Education
เราเชื่อว่าเทคโนโลยีการสื่อสารที่ดีเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ สถาบันการศึกษาที่ดีต้องสามารถเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างเหมาะสม เพื่อปลูกฟังความคิดสร้างสรรค์ที่ถูกต้องให้กับเยาวชนของชาติ เพราะแหล่งความรู้ที่ดีไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในตำราเรียนอีกต่อไปสำหรับโลกปัจจุบัน ทีมงานทรูบิสิเนสมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีคุณภาพสำหรับกลุ่มสถาบันการศึกษา เพื่อเสริมศักยภาพให้สถาบันการศึกษาได้บ่มเพาะความรู้ให้กับเยาวชนของเราอย่างก้าวไกล