ITFS
Products & Services

บริการ ITFS (International Toll Free Service) คือบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศประเภทเรียกเข้าเก็บเงินปลายทาง เป็นบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศระบบเรียกต่อโดยตรงแบบอัตโนมัติที่เรียกเข้าจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยผู้รับสายปลายทางที่อยู่ในประเทศไทยเป็นผู้ชำระค่าใช้บริการแทนผู้เรียกเข้าจากต่างประเทศ
 รูปแบบการใช้งาน
ลูกค้าหรือบริษัทคู่ค้าขององค์กรที่โทรจากต้นทางในต่างประเทศมายังหมายเลขที่ขอจดทะเบียนไว้ในประเทศไทย ซึ่งหมายเลขอาจจะแตกต่างกันหรือเป็นหมายเลขเดียวกันในแต่ละประเทศต้นทางที่โทรเข้ามา ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่ขอใช้บริการ

ประโยชน์ในการใช้งาน
• เพิ่มโอกาสในการขยายตลาดธุรกิจไปในต่างประเทศ
• อำนวยความสะดวกและเพิ่มโอกาสในการติดต่อธุรกิจให้กับลูกค้าของท่านที่อยู่ต่างประเทศ
• ปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าในการติดต่อธุรกิจกับองค์กรท่าน
• ให้สาขาบริษัทในต่างประเทศของท่านสามารถติดต่อบริษัทในประเทศด้วยบริการนี้

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน
เหมาะสำหรับองค์กรที่ทำธุรกิจประเภท ธนาคาร สถาบันการเงิน โรงแรม ธุรกิจนำเข้าส่งออก สายการบินระหว่างประเทศสอบถามเพิ่มเติมและพบข้อเสนอที่ตรงใจ ติดต่อตัวแทนขาย หรือ Business Call Center โทร. 02-900-9100
 


จำนวนคนดูทั้งหมด 15,135