การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
ความเข้มข้นของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายลดค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้ (GHG Intensity) ร้อยละ 10 ภายในปี 2563 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2559
อัตราส่วนการใช้ไฟฟ้า
การใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของบริษัทฯ เราจึงมุ่งมั่นลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อรายได้ โดยมีเป้าหมายลดอัตราส่วนการใช้ไฟฟ้าลงร้อยละ 10 ในปี 2563 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2559
การใช้กระดาษ
บริษัทฯ ให้บริการใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางบริการออนไลน์ และผ่านแอพพลิเคชั่น เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ โดยสามารถลดการใช้กระดาษมากกว่า 167 ล้านแผ่น เทียบเท่าการลดก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 1,762 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม
โครงการ "ปลูก...เพื่อให้ We Grow Together" และแอปพลิเคชัน We Grow ที่ทรูสร้างสรรค์ขึ้น มีส่วนช่วยสนับสนุนการปลูกต้นไม้ในสังคมยุคใหม่ให้ประชาชน โดยในปี 2563 มีการปลูกต้นไม้และแชร์ผ่านแอปพลิเคชัน We Grow แล้ว จำนวน 6.08 ล้านต้น ซึ่งสามารถช่วยดูดซับกว่า 255,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
การใช้น้ำ
เราคำนึงถึงความสำคัญของการอนุรักษ์น้ำ โดยตั้งเป้าหมายการลดสัดส่วนการใช้น้ำต่อรายได้ลง 10% ภายในปี 2563 (เทียบกับปี 2559)
การจัดการขยะ
กลุ่มทรู มุ่งมั่นในการลดปริมาณของเสีย และจัดการการเกิดของเสียอย่างรับผิดชอบ โดยปี 2563 มีปริมาณของเสียที่กำจัดโดยการฝังกลบ 604.93 ตัน ลดลง 81% (เทียบกับปีฐาน 2559)
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)
แม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณมือถือ มีผลกระทบทางลบต่อสุขภาพมนุษย์ ทรู ก็ให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าว โดยปฏิบัติสอดคล้องกับเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศข้อบังคับ ของ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังมีการควบคุมมาตรฐานการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งต้องอยู่ในอัตราน้อยกว่าร้อยละ 0.1 ซึ่งเป็นปริมาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่ในระดับความปลอดภัย ตามที่ กสทช. และองค์กรระดับชาติกำหนด
ทรู e-Bill
การลดการใช้กระดาษภายในและภายนอกองค์กร ผ่านการขยายขอบเขตระบบใบแจ้งค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ (True e-Billing) ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (True e-Tax Invoice) จัดตั้งตู้ทรูมันนี่ (Kiosk) และ จัดทำ e-Register Form เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน และเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้า สามารถสมัครบริการได้ง่ายขึ้น และลดการใช้กระดาษได้มากกว่า 167 ล้านแผ่น หรือสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Avoided Emissions Products) ได้มากกว่า 1,762 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
การใช้พลังงานหมุนเวียน
(ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)
ทรู ได้เริ่มศึกษาและทดลองติดตั้งSolar Cells ตามสถานีฐานที่เกาะต่างๆ และที่พื้นที่ห่างไกลและระบบส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึงตั้งแต่ปี 2553 จำนวน 27 แห่ง มีกำลังผลิตประมาณ 281 kW และ มีการขยายการติดตั้งเพิ่มเติมในปี 2562 อีกจำนวน 428 แห่ง รวมกำลังผลิต 1,898 kW สามารถผลิตกำลังไฟฟ้าในปีนี้ได้ 557,909 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) หรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 325 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
นวัตกรรม
เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
แอปพลิเคชัน We Grow
บริษัทได้สร้างสรรค์แอปพลิเคชัน We Grow ขึ้น เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการปลูกต้นไม้ในสังคมยุคดิจิทัล ให้ประชาชนปลูกต้นไม้และสามารถแชร์หรืออัพเดตการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างต่อเนื่อง
ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาความยั่งยืนในอนาคตของกลุ่มทรู
ส่งความคิดเห็น