Intelligence WiFi
Products & Services

          Intelligence WiFi รูปแบบการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ WiFi สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายๆ สะดวกสบาย โดยล็อคอินเข้าใช้งานผ่าน Account เดียวกับที่ใช้ Social Network เช่น Facebook, Instagram, Twitter 
 

 

คุณสมบัติเด่น

1. สะดวกสบาย ง่ายๆ ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้สะดวกยิ่งขึ้นเพียงเชื่อมต่อผ่าน Social Network Account เช่น Facebook, Instagram, Twitter ก็จะล็อคอินเข้าใช้งานได้ทันที ลดภาระการสร้าง Account ใหม่ และหลงลืม Username/Password

2. ผู้ประกอบการทราบถึงข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้งาน เช่น อายุ เพศ ความถี่ในการเข้าใช้บริการ ลักษณะการใช้งาน รวมถึงไลฟ์สไตล์ต่างๆ สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์พฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการทำการตลาดขององค์กรได้ต่อไป

3. มีการเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานทุกครั้งที่เข้าใช้งาน และจัดเก็บประวัติการใช้งานเพื่อนำไปวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน เป็นข้อมูลสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการตลาดได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

1. กลุ่มธุรกิจค้าปลีก

2. กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟ

3. กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล คลินิก ศูนย์สุขภาพ

4. ธุรกิจอื่นๆ 

 

สอบถามเพิ่มเติมและพบข้อเสนอที่ตรงใจ ติดต่อตัวแทนขาย หรือ Business Call Center โทร. 02-620-0400


จำนวนคนดูทั้งหมด 17,850