วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
เราเป็นผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อมโยงผู้คน องค์กร เศรษฐกิจ สังคมเข้าด้วยกัน และร่วมกันสร้างคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต

เรามุ่งมั่นนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน


ทรูกับความยั่งยืน เราเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจรรายเดียวในประเทศและเป็นผู้นำธุรกิจคอนเวอร์เจนซ์ไลฟ์สไตล์ มีความมุ่งมั่นมอบสินค้า และบริการคุณภาพสูงที่เพิ่มความคุ้มค่าให้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการให้บริการผ่านเครือข่ายประสิทธิภาพสูงสุดด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย รองรับการก้าวสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ต่างๆ

เราดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างสรรค์คุณค่า เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรอบการดำเนินงาน
ด้านความยั่งยืน
เราดำเนินนโยบายด้านความยั่งยืน ใน 3 มิติ คือ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยกรอบการดำเนินงานใน 3 มุมมอง คือ Heart Health Home
คณะกรรมการและคณะทำงาน
เรากำหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านความยั่งยืน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับกรรมการบริหาร ระดับผู้บริหารระดับสูง และระดับผู้บริหารระดับกลางและพนักงาน เพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
WE SUPPORT
การเข้าร่วมเป็นสมาชิก UN Global Compact กลุ่มทรู เล็งเห็นความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกในฐานะของบรรษัทพลเมืองที่ดี ด้วยการเข้าร่วมเป็นสมาชิก UN Global Compact ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 โดยมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักสากล 10 ประการ และให้ความร่วมมือในโครงการต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายของสหประชาชาติ และขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน
รายงาน
อ่านรายงานประจำปี
อ่านรายงานความยั่งยืน
ข่าวสารด้านความยั่งยืน
ความคืบหน้า
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ด้านธรรมาภิบาล นอกจากการดำเนินธุรกิจด้วยความน่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้แล้ว ทรูยังสนับสนุนให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขอีกด้วย อ่านเพิ่มเติม
ด้านสังคม เราสนับสนุนการพัฒนาสังคม และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยศักยภาพของนวัตกรรมทุกรูปแบบขององค์กร อ่านเพิ่มเติม
ด้านสิ่งแวดล้อม ทรูพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่มเติม
ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาความยั่งยืนในอนาคตของกลุ่มทรู
ส่งความคิดเห็น