รายการส่งเสริมการขายสมาร์ทโฟน iPhone 6s หรือ iPhone 6 (Shop)

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อโทรศัพท์ iPhone 6s หรือ iPhone 6
1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6 หรือ iPhone 6 Plus พร้อมอุปกรณ์ (เครื่อง) จากบริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์เซลล์ จำกัด (“ผู้ขาย”) และจดทะเบียนเปิดใช้บริการทรูมูฟ เอช ของ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) และ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“ทียูซี”) (รวมเรียกว่า “บริษัท) โดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 2 และเลือกใช้รายการส่งเสริมการขายแบบเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 4G iSmart 599, 4G iSmart 699, 4G iSmart 899, 4G iSmart 1099, 4G iSmart 1299, 4G iSmart 1499 หรือ 4G iSmart 1899 ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559 เท่านั้น

2. ลูกค้าต้องเป็นผู้สมัครใช้บริการทรูมูฟ เอช ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

2.1 เปิดใช้บริการเลขหมายใหม่ ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559 หรือ

2.2 ทำการย้ายเครือข่ายเลขหมายเดิมมาใช้บริการทรูมูฟ เอช สำเร็จ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป หรือ

2.3 ลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือน ทรูมูฟ เอช และต้องไม่อยู่ระหว่างที่มีข้อผูกพันในสัญญาใช้ บริการตามรายการส่งเสริมการ ขายอื่น หรือ

2.4 เป็นผู้ใช้บริการทรูมูฟ เอชในระบบเติมเงินที่เปลี่ยนเป็นระบบรายเดือนในนามบุคคลธรรมดา

3. สิทธิพิเศษ : ผู้รับสิทธิจะได้รับส่วนลดค่าเครื่องตามอัตราที่ระบุในตาราง (1 บัตรประชาชนรับสูงสุดไม่เกิน 3 สิทธิ) เมื่อ

3.1 รับส่วนลดค่าเครื่อง หรือ รับส่วนลดค่าเครื่องพร้อมอุปกรณ์เสริม

3.1.1 รับส่วนลดค่าเครื่อง มูลค่า 3,000 บาท เมื่อซื้อเครื่อง iPhone 6s หรือ iPhone6s Plus พร้อมสมัครรายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 599 หรือ 4G iSmart 699 ที่กำหนดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนติดต่อกันนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการ เป็นต้นไป และ ชำระค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือนล่วงหน้าจำนวน 1,605 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3.1.2 รับส่วนลดค่าเครื่อง มูลค่า 5,000 บาท เมื่อซื้อเครื่อง iPhone 6s หรือ iPhone6s Plus พร้อมสมัครรายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 899,4G iSmart 1099, 4G iSmart 1299, 4G iSmart 1499 หรือ 4G iSmart 1899 ที่กำหนดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนติดต่อกันนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการเป็นต้นไป และ ชำระค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือนล่วงหน้าจำนวน 3,210 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3.1.3 รับส่วนลดค่าเครื่อง มูลค่า 7,000 บาท เมื่อซื้อ iPhone 6s หรือ iPhone6s Plus พร้อม หูฟัง Beat Solo 2 หรือ iPad mini4 16 GB และสมัครรายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 899, 4G iSmart 1099, 4G iSmart 1299, 4G iSmart 1499 หรือ 4G iSmart 1899ที่กำหนดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนติดต่อกันนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการเป็นต้นไป และ ชำระค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือนล่วงหน้า จำนวน 4,280 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3.2 รับฟรีหูฟัง Beats Solo2 มูลค่ารวม 8,900 บาท เมื่อซื้อ iPhone 6 หรือ iPhone 6 Plus ราคาปกติ พร้อมสมัครรายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 599, 4G iSmart 699, 4G iSmart 899, 4G iSmart 1099, 4G iSmart 1299, 4G iSmart 1499 หรือ 4G iSmart 1899 ที่กำหนดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน(รอบบิล)ติดต่อกันนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการเป็นต้นไป และ ชำระค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือนล่วงหน้า จำนวน 4,280 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3.3 ลูกค้าย้ายเครือข่ายเบอร์เดิม ในข้อ 3.1 รับส่วนลดค่าเครื่องเพิ่ม 1,000 บาท เมื่อสมัครพร้อมรายการส่งเสริมการขายที่กำหนด

3.4 รับสิทธิ์เบอร์สวยระดับโกลด์ สำหรับลูกค้าที่เปิดใช้บริการเลขหมายใหม่ในรายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 899, 4G iSmart 1099,4G iSmart 1299, 4G iSmart 1499 หรือ 4G iSmart 1899 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ติดต่อกันนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการเป็นต้นไป

3.5 สิทธิส่วนลดนี้ ไม่สามารถโอน แลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้

(ข้อ 3.1.1 และ 3.1.2) ตารางส่วนลดค่าเครื่อง iPhone 6s และ iPhone 6s Plus

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ราคาขาย
(บาท/เครื่อง)
ส่วนลดค่าเครื่อง
(บาท/เครื่อง)
ราคาสุทธิหลัง
หักส่วนลด
(บาท/เครื่อง)*
รายการส่งเสริม
การขาย
ค่าบริการจ่ายล่วงหน้า
(บาท)
ระยะเวลาใช้
บริการขั้นต่ำ
(เดือน)
iPhone 6s  16 GB 26,900 3,000 23,900 4G iSmart 599
4G iSmart 699
1,650 12
iPhone 6s  64 GB 30,900 27,900
iPhone 6s  128 GB 35,100 32,100
iPhone 6s Plus  16 GB 30,900 27,900
iPhone 6s Plus  64 GB 35,100 32,100
iPhone 6s Plus  128 GB 39,300 36,300
iPhone 6s  16 GB 26,900 3,000 21,900 4G iSmart 899
4G iSmart 1099
4G iSmart 1299
4G iSmart 1499
4G iSmart 1899
3,210
iPhone 6s  64 GB 30,900 25,900
iPhone 6s  128 GB 35,100 30,100
iPhone 6s Plus  16 GB 30,900 25,900
iPhone 6s Plus  64 GB 35,100 30,100
iPhone 6s Plus  128 GB 39,300 34,300
*(ราคาเครื่องข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


(ข้อ 3.1.3) ตารางส่วนลดค่าเครื่อง iPhone 6s และ iPhone 6s Plus พร้อม หูฟัง Beats Solo 2 หรือ iPad mini4 16 GB

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ราคาขาย
(บาท/เครื่อง)
ราคาขาย
(บาท/เครื่อง)
ราคาขายสุทธิ
(บาท/เครื่อง)*
ส่วนลดค่าเครื่อง
(บาท/เครื่อง)
ราคาสุทธิหลัง
หักส่วนลด
(บาท/เครื่อง)*
รายการส่งเสริม
การขาย
ค่าบริการ
จ่ายล่วงหน้า
(บาท)
ระยะเวลาใช้
บริการขั้นต่ำ
(เดือน)
หูฟัง
Beats
Solo2
iPad
mini4
หูฟัง
Beats
Solo2
iPad
mini4
หูฟัง
Beats
Solo2
iPad
mini4
iPhone 6s  16 GB 26,900 8,900 17,900 35,800 44,800 7,000 28,800 37,800 4G iSmart 899
4G iSmart 1099
4G iSmart 1299
4G iSmart 1499
4G iSmart 1899
4,280 12
iPhone 6s  64 GB 30,900 39,800 48,800 32,800 41,800
iPhone 6s  128 GB 35,100 44,000 53,000 37,000 46,000
iPhone 6s Plus  16 GB 30,900 39,800 48,800 32,800 41,800
iPhone 6s Plus  64 GB 35,100 44,000 53,000 37,000 46,000
iPhone 6s Plus  128 GB 39,300 48,200 57,200 41,200 50,200
*(ราคาเครื่องข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


(ข้อ 3.2) ตารางค่าเครื่อง iPhone 6 และ iPhone 6 Plus รับฟรี หูฟัง Beats Solo 2

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ราคาขาย
(บาท/เครื่อง)
ราคาหูฟัง
beats Solo2
(บาท/ชั้น)
ราคาสุทธิ
(บาท/เครื่อง)*
รายการส่งเสริม
การขาย
ค่าบริการ
จ่ายล่วงหน้า
(บาท)
ระยะเวลาใช้
บริการขั้นต่ำ
(เดือน)
iPhone 6s  16 GB 22,800 ฟรีหูฟัง
beats Solo2
มูลค่า
8,900
22,800 4G iSmart 599
4G iSmart 699
4G iSmart 899
4G iSmart 1099
4G iSmart 1299
4G iSmart 1499
4G iSmart 1899
4,280 12
iPhone 6s  64 GB 27,000 27,000
iPhone 6s  128 GB 30,900 30,900
iPhone 6s Plus  16 GB 27,000 27,900
iPhone 6s Plus  64 GB 31,000 31,000
iPhone 6s Plus  128 GB 35,000 35,000
*(ราคาเครื่องข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


4. ผู้ขอรับสิทธิสามารถขอรับสิทธิได้ในระหว่าง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

รายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 599, 4G iSmart 699, 4G iSmart 899, 4G iSmart 1099, 4G iSmart 1299, 4G iSmart 1499 และ 4G iSmart 1899

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้สมัครใช้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) และ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“ทียูซี”) (รวมเรียกว่า “บริษัท) ในระบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

2. รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย: อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

แพ๊กเกจ ค่าบริการรายเดือน
(บาท)
โทรทุกเครือข่าย
(นาที)
4G/3G/EDGE/GPRS
(ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน)*
WiFi สิทธิพิเศษ
4G/3G/EDGE/GPRS
รับเน็ตเพิ่ม รวม
4G iSmart 599 599 300 2.5 GB
(จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด128Kbps.)
ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน เดือนที่ 1-6
2.5 GB
5 GB
4G iSmart 699 699 300 4 GB
(จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด128Kbps.)
เดือนที่ 1-12
4 GB
8 GB
4G iSmart 899 899 450 6 GB
(จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด128Kbps.)
เดือนที่ 1-12
6 GB
12 GB
4G iSmart 1,099 1,099 650 8 GB
(จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด128Kbps.)
เดือนที่ 1-18
18 GB
16 GB
4G iSmart 1,299 1,299 850 10 GB
(จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด128Kbps.)
เดือนที่ 1-18
10 GB
20 GB
4G iSmart 1,499 1,499 1,200 10 GB
(จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด128Kbps.)
เดือนที่ 1-18
10 GB
20 GB
4G iSmart 1,899 1,899 2,000 10 GB
(จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด128Kbps.)
เดือนที่ 1-18
10 GB
20 GB
*ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy


2.1. รายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 599 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 599 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการดังนี้สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:

(1) โทรทุกเครือข่ายจำนวน 300 นาทีต่อเดือน คิดเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที คิดทุกครั้งที่โทร

(2) บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ) รวมกันจำนวน 2.5 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy

(3) บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกะบิตต่อวินาที (Gbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งานสิทธิพิเศษเพิ่มเติม ในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 6: รับสิทธิใช้บริการ 4G/3G/Edge/GPRS เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 2.5 กิกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 5 กิกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 6 เดือนแรก (รอบบิล) ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy หลังจากนั้นได้รับสิทธิตามแพ็กเกจปกติ

2.2. รายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 699 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 699 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการดังนี้สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:

(1) โทรทุกเครือข่ายจำนวน 300 นาทีต่อเดือน คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที คิดทุกครั้งที่โทร

(2) บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ) รวมกันจำนวน 4 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็ว สูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy

(3) ใช้บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกะบิตต่อวินาที (Gbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งานสิทธิพิเศษเพิ่มเติม ในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 12: รับสิทธิใช้บริการ 4G/3G/Edge/GPRS เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 4 กิกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 8 กิกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 12 เดือนแรก (รอบบิล) ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy หลังจากนั้นได้รับสิทธิตามแพ็กเกจปกติ

2.3. รายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 899 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 899 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:

(1) โทรทุกเครือข่ายจำนวน 450 นาทีต่อเดือน คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที คิดทุกครั้งที่โทร

(2) บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) รวมกันจำนวน 6 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy

(3) บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกะบิตต่อวินาที (Gbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน สิทธิพิเศษเพิ่มเติมในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 12: รับสิทธิใช้บริการ 4G/3G/Edge/GPRS เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 6 กิกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 12 กิกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 12 เดือน แรก (รอบบิล) ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy หลังจากนั้นได้รับสิทธิตามแพ็กเกจปกติ

2.4. รายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 1099 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 1,099 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:

(1) โทรทุกเครือข่ายจำนวน 650 นาทีต่อเดือน คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที คิดทุกครั้งที่โทร

(2) บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) รวมกันจำนวน 8 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy

(3) บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกะบิตต่อวินาที (Gbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งานสิทธิพิเศษเพิ่ม เติมในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 18: รับสิทธิใช้บริการ 4G/3G/Edge/GPRS เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจ อีก 8 กิกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 16 กิกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 18 เดือนแรก (รอบบิล)ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy หลังจากนั้นได้รับสิทธิตามแพ็กเกจปกติ

2.5. รายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 1299 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 1,299 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:

(1) โทรทุกเครือข่ายจำนวน 850 นาทีต่อเดือน คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที คิดทุกครั้งที่โทร

(2) บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) รวมกันจำนวน 10 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy

(3) บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกะบิตต่อวินาที (Gbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งานสิทธิพิเศษเพิ่มเติมในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 18: รับสิทธิใช้บริการ 4G/3G/Edge/GPRS เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 10 กิกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 20 กิกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 18 เดือนแรก (รอบบิล) ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy หลังจากนั้นได้รับสิทธิตามแพ็กเกจปกติ

2.6. รายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 1499 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 1,499 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:

(1) โทรทุกเครือข่ายจำนวน 1,200 นาทีต่อเดือน คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที คิดทุกครั้งที่โทร

(2) บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) รวมกันจำนวน 10 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy

(3) บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกะบิตต่อวินาที (Gbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งานสิทธิพิเศษ เพิ่มเติมในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 18: รับสิทธิใช้บริการ 4G/3G/Edge/GPRS เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 10 กิกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 20 กิกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 18 เดือนแรก (รอบบิล)ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy หลังจากนั้นได้รับสิทธิตามแพ็กเกจปกติ

2.7. รายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 1899 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 1,899 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:

(1) โทรทุกเครือข่ายจำนวน 2,000 นาทีต่อเดือน คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที คิดทุกครั้งที่โทร

(2) บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) รวมกันจำนวน 10 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy

(3) บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกะบิตต่อวินาที (Gbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งานสิทธิพิเศษ เพิ่มเติมในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 18: รับสิทธิใช้บริการ 4G/3G/Edge/GPRS เพิ่มจากปริมาณปกติใน แพ็กเกจอีก 10 กิกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 20 กิกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 18 เดือนแรก (รอบบิล) ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy หลังจากนั้นได้รับสิทธิตามแพ็กเกจปกติ

Fair Usage Policy: บริษัทสงวนสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐาน คุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จำกัด หรือ ลดความเร็วหรือดำเนินการใดๆ ในการรับส่งข้อมูลต่างๆ การใช้งาน Bit Torrent, การดาวน์โหลดและ/ หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือ การใช้งานใดที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง หรือที่มีผลต่อการ ใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรม ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น และ/หรือต่อเครือข่าย หรือการให้บริการโดยรวมของบริษัท

3. ค่าบริการส่วนเกินเหมาจ่าย คิดเพิ่มเติมจากค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน ในอัตราดังนี้

3.1 โทรทุกเครือข่าย นาทีละ 1.50 บาท คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที

3.2 บริการส่งข้อความสั้น (SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ข้อความละ 3 บาท

3.3 บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนทีที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ครั้งละ 5 บาท

4. อัตราค่าใช้บริการในข้อ 2 และข้อ 3 ทั้งหมดครอบคลุมเฉพาะค่าบริการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ค่าบริการ 4G/3G/EDGE/GPRS และค่าบริการเสริมตาม ประเภทและอัตราตามที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆ เช่น บริการดาวน์โหลดข้อมูลเนื้อหาต่างๆ, ค่าบริการข่าวสารข้อมูล, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดนและบริการเสริมอื่นๆ

5. อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

6. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by T rueMove H ได้ที่ www.truewifi.net

7. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการ 4G และอุปกรณ์ที่รองรับได้ที่ www.truemove-h.com/4G

8. เงื่อนไขการใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H

8.1 ผู้ใช้บริการสามารถใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของผู้ใช้บริการเป็นชื่อ username ตามด้วยโดเมนเนม @TrueMoveH (08xxxxxxxx@truemoveH) และทางระบบจะจัดส่ง password ให้ผู้ใช้บริการผ่านทาง SMS ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

8.2 ผู้ใช้บริการจะได้รับ username และ password ของ Wi-Fi by TrueMove H ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด (“ทรู อินเทอร์เน็ต”)หลังจากที่ได้เริ่มใช้บริการ ภายใน 1 ชั่วโมงโดยอัตโนมัติ

8.3 หากผู้ใช้บริการลืม password ของ Wi-Fi by TrueMove H สามารถขอรับ password ใหม่ได้ โดยติดต่อ ทรูมูฟ เอช แคร์ 1331 หรือผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดให้

8.4 ในระหว่างการให้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ทรู อินเทอร์เน็ต มีความจำเป็นต้องตัดระบบการ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Session time out) ทุก ๆ 90 นาที เพื่อตรวจสอบ และบันทึกปริมาณการใช้งาน หลังจากการตัดการใช้งานนี้แล้วหากต้องการใช้งานต่อผู้ใช้บริการจะต้องปิด และเปิดการเชื่อมต่อสัญญาณใหม่อีกครั้ง

8.5 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log Out หรือไม่ได้ใช้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที ระบบจะทำการ Log Out ให้โดยอัตโนมัติ

8.6 Concurrent ในการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู้ใช้งานเพียง 1 คนต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ต่อครั้งเท่านั้น

9. สิทธิใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย

10. ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการ โทรออกไปยังหมายเลขพิเศษ เช่น 1900 หรือส่งข้อความสั้น (SMS) ที่มีการคิดเงินในเชิงพาณิชย์ ใช้บริการเสริม BlackBerry ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

11. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัท ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การให้บริการตามสัญญาได้ทันที

11.1 กระทำการอันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือ เชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหาย หรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัท หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือ ส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ

11.2 กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้หรือรับข้อ เสนอของบริการ หรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย

12. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัทเว้นแต่จะได้ระบุ ไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตาม ความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านช่องทางที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

13. รายการส่งเสริมการขายนี้มีระยะเวลา 18 เดือน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการตามรายการ ส่งเสริมการขายนี้