True Learning, True Future. ทางเลือกสู่การทำงานอย่างมืออาชีพกับ ทรู 

True Learning, True Future.
ทางเลือกสู่การทำงานอย่างมืออาชีพกับ ทรู


บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
พัฒนาหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวของประเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในงานบริการ พัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพด้าน Call Center อาชีพที่สำคัญยิ่งในอนาคต พร้อมยกระดับศักยภาพของตลาดแรงงานไทยสู่ความเป็นเลิศ เชิญชวนน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกสาขา สมัครเข้าศึกษาต่อซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง และได้ลงมือฝึกปฏิบัติงานจริงด้านการบริการลูกค้ากับทรู ตลอดจนมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 รวมถึงความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ ร่วมงานกับทรูหลังจบการศึกษา

ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th ภายใน 15 มีนาคม 2558 ศึกษารายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://customerservice.dusit.ac.th หรือ FanPage http://www.facebook.com/sducustomerservice และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต โทร. 02-244-5555


      
Live Chat X