พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในงานทำบุญประจำปีและครบรอบ 25 ปี กลุ่มทรู 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในงานทำบุญประจำปีและครบรอบ 25 ปี กลุ่มทรู

   

กรุงเทพฯ 20 กุมภาพันธ์ 2560 - สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานพระเมตตา เสด็จเป็นองค์ประธานสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสทำบุญประจำปีและครบรอบ 25 ปีของกลุ่มทรู และได้ทรงประทานพระวรธรรมคติ เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานและเพื่อความเป็นสิริมงคลในการบริหารกิจการของบริษัท ยังความปลาบปลื้มปิติโสมนัสเป็นอย่างยิ่งแด่ นายธนินท์ เจียรวนนท์ คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ นายสุภกิต เจียรวนนท์ นายศุภชัย เจียรวนนท์ และครอบครัวเจียรวนนท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรูโดยถ้วนหน้า


      
Live Chat X