ข้อกำหนดและกฏหมาย
มาตรฐานคุณภาพ การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด
พารามิเตอร์คุณภาพการบริการ ค่ามาตรฐาน ผลการวัดคุณภาพการให้บริการ Q4
อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ (Success call ratio)
กรณีที่เป็นการโทรศัพท์ภายในโครงข่ายของผู้ประกอบการเดียวกัน
ไม่น้อยกว่า 90 %   ผ่าน
อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ (Success call ratio)
กรณีที่เป็นการโทรข้ามโครงข่ายต่างผู้ประกอบการ 
ไม่น้อยกว่า 85 %   ผ่าน
อัตราส่วนของกรณีที่สายหลุด (Drop Call Rate)
ภายในโครงข่ายเดียวกัน  
ไม่มากกว่า 2 %   ผ่าน
อัตราข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บค่าบริการ   ไม่เกิน 2 % ต่อเดือน   ผ่าน
ระยะเวลาที่ต้องรอในการขอใช้บริการดูแลลูกค้าจากศูนย์ตอบรับโทรศัพท์
(Response time for accessing customer-service call center) 
ไม่นานกว่า 60 วินาที   ผ่าน