กลุ่มทรู รับ 5 รางวัลดีเด่น Thailand Corporate Excellence Awards 2016 

กลุ่มทรู รับ 5 รางวัลดีเด่น Thailand Corporate Excellence Awards 2016

สะท้อนองค์กรแห่งความเป็นเลิศรอบด้าน

  

 

กรุงเทพฯ 24 กุมภาพันธ์ 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายอุตตม สาวนายน (ภาพซ้าย - กลาง) เป็นประธานในพิธีประกาศผลรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2016 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ     ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเชิดชูองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการและมีความเหมาะสมเป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ ซึ่งในโอกาสนี้ รัฐมนตรีฯ ยังได้มอบรางวัลดีเด่นให้แก่องค์กรต่างๆ ในแต่ละสาขา รวมถึงบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นถึง 5 สาขา ได้แก่

·     รางวัลดีเด่น สาขา ความเป็นเลิศด้านผู้นำ โดยมีนายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ (ภาพซ้าย - ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ด้านการพาณิชย์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้รับมอบ

·     รางวัลดีเด่น สาขา ความเป็นเลิศด้านสินค้า/บริการ โดยมีนายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข (ภาพซ้าย - ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ด้านปฏิบัติการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้รับมอบ

·     รางวัลดีเด่น สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน / ความรับผิดชอบต่อสังคม และรางวัลดีเด่น สาขา ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม โดยมีดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (ภาพซ้าย - ซ้ายสุด) หัวหน้าคณะผู้บริหาร (ร่วม) ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้รับมอบ และ

·     รางวัลดีเด่น สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด โดยมีดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ (ภาพซ้าย - ขวาสุด) หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการพาณิชย์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้รับมอบ ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards คัดเลือกและตัดสินจากการสำรวจความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำที่มีรายได้สูงสุด จำนวน 1,000 บริษัทของประเทศไทย ซึ่งทำการสำรวจโดยบริษัทสำรวจความคิดเห็นที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ


      
Live Chat X