Telemedicine
Business Solutions

         ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคมสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการการแพทย์ สามารถช่วยให้การรักษาทางการแพทย์ และสาธารณะสุขทำงานได้สะดวก รวดเร็ว  ประหยัดเวลา ช่วยให้การติดต่อสื่อสารสะดวกสบายขึ้น ผู้ป่วยและแพทย์ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่โรงพยาบาลอีกต่อไป คนไข้สามารถปรึกษาอาการป่วยกับแพทย์ในขณะที่นอนพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน หรือแพทย์สามารถติดตามอาการป่วยของคนไข้จากที่บ้านได้

        Telemedicine/Telehealth ระบบโทรเวชกรรม ระบบการให้บริการการรักษาทางการแพทย์รูปแบบหนึ่ง โดยนำเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้ โดยผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาล ทั้งแพทย์และผู้ป่วยสามารถเห็นหน้า พบปะ สนทนา และสื่อสารกันโดยผ่านทางจอคอมพิวเตอร์ 

รูปแบบการให้บริการ 

        การให้บริการจะใช้วิธีการผ่านเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และผ่านระบบ Video Conference ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงการใช้สื่อมัลติมีเดีย เช่น รูปถ่ายดิจิตอลและวีดีโอ นำไปสู่การสร้างแอพพลิเคชั่นใหม่ทางการแพทย์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ตามลักษณะการรับ-ส่งข้อมูล

       1. การรับและส่งต่อข้อมูลด้านการแพทย์ เช่น ภาพเอกซเรย์ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ภาพถ่าย หรือคลิปวิดีโอ รวมถึงข้อมูลประวัติผู้ป่วยจากเวชระเบียน ไปให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษา การใช้บริการประเภทนี้จะเป็นการส่งข้อมูลผ่านทาง e-mail วิธีนี้นิยมใช้เพื่อปรึกษาขอการวินิจฉัยโรค หรือให้คำแนะนำการรักษาเกี่ยวกับโรค 

       2. การติดตามการรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน หอบหืด เป็นต้น ตัวอย่างการติดตามการรักษาผู้ป่วย ได้แก่ ผู้ป่วยตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองโดยใช้เครื่องเจาะน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้ว แล้วส่งผลการตรวจผ่านทางโทรสาร หรือโทรศัพท์ หรือ e-mail มาให้แพทย์เพื่อแนะนำปรับยารักษาโรคเบาหวาน โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาล

      3. การพูดคุยโต้ตอบกันได้ทันทีแบบ Real Time ระหว่างผู้ป่วย และแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น การพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารผ่านระบบ video conference ที่สามารถเห็นหน้าคู่สนทนาทั้งสองฝ่ายได้ วิธีนี้ช่วยให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่โรงพยาบาลอื่นสามารถมาซักประวัติผู้ป่วย สั่งตรวจร่างกาย และประเมินสภาวะทางจิตใจของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลที่ขอปรึกษาได้ โดยมีแพทย์ที่ขอปรึกษาจากโรงพยาบาลนั้นอยู่กับผู้ป่วยด้วย เพื่อช่วยในการตรวจร่างกายตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

     1. ทำให้การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงยกระดับมาตรฐานการให้บริการต่างๆ ต่อผู้ป่วยมีความถูกต้อง แม่นยำยิ่งขึ้น

     2. เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการรักษา ผู้ป่วยที่อยู่ในชนบทห่างไกลไม่จำเป็นต้องเดินทาง สามารถเข้าถึงการตรวจรักษาและได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ทันท่วงที 

     3. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโดยรวม ระยะเวลาของแพทย์ในการเดินทางเพื่อมารักษาพยาบาล และช่วยให้ผู้ป่วยลดระยะเวลาการนอนพักรักษาในโรงพยาบาล

     4. ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการทางด้านการแพทย์จะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลมาที่โรงพยาบาล
 

เทคโนโลยีหลักที่นำมาใช้

     1. ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต Internet Connectivity  อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการเชื่อมต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทั้งในส่วนของการเข้าถึงข้อมูล โปรแกรมทางการแพทย์ต่างๆ  หรือการดาวน์โหลดข้อมูลการรักษาออกมาใช้งาน

     2. ระบบโทรศัพท์มือถือ 3G/4G ที่มีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ และมีประสิทธิภาพสูงในการสื่อสาร 

     3. ระบบ Video Conference ที่นำมาใช้ ช่วยให้แพทย์ไม่ต้องเดินทางไกล หากเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถให้คำปรึกษาทางการรักษา หรือการผ่าตัดได้ทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม 
 

บริการนี้เหมาะกับธุรกิจ

โรงพยาบาล คลินิก หรือ สถานพยาบาลต่างๆ 

สอบถามเพิ่มเติมและพบข้อเสนอที่ตรงใจ ติดต่อตัวแทนขาย หรือ Business Call Center โทร. 02-900-9100


จำนวนคนดูทั้งหมด 17,284