ข้อกำหนดและกฏหมาย
มาตรฐานคุณภาพ การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานแบบอยู่กับที่ของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน ประจำปี พ.ศ.2559
พารามิเตอร์คุณภาพการบริการ ค่ามาตรฐาน ผลการวัดคุณภาพการให้บริการ Q3/2559
ระยะเวลาสำหรับการขอเริ่มเปิดใช้บริการ
(Supply time for initial connection)
ไม่นานกว่า 10 วันทำการ ผ่าน
ร้อยละของการติดตั้งบริการสำเร็จภายในวันที่กำหนด
(Percentage of service installation completed on or before the date confirmed)
ไม่น้อยกว่า 90 % ผ่าน
จำนวนของความผิดปกติที่ถูกรายงานต่อจำนวนผู้ใช้บริการ 100 ราย
(Number of reported faults per 100 subscribers)
ไม่มากกว่า 5 ครั้ง ต่อผู้ใช้บริการ 100 ราย ผ่าน
ระยะเวลาในการซ่อมแซม (Fault repair time) ไม่นานกว่า 24 ชั่วโมง ผ่าน
อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ (Success call ratio)
กรณีที่เป็นการโทรศัพท์ภายในโครงข่ายของผู้ประกอบการเดียวกัน
ไม่น้อยกว่า 90 % ผ่าน
อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ (Success call ratio)
กรณีที่เป็นการโทรข้ามโครงข่ายต่างผู้ประกอบการ
ไม่น้อยกว่า 85% ผ่าน
ความผิดพลาดของการเรียกเก็บค่าบริการ (Billing inaccuracy) ไม่น้อยกว่า 1% ผ่าน
ระยะเวลาที่ต้องรอในการขอใช้บริการดูแลลูกค้าจากศูนย์ตอบรับโทรศัพท์
(Response time for accessing customer-service call center)
ไม่นานกว่า 60 วินาที ผ่าน
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์สาธารณะของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน ประจำปี พ.ศ.2559
พารามิเตอร์คุณภาพการบริการ ค่ามาตรฐาน ผลการวัดคุณภาพการให้บริการ Q3/2559
ความพร้อมในการใช้งานของเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ
(Payphone Service Availability)
- เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
- เขตต่างจังหวัด


ไม่น้อยกว่า 90 %
ไม่น้อยกว่า 85 %ผ่าน
- *

ระยะเวลาในการซ่อมแซม (Fault repair time) ไม่นานกว่า 24 ชั่วโมง ผ่าน
อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ (Success call ratio)
กรณีที่เป็นการโทรศัพท์ภายในโครงข่ายของผู้ประกอบการเดียวกัน
ไม่น้อยกว่า 90 % ผ่าน
อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ (Success call ratio)
กรณีที่เป็นการโทรข้ามโครงข่ายต่างผู้ประกอบการ
ไม่น้อยกว่า 85 % ผ่าน
ระยะเวลาที่ต้องรอในการขอใช้บริการดูแลลูกค้าจากศูนย์ตอบรับโทรศัพท์
(Response time for accessing customer-service call center)
ไม่นานกว่า 60 วินาที ผ่าน
* เนื่องจากเปิดบริการเฉพาะกรุงเทพ และปริมณฑล จึงไม่มีข้อมูล
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานแบบอยู่กับที่ของบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จำกัด
ข้อมูลไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน ประจำปี พ.ศ.2559
พารามิเตอร์คุณภาพการบริการ ค่ามาตรฐาน ผลการวัดคุณภาพการให้บริการ Q3/2559
ระยะเวลาสำหรับการขอเริ่มเปิดใช้บริการ
(Supply time for initial connection)
ไม่นานกว่า 10 วันทำการ
ผ่าน
ร้อยละของการติดตั้งบริการสำเร็จภายในวันที่กำหนด
(Percentage of service installation completed on or before the date confirmed)
ไม่น้อยกว่า 90 % ผ่าน
จำนวนของความผิดปกติที่ถูกรายงานต่อจำนวนผู้ใช้บริการ 100 ราย
(Number of reported faults per 100 subscribers)
ไม่มากกว่า 5 ครั้ง ต่อผู้ใช้บริการ 100 ราย ผ่าน
ระยะเวลาในการซ่อมแซม
(Fault repair time)
ไม่นานกว่า 24 ชั่วโมง ผ่าน
อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ (Success call ratio)
กรณีที่เป็นการโทรศัพท์ภายในโครงข่ายของผู้ประกอบการเดียวกัน
ไม่น้อยกว่า 90 % ผ่าน
อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ (Success call ratio)
กรณีที่เป็นการโทรข้ามโครงข่ายต่างผู้ประกอบการ
ไม่น้อยกว่า 85% ผ่าน
ความผิดพลาดของการเรียกเก็บค่าบริการ
(Billing inaccuracy)
ไม่มากกว่า 1 % ผ่าน
ระยะเวลาที่ต้องรอในการขอใช้บริการดูแลลูกค้าจากศูนย์ตอบรับโทรศัพท์
(Response time for accessing customer-service call center)
ไม่นานกว่า 60 วินาที ผ่าน
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด
ข้อมูลไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน ประจำปี พ.ศ.2559
พารามิเตอร์คุณภาพการบริการ ค่ามาตรฐาน ผลการวัดคุณภาพการให้บริการ Q3/2559
อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ (Success call ratio)
กรณีที่เป็นการโทรศัพท์ภายในโครงข่ายของผู้ประกอบการเดียวกัน
ไม่น้อยกว่า 90 %   -
อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ (Success call ratio)
กรณีที่เป็นการโทรข้ามโครงข่ายต่างผู้ประกอบการ
ไม่น้อยกว่า 85 %   -
อัตราส่วนของกรณีที่สายหลุด (Drop Call Rate)
ภายในโครงข่ายเดียวกัน  
ไม่มากกว่า 2 %   -
อัตราข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บค่าบริการ   ไม่เกิน 2 % ต่อเดือน   ผ่าน
ระยะเวลาที่ต้องรอในการขอใช้บริการดูแลลูกค้าจากศูนย์ตอบรับโทรศัพท์
(Response time for accessing customer-service call center)
ไม่นานกว่า 60 วินาที   ผ่าน
หมายเหตุ : บริษัท เรียล มูฟ จำกัด ไม่มีข้อมูลตาม ข้อ 1 - 3 เนื่องจากข้อมูลดังกล่าว เป็นพารามิเตอร์ด้านโครงข่าย
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
ข้อมูลไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน ประจำปี พ.ศ.2559
พารามิเตอร์คุณภาพการบริการ ค่ามาตรฐาน ผลการวัดคุณภาพการให้บริการ Q3/2559
อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ (Success call ratio) กรณีที่เป็นการโทรศัพท์ภายในโครงข่ายของผู้ประกอบการเดียวกัน ไม่น้อยกว่า 90 %   ผ่าน
อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ (Success call ratio) กรณีที่เป็นการโทรข้ามโครงข่ายต่างผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 85 %   ผ่าน
อัตราส่วนของกรณีที่สายหลุด (Drop Call Rate) ภายในโครงข่ายเดียวกัน   ไม่มากกว่า 2 %   ผ่าน
อัตราข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บค่าบริการ   ไม่เกิน 2 % ต่อเดือน   ผ่าน
ระยะเวลาที่ต้องรอในการขอใช้บริการดูแลลูกค้าจากศูนย์ตอบรับโทรศัพท์
(Response time for accessing customer-service call center)
ไม่นานกว่า 60 วินาที   ผ่าน
รายงานคุณภาพการให้บริการประเภทข้อมูลสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
ข้อมูลไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน ประจำปี พ.ศ.2559
พารามิเตอร์คุณภาพการบริการ ค่ามาตรฐาน ผลการวัดคุณภาพการให้บริการ Q3/2559
ระยะเวลาสำหรับการขอเริ่มเปิดใช้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
(Supply time for internet access)
ไม่เกิน 5 ชั่วโมง สำหรับร้อยละ 90 ของการขอเริ่มเปิดใช้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต  ผ่าน
ระยะเวลาที่ต้องรอสำหรับการโทรติดต่อสอบถามด้านบริการ/การคิดค่าใช้บริการ/การขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่
(Response time for services/ billing/ admin enquiries)  
ไม่นานกว่า 60 วินาที   ผ่าน
ร้อยละการร้องเรียนเกี่ยวกับความถูกต้องของการคิดค่าใช้บริการ
(Percentage of bill correctness complaints)  
ไม่เกิน 1 %   ผ่าน
ระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ
(Resolution time for customer compliants)
ภายใน 30 วัน   ผ่าน
ร้อยละของระยะเวลาที่ไม่สามารถให้บริการผ่านคลื่นวิทยุ
(Radio Network Unavailability)
- ผ่าน