ข้อกำหนดและกฏหมาย
มาตรฐานคุณภาพ การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
ข้อมูลไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ประจำปี พ.ศ.2560
พารามิเตอร์คุณภาพการบริการ ค่ามาตรฐาน ผลการวัดคุณภาพการให้บริการ Q4/2559
อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ (Success call ratio) กรณีที่เป็นการโทรศัพท์ภายในโครงข่ายของผู้ประกอบการเดียวกัน ไม่น้อยกว่า 90 %   ผ่าน
อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ (Success call ratio) กรณีที่เป็นการโทรข้ามโครงข่ายต่างผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 85 %   ผ่าน
อัตราส่วนของกรณีที่สายหลุด (Drop Call Rate) ภายในโครงข่ายเดียวกัน   ไม่มากกว่า 2 %   ผ่าน
อัตราข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บค่าบริการ   ไม่เกิน 2 % ต่อเดือน   ผ่าน
ระยะเวลาที่ต้องรอในการขอใช้บริการดูแลลูกค้าจากศูนย์ตอบรับโทรศัพท์
(Response time for accessing customer-service call center)
ไม่นานกว่า 60 วินาที   ผ่าน
รายงานคุณภาพการให้บริการประเภทข้อมูลสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
ข้อมูลไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ประจำปี พ.ศ.2560
พารามิเตอร์คุณภาพการบริการ ค่ามาตรฐาน ผลการวัดคุณภาพการให้บริการ Q4/2559
ระยะเวลาสำหรับการขอเริ่มเปิดใช้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
(Supply time for internet access)
ไม่เกิน 5 ชั่วโมง สำหรับร้อยละ 90 ของการขอเริ่มเปิดใช้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต  ผ่าน
ระยะเวลาที่ต้องรอสำหรับการโทรติดต่อสอบถามด้านบริการ/การคิดค่าใช้บริการ/การขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่
(Response time for services/ billing/ admin enquiries)  
ไม่นานกว่า 60 วินาที   ผ่าน
ร้อยละการร้องเรียนเกี่ยวกับความถูกต้องของการคิดค่าใช้บริการ
(Percentage of bill correctness complaints)  
ไม่เกิน 1 %   ผ่าน
ระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ
(Resolution time for customer compliants)
ภายใน 30 วัน   ผ่าน
ร้อยละของระยะเวลาที่ไม่สามารถให้บริการผ่านคลื่นวิทยุ
(Radio Network Unavailability)
- ผ่าน
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด
ข้อมูลไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ประจำปี พ.ศ.2560
พารามิเตอร์คุณภาพการบริการ ค่ามาตรฐาน ผลการวัดคุณภาพการให้บริการ Q4/2559
อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ (Success call ratio)
กรณีที่เป็นการโทรศัพท์ภายในโครงข่ายของผู้ประกอบการเดียวกัน
ไม่น้อยกว่า 90 %   -
อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ (Success call ratio)
กรณีที่เป็นการโทรข้ามโครงข่ายต่างผู้ประกอบการ
ไม่น้อยกว่า 85 %   -
อัตราส่วนของกรณีที่สายหลุด (Drop Call Rate)
ภายในโครงข่ายเดียวกัน  
ไม่มากกว่า 2 %   -
อัตราข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บค่าบริการ   ไม่เกิน 2 % ต่อเดือน   ผ่าน
ระยะเวลาที่ต้องรอในการขอใช้บริการดูแลลูกค้าจากศูนย์ตอบรับโทรศัพท์
(Response time for accessing customer-service call center)
ไม่นานกว่า 60 วินาที   ผ่าน
หมายเหตุ : บริษัท เรียล มูฟ จำกัด ไม่มีข้อมูลตาม ข้อ 1 - 3 เนื่องจากข้อมูลดังกล่าว เป็นพารามิเตอร์ด้านโครงข่าย