Hybrid SIM
Products & Services

เป็นการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจและองค์กรที่ต้องการควบคุมค่าใช้บริการรายเดือนของผู้ใช้ (ทางบริษัทหรือองค์กรจะไม่มีค่าบริการนอกเหนือจากโปรโมชั่นที่ได้เลือกไว้) ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการใช้มากกว่าโปรโมชั่นที่ได้รับไว้ ผู้ใช้สามารถเติมเงินได้เองตามช่องทางต่างๆเช่นเดียวกันลูกค้าระบบเติมเงินทั่วไป ลักษณะทั่วไปของ TMH Hybrid SIM
คุณสมบัติเด่น
• ในทุกๆเดือนผู้ใช้จะได้รับวงเงินเข้าบัญชีของตนเองที่บริษัทให้ไว้โดยอัตโนมัติ ยอดค่าใช้จ่ายนี้จะเรียกเก็บในใบแจ้งค่าใช้บริการเช่นเดียวกับลูกค้าระบบรายเดือน
• ในระหว่างเดือน ถ้าผู้ใช้ใช้ยอดเงินในส่วนที่บริษัทหรือองค์กรให้ไว้หมดลง ผู้ใช้สามารถเติมเงินตามช่องทางต่างๆเช่นเดียวกับลูกค้าระบบเติมเงิน

ประโยชน์ในการใช้งาน
1. บริษัทหรือองค์กรสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (จะไม่มีค่าบริการนอกเหนือจากโปรโมชั่นที่ได้เลือกไว้
)
2. สามารถใช้งานได้หลายบริการ ทั้งเป็นค่าบริการในโทร, SMS,  MMS และอินเทอร์เน็ต

3. สามารถกำหนด Package ให้เหมาะกับการใช้งานจริงของพนักงานในองค์กรแต่ละระดับ

4. สามารถใช้งานร่วมกับบริการเสริมต่างๆได้ เช่น โทรในกลุ่มในอัตราพิเศษ, โทรเบอร์คนพิเศษในอัตราพิเศษ

5. สามารถทำสัญญาได้ทั้งแบบ 12 เดือนและ 24 เดือน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน
สำหรับธุรกิจและองค์กร ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและประหยัดค่าใช้จ่าย หรือควบคุมค่าใช้จ่ายได้ในขณะเดียวกันสอบถามเพิ่มเติมและพบข้อเสนอที่ตรงใจ ติดต่อตัวแทนขาย หรือ Business Call Center โทร. 02-900-9100


จำนวนคนดูทั้งหมด 29,602