ข้อกำหนดและกฏหมาย
มาตรฐานคุณภาพ การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย แบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคม
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง
ประเภทบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (สำหรับเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาต)
ผู้รับใบอนุญาต : บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ : 3ก/55/003 ข้อมูลไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ประจำปี พ.ศ.2565
ส่วนที่ 1 ค่าชี้วัดคุณภาพบริการทั่วไป
ข้อ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ค่าเป้าหมาย ค่าคุณภาพบริการ
(ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน /
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน /
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก)
หมายเหตุ
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
2.1.1 ระยะเวลาสำหรับการขอเริ่มเปิดใช้บริการ (Service activation time) สำหรับระบบ Pre-paid ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สำหรับร้อยละ 90 ของการขอเริ่มเปิดใช้บริการ (ให้วัดเป็นรายเดือน) เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์
สำหรับระบบ Post-paid ไม่เกิน 5 ชั่วโมงทำการ สำหรับร้อยละ 90 ของการขอเริ่มเปิดใช้บริการ (ให้วัดเป็นรายเดือน) เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์
2.1.2 อัตราข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บค่าบริการ (Billing inaccuracy) ไม่มากกว่าร้อยละ 0.3 (ให้วัดเป็นรายเดือน) เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ - การประเมินว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมากต้องมีคุณภาพบริการรายเดือนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมากในทุกเดือนของไตรมาสนั้นๆ

- เกณฑ์มาตรฐานระดับดีมากน้อยกว่าร้อยละ 0.003
2.1.3 ระยะเวลาที่ต้องรอในการขอใช้บริการดูแลลูกค้าจากศูนย์ตอบรับโทรศัพท์ (Response time for accessing customer-service call center) ไม่นานกว่า 60 วินาที (ให้วัดเป็นรายเดือน) เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ - การประเมินว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมากต้องมีคุณภาพบริการรายเดือนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมากในทุกเดือนของไตรมาสนั้นๆ

- เกณฑ์มาตรฐานระดับดีมากน้อยกว่า 18 วินาที
2.1.4 จำนวนครั้งที่หน่วยรับ-ส่งสัญญาณวิทยุย่อย (Cell) ภายในสถานีฐาน ไม่สามารถให้บริการได้ ติดต่อกันเกิน 4 ชั่วโมงใน 1 เดือนต่อจำนวน Cell ทั้งหมดในทุกสถานีฐาน (network unavailability : number of cell outages continuously over 4 hours in a month) ไม่มากกว่าร้อยละ 15 (ให้วัดเป็นรายเดือน) เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์
2.1.5 ร้อยละของจำนวนหน่วยรับ-ส่ง สัญญาณวิทยุย่อย (Cell) ภายในสถานีฐานที่หยุดทำงานสะสมเกิน กว่า 24 ชั่วโมงภายใน 1เดือน (network unavailability : number of cell outages continuously over 24 hours in a month) ไม่มากกว่าร้อยละ 3 (ให้วัดเป็นรายเดือน) เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์
2.1.6 ร้อยละของเวลารวมที่ทุกหน่วยรับ-ส่ง สัญญาณ วิทยุย่อย (Cell) ภายในสถานีฐานไม่สามารถให้บริการได้ใน 1 เดือนของเวลาที่ต้องให้บริการทั้งหมด (network unavailability : cumulative cell outage time in a month) ไม่มากกว่าร้อยละ 1 (ให้วัดเป็นรายเดือน) เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์
ส่วนที่ 2 ค่าชี้วัดคุณภาพบริการประเภทเสียง
ข้อ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ค่าเป้าหมาย ค่าคุณภาพบริการ
(ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน /
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน /
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก)
หมายเหตุ
2.2.1 อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ (Successful call ratio) กรณีที่เป็นการโทรศัพท์ภายในโครงข่ายของผู้ประกอบการเดียวกัน * หมายเหตุ วัดใน 2 ช่วงเวลา 1. ช่วงเวลา 10.00 - 13.00 น. เฉลี่ยทุก 3 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน - การประเมินว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมากต้องมีคุณภาพบริการรายเดือนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมากในทุกเดือนของไตรมาสนั้นๆ

- เกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก มากกว่าร้อยละ 99.68
2. ช่วงเวลา 16.00-19.00 น.เฉลี่ยทุก 3 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.2.2 อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ (Successful call ratio) กรณีที่เป็นการโทรข้ามโครงข่ายต่างผู้ประกอบการ
* หมายเหตุ วัดใน 2 ช่วงเวลา
1. ช่วงเวลา 10.00-13.00 น. เฉลี่ยทุก 3 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน - การประเมินว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมากต้องมีคุณภาพบริการรายเดือนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมากในทุกเดือนของไตรมาสนั้นๆ

- เกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก มากกว่าร้อยละ 97.54
2. ช่วงเวลา 16.00-19.00 น.เฉลี่ยทุก 3 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.2.3 อัตราส่วนของกรณีที่สายหลุด (Drop Call Rate) * หมายเหตุ วัดใน 2 ช่วงเวลา 1. ช่วงเวลา 10.00-13.00 น. เฉลี่ยทุก 3 เดือน ไม่มากกว่าร้อยละ 2 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับดีมาก
- การประเมินว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมากต้องมีคุณภาพบริการรายเดือนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมากในทุกเดือนของไตรมาสนั้นๆ

- เกณฑ์มาตรฐานระดับดีมากน้อยกว่าร้อยละ 0.18
2. ช่วงเวลา 16.00-19.00 น.เฉลี่ยทุก 3 เดือน ไม่มากกว่าร้อยละ 2 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับดีมาก
ข้อ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ภูมิภาค ค่าเป้าหมาย ค่าคุณภาพบริการ
(ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน /
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน)
หมายเหตุ
2.2.4 คุณภาพของเสียง (Mean Opinion Score (MOS)) ภาคเหนือ
จังหวัดพิษณุโลก โทรเข้า กรุงเทพฯ
ร้อยละ 90 ของข้อมูลที่วัดได้ต้องไม่ต่ำกว่าค่า 2.5 (MoS Score) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ภาคใต้
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรเข้า กรุงเทพฯ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ภาคกลาง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรเข้า กรุงเทพฯ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแก่น โทรเข้า กรุงเทพฯ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ส่วนที่ 3 ค่าชี้วัดคุณภาพบริการประเภทข้อมูล
ข้อ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ค่าเป้าหมาย ค่าคุณภาพบริการ
(ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน /
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน)
หมายเหตุ
2.3.1 ค่า Round Trip Time (RTT) สำหรับ 3G ร้อยละ 80 ไม่เกิน 500 ms เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
สำหรับ 4G ขึ้นไป ร้อยละ 80 ไม่เกิน 150 ms เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.3.2 อัตราส่วนจำนวนครั้งที่ใช้ FTP ได้สำเร็จ (FTP success ratio) กรณี Download สำหรับ 3G ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
กรณี Download สำหรับ 4G ขึ้นไปไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
กรณี Upload สำหรับ 3G ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
กรณี Upload สำหรับ 4G ขึ้นไป ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.3.3 อัตราส่วนของการรับส่งข้อมูลแบบ FTP สำเร็จตามความเร็วเฉลี่ยในการส่งข้อมูลที่กำหนด (FTP success ratio subjected to specified criteria) กรณี Download สำหรับ 3G ร้อยละ 75 ไม่ต่ำกว่า 750 kbps เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
กรณี Download สำหรับ 4G ร้อยละ 75 ไม่ต่ำกว่า 2.5 Mbps เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
กรณี Upload สำหรับ 3G ร้อยละ 75 ไม่ต่ำกว่า 300 kbps เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
กรณี Upload สำหรับ 4G ร้อยละ 75 ไม่ต่ำกว่า 500 kbps เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.3.4 อัตราส่วนจำนวนครั้งที่ HTTP โหลดได้สำเร็จ (HTTP success ratio) สำหรับ 3G ร้อยละ 90 ไม่เกิน 3 นาที เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
สำหรับ 4G ขึ้นไปร้อยละ 90 ไม่เกิน 1 นาที เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง
ประเภทบริการโทรศัพท์ประจำที่ (สำหรับเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาต)
ผู้รับใบอนุญาต : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ : 3ก/49/003 ข้อมูลไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ประจำปี พ.ศ.2565
ส่วนที่ 1 ค่าชี้วัดคุณภาพบริการทั่วไป
ข้อ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ค่าเป้าหมาย ค่าคุณภาพบริการ
(ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน /
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน)
หมายเหตุ
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
1.1.1 ระยะเวลาสำหรับการขอเริ่มเปิดใช้บริการ (Supply time for initial connection) ไม่นานกว่า 10 วันทำการ
(ให้วัดเป็นรายเดือน)
เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์
1.1.2 ร้อยละของการติดตั้งบริการสำเร็จภายในวันที่กำหนด (Percentage of service installation completed on or before the date confirmed) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
(ให้วัดเป็นรายเดือน)
เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์
1.1.3 จำนวนของความผิดปกติที่ถูกรายงาน ต่อจำนวนผู้ใช้บริการ 100 ราย (Number of reported faults per 100 subscribers) ไม่มากกว่า 5 ครั้ง
ต่อผู้ใช้บริการ 100 ราย
(ให้วัดเป็นรายเดือน)
เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์
1.1.4 ระยะเวลาในการซ่อมแซม (Fault repair time) ไม่นานกว่า 24 ชั่วโมง
(ให้วัดเป็นรายเดือน)
เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์
1.1.5 อัตราข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บค่าบริการ (Billing inaccuracy) ไม่มากกว่าร้อยละ 0.3
(ให้วัดเป็นรายเดือน)
เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์
1.1.6 ระยะเวลาที่ต้องรอในการขอใช้บริการดูแลลูกค้าจากศูนย์ตอบรับโทรศัพท์ (Response time for accessing customer-service call center) ไม่นานกว่า 60 วินาที
(ให้วัดเป็นรายเดือน)
เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์
ส่วนที่ 2 ค่าชี้วัดคุณภาพบริการประเภทเสียง
ข้อ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ค่าเป้าหมาย ค่าคุณภาพบริการ
(ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน /
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน)
หมายเหตุ
1.2.1 อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ (Successful call ratio) กรณีที่เป็นการโทรศัพท์ภายในโครงข่ายของผู้ประกอบการเดียวกัน - ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 วัดเฉลี่ยตลอด 24 ชั่วโมง (ทุกช่วงเวลา) เฉลี่ยทุก 3 เดือน รายงานส่งสำนักงาน กสทช. ทุกไตรมาส เป็นไปตามเกณฑ์
1.2.2 อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ (Successful call ratio) กรณีที่เป็นการโทรข้ามโครงข่ายต่างผู้ประกอบการ - ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 วัดเฉลี่ยตลอด 24 ชั่วโมง (ทุกช่วงเวลา) เฉลี่ยทุก 3 เดือน รายงานส่งสำนักงาน กสทช. ทุกไตรมาส เป็นไปตามเกณฑ์
ส่วนที่ 3 ค่าชี้วัดคุณภาพบริการประเภทข้อมูล
ข้อ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ค่าเป้าหมาย ค่าคุณภาพบริการ
(ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน /
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน)
หมายเหตุ
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
1.3.1 ร้อยละของเวลารวมที่อุปกรณ์กระจายสัญญาณปลายทางไม่สามารถให้บริการได้ใน 1 เดือน (network unavailability : cumulative Last Mile Node outage time in a month ratio) ไม่มากกว่าร้อยละ 1
(ให้วัดเป็นรายเดือน)
เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์
1.3.2 ค่า Round Trip Time (RTT) - ใช้เป็นค่าชี้วัดอ้างอิงในการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการเป็นรายกรณี หรือกรณีแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
- ไม่ต้องจัดส่งรายงานผลการวัด (รายไตรมาส) ให้สำนักงาน กสทช.
1.3.3 ความเร็วเฉลี่ยในการส่งข้อมูลแบบ FTP (Average speed of FTP transfers)