กลุ่มทรู เปิดโครงการ15th TrueVisions Future Journalist Award : FJA 2017 

กลุ่มทรู เปิดเวทีนักข่าวแห่งอนาคตทรู ครั้งที่ 15

เชิญชวนนิสิต นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน

สมัครเข้าชิงรางวัลดูงานที่สำนักข่าวระดับโลก BBC World News ลอนดอน 2 รางวัล

พร้อมรางวัลพิเศษเข้าร่วมงานสัมมนา Future News Worldwide 2017

สหราชอาณาจักร จำนวน 2 รางวัล

ฝึกปฏิบัติงานข่าวที่ TNN24 และโอกาสรับทุนเรียนปริญญาโทที่นิด้า 2 รางวัล

กรุงเทพฯ 21 กุมภาพันธ์ 2560 - กลุ่มทรู โดย ดร.กันทิมา กุญชร อยุธยา ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหาร เป็นผู้แทน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย รวมทั้งผู้สนับสนุนโครงการ ได้แก่ BBC World News, สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 โดย นายก้องเกียรติ สิริกาญจนาวัฒน์ บรรณาธิการรายการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดย .ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ British Council โดย นางสาวสริตา สุวรรณรัตน์ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร และสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย โดย ผศ.ดร.ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค กรรมการ ร่วมเปิดโครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรู ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 (15th True Future Journalist Award : FJA 2017) อาคารทรู ทาวเวอร์

 

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาปีที่ 3 และ4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานข่าวกับคนในวงการวิชาชีพระดับแนวหน้าของประเทศและระดับโลก   โดยนักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ (Excellent FJA) 2 คน จะได้ไปสัมผัสประสบการณ์ข่าวที่ BBC World News ลอนดอน  และได้ฝึกปฏิบัติงานข่าวกับสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 เป็นเวลา 1 เดือน ส่วนนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นประจำภูมิภาค (Outstanding FJA) 5 คน จะได้ฝึกปฏิบัติงานข่าวกับสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 เป็นเวลา 1 เดือน  และในปีนี้ยังมีรางวัลพิเศษสำหรับนักข่าวแห่งอนาคตทรู จะได้รับโอกาสในการร่วมงานสัมมนา Future News Worldwide 2017  สหราชอาณาจักร จำนวน 2 รางวัล โดยมอบให้กับนักข่าวแห่งอนาคตในกรุงเทพฯ ปริมณฑล 1 รางวัล และนักข่าวแห่งอนาคตต่างจังหวัด 1 รางวัล   นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้กับนักข่าวแห่งอนาคตทรู ที่ผ่านการสอบรอบแรกทั้ง 30 คน ได้มีโอกาสสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จำนวน 2 ทุน อีกด้วย

 

ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.facebook.com/ futurejournalistaward.fja, www.trueplookpanya.com และ www.truevisionswecare.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2560 สอบคัดเลือกรอบแรกในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 พร้อมกัน 9 สนามสอบทั่วประเทศ


      
Live Chat X