดปกติที่ถูกรายงานต่อจำนวนผู้ใช้บริการ 100 ราย
(Number of reported faults per 100 subscribers)
ไม่มากกว่า 5 ครั้ง ต่อผู้ใช้บริการ 100 ราย ผ่าน
ระยะเวลาในการซ่อมแซม
(Fault repair time)
ไม่นานกว่า 24 ชั่วโมง ผ่าน
อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ (Success call ratio)
กรณีที่เป็นการโทรศัพท์ภายในโครงข่ายของผู้ประกอบการเดียวกัน
ไม่น้อยกว่า 90 % ผ่าน
อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ (Success call ratio)
กรณีที่เป็นการโทรข้ามโครงข่ายต่างผู้ประกอบการ
ไม่น้อยกว่า 85% ผ่าน
ความผิดพลาดของการเรียกเก็บค่าบริการ
(Billing inaccuracy)
ไม่มากกว่า 1 % ผ่าน
ระยะเวลาที่ต้องรอในการขอใช้บริการดูแลลูกค้าจากศูนย์ตอบรับโทรศัพท์
(Response time for accessing customer-service call center)
ไม่นานกว่า 60 วินาที ผ่าน