นายธนินท์ – คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ และครอบครัว ร่วมพิธีถวายวิปัสสนาคารนานาชาติ ณ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย 

นายธนินท์ คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ และครอบครัว

ร่วมพิธีถวายวิปัสสนาคารนานาชาติ ณ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย

ศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก

 

    

 

กรุงเทพฯ 22 กุมภาพันธ์ 2560   นายธนินท์  และคุณหญิงเทวี  เจียรวนนท์ และครอบครัว ร่วมพิธีถวายวิปัสสนาคารนานาชาติ ศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก ซึ่งครอบครัวเจียรวนนท์ ผู้บริหารและพนักงานในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น รวมถึงกลุ่มบริษัทแมกโนเลีย ได้ร่วมสนับสนุนปัจจัยสมทบทุนสร้างขึ้น จำนวน 22,200,000 บาท ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559  และใช้เวลาก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ 1 ปีเต็ม เพื่อมอบให้แก่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย ใช้เป็นรมณียสถานสำหรับการจัดวิปัสสนากรรมฐานที่สามารถรองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ถึง 1,000 คน อันเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนา ช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้เกิดสติ ปัญญา และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข โดยในพิธีถวายวิปัสสนาคารนานาชาติอย่างเป็นทางการครั้งนี้ ได้รับเมตตาจากพระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ประธานมูลนิธิวิมุตตยาลัย ประกอบพิธีปิดทองป้ายวิปัสสนาคารนานาชาติ และมีชาวเชียงรายที่มีจิตเลื่อมใสศรัทธากว่า 500 คน มาร่วมอนุโมทนาบุญในงานนี้ด้วย

 

การมีส่วนร่วมสมทบทุนสร้างวิปัสสนาคารนานาชาติ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน  สะท้อนถึงความตั้งใจของนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างสรรค์สังคมไทยให้ยั่งยืน ทั้งนี้ วิปัสสนาคารนานาชาติแห่งนี้ มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วิหารดอกบัว หรือ Lotus Meditation Hall ที่ได้รับการออกแบบและอำนวยการสร้างโดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) และ อ.สมลักษณ์ ปันติบุญ ศิลปิน จ.เชียงราย มีความโดดเด่นด้วย   ฝาไหลเทคนิคโบราณ ที่ออกแบบเป็นรูปดอกบัว สัญลักษณ์แห่งพระนิพพาน จำนวน 5,000 ดอก


      
Live Chat X