ข้อกำหนดและเงื่อนไข บริการ
“ซื้อสินค้าบน App Store และ iTunes Store ผ่านเบอร์ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน”

 1. บริการนี้ เรียกว่า บริการ “ซื้อสินค้าบน App Store และ iTunes Store ผ่านเบอร์ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน” ผู้ใช้บริการที่ต้องการใช้บริการนี้สามารถสมัครได้ด้วยการกด *994# แล้วโทรออก จากนั้น ผู้ใช้บริการจะได้รับข้อความเพื่อยืนยันการสมัครใช้บริการ
 2. บริการนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด หรือบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ที่มีสถานะของการใช้งานปรกติ  
 3. เมื่อมีการสมัครบริการนี้แล้ว ผู้ใช้บริการตกลงให้ บริษัท ทำการสมัครขอใช้บริการการชำระค่าบริการกับทางบริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้าบน iTunes และ App Store โดยผู้ใช้บริการจะได้รับหมายเลขจำนวน 16 หลัก พร้อมรหัสความปลอดภัยอีก 3 หลัก เพื่อนำไปใช้ในการลงทะเบียน Apple ID
 4. เมื่อผู้ใช้บริการตกลงซื้อสินค้าจาก iTunes หรือ App Store แล้วแต่กรณี ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าสินค้าตามราคาที่ปรากฏ และตกลงชำระค่าดำเนินการเพิ่มเติมอีก 15% ของราคาสินค้าบน iTunes หรือ App Store ทั้งนี้ กรุณาตรวจสอบว่าท่านมียอดเงินค่าบริการในระบบคงเหลือ อย่างน้อย 50 บาท ก่อนทำการสมัครบริการนี้ โดยเมื่อทำการตั้งค่าเครื่องในครั้งแรก App Store จะทดลองตัดเงินจากของท่าน แล้วจากนั้นจะทำการคืนเงินให้ภายหลัง
  อนึ่ง ผู้ใช้บริการรับทราบว่า บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด จะเป็นผู้ดำเนินการหักเงินค่าสินค้าและค่าดำเนินการเพื่อชำระค่าบริการ โดย
  •    หากลูกค้าทำการซื้อสินค้าจาก iTunes หรือ App Store มูลค่ารวมน้อยกว่า 400 บาท Apple จะทำการส่ง Email เพื่อแจ้งรายละเอียด ภายใน 24 ชม. และจะทำการเรียกเก็บเงินภายใน 2-3 วัน ซึ่งลูกค้าจะต้องมียอดเงินในระบบเพียงพอต่อยอดซื้อสินค้า จนกว่า Apple จะดำเนินการหักเงิน
  •    หากลูกค้าทำการซื้อสินค้าจาก iTunes หรือ App Store มูลค่ารวมมากกว่า 400 บาท ลูกค้าจะต้อง Verify Payment Information โดยยืนยันรหัสความปลอดภัยอีกครั้ง จึงสามารถซื้อสินค้าต่อได้ 
 5. ในกรณีที่ลูกค้ามียอดเงินในระบบไม่เพียงพอ สำหรับชำระค่าสินค้าในวันที่ Apple ดำเนินการเรียกเก็บเงิน ลูกค้าจะไม่สามารถดำเนินการซื้อสินค้าต่อได้ และ Apple ID นั้นจะไม่สามารถซื้อสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมได้ จนกว่ายอดเงินคงค้างจะถูกชำระ ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง
  •    หากลูกค้าพยายามกด *994# โทรออก เพื่อขอรับหมายเลขบริการใหม่ ระบบจะไม่สามารถส่งเลขให้ลูกค้าได้ จนกว่ายอดคงค้างชำระจะถูกหัก
 6. หากมีการขอคืนเงินค่าสินค้าบน iTunes หรือ App Store ผู้ใช้บริการจะต้องทำการติดต่อทางผู้ให้บริการ iTunes หรือ App Store เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้มีการคืนเงิน เมื่อผู้ให้บริการ iTunes หรือ App Store อนุมัติการคืนเงินแล้ว บริษัทยินดีอำนวยความสะดวกในการติดต่อเพื่อรับเงินคืนให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยพิจารณาจากราคาที่แสดงบน iTunes หรือ App Stores ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ผู้ใช้บริการได้รับการอนุมัติ
 7. หมายเลข 16 หลักที่ผู้ใช้บริการได้รับตามข้อ 3 ผู้ใช้บริการ สามารถนำไปใช้งานได้กับการซื้อสินค้าบน iTunes และ App Store เท่านั้น โดย Apple ID ที่ใช้ร่วมกับหมายเลขดังกล่าวจะต้องเป็นบัญชี Apple ID ของประเทศไทยเท่านั้น
 8. กรณีลูกค้าลืมหมายเลขดังกล่าว ลูกค้าสามารถกด *994# เพื่อขอรหัสใหม่ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งจะเป็นการยกเลิกหมายเลขเดิมไปในคราวเดียวกัน
 9. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการซื้อสินค้าผ่านบริการนี้ได้ไม่เกิน 15 ครั้งต่อวัน หรือ ซื้อสินค้าได้ไม่เกินวันละ 1,000 บาท
 10. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที
  a.    กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา  “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” : ผู้ใช้บริการจะต้อง
  ก. ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
  ข. ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะ หรือคาดหมายได้หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัทหรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
  b.    กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้หรือรับข้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย
 11. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท
 12. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น บริษัท ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางช่องทางที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร
 13. ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางช่องทางดังนี้ True Move H Care โทร 1331 หรือ ทาง Web site http://www.truemove-h.com

 

จำนวนคนดู45,243


      
Live Chat X