กลุ่มทรู ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เดินหน้าโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ พร้อมเปิด “true LAB@MAHANAKORN” 

กลุ่มทรู ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

เดินหน้าโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

พร้อมเปิด “true LAB@MAHANAKORN” สร้างนวัตกรรุ่นใหม่ ร่วมขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0

 

  

 

กรุงเทพ 27 ธันวาคม 2559 กลุ่มทรู โดย นายชัยสิทธิ์ สุทธิขจรกิจการ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรูไลฟ์สไตล์ รีเทล จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดย รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ (ที่ 4 จากขวา) อธิการบดี  ดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม  ร่วมสร้างนวัตกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ  พร้อมเปิด true LAB@MAHANAKORN ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และพัฒนานวัตกรรม ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมล้ำสมัย ทั้งยังมีความร่วมมือในด้านทุนวิจัย เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สามารถสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่สังคมในระดับประเทศ  สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0  

 

รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กล่าวว่า สถาบันการศึกษามีบทบาทสำคัญในการผลักดันนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในฐานะผู้ผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสู่ตลาดแรงงานได้อย่างเหมาะสม MUT จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบการเรียนและการสอนแบบใหม่ ยึดหลักการเรียนเชิงวิเคราะห์และปฏิบัติ หรือ Active Learning  เน้นให้นักศึกษาได้ทดลองและฝึกปฏิบัติจริง ควบคู่ไปกับระบบการสอนแบบบูรณาการณ์ และส่งเสริมให้นักศึกษาเป็น วิศวกรนักคิด โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีอิสระในการศึกษา วิจัย สร้างสรรค์ ผลงานและนวัตกรรมด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม ดังเห็นได้ในปีที่ผ่านมา มีโครงการของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมที่น่าสนใจหลายโครงการ อาทิ หุ่นยนต์แขนกล หุ่นยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ และรถตู้สาธารณะอัจฉริยะ 4.0 ทั้งนี้ การพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มทรู เปิด true LAB@MAHANAKORN เป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มนักศึกษาได้เข้าถึงอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย ระบบคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ศูนย์ประชุม เอื้อต่อการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 4.0

 

นายชัยสิทธิ์ สุทธิขจรกิจการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรูไลฟ์สไตล์
รีเทล จำกัด
กล่าวว่า กลุ่มทรู มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีความโดดเด่นและเป็นเลิศในด้านการวิจัยและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โดยกลุ่มทรู ให้ความสำคัญในด้านนวัตกรรม และมุ่งส่งเสริมการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดของการสร้างระบบนิเวศน์ (Eco-system) ให้เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศไทย  สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ กลุ่มทรู ร่วมสร้าง true LAB@MAHANAKORN เพื่อเป็นพื้นที่ในการบ่มเพาะและสนับสนุนนักศึกษาที่มีความรู้และไอเดียสร้างสรรค์ ให้สามารถพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและไอเดียใหม่ๆ ให้นำมาใช้และเป็นผลงานได้จริง นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือในด้านทุนวิจัยที่กลุ่มทรูจะมอบให้แก่นักศึกษาทุกระดับและคณาจารย์  รวมถึงการแบ่งปันความรู้ในด้านต่างๆ ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงให้แก่นักศึกษา ซึ่งเชื่อมั่นว่าความร่วมมือทั้งหมดนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพของมหาวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาบุคลากรและคณาจารย์ สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศต่อไป 

 

true LAB@MAHANAKORN ตั้งอยู่ที่อาคาร C มีขนาดพื้นที่ประมาณ 400 ตร.ม. แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ Private Office - พื้นที่ทำงานของผู้ที่ได้รับทุนวิจัย โดยจะมีบริการสารสนเทศที่ครบวงจรและหลากหลาย อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  Auditorium - ห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์การประชุมที่ครบครัน  Community & Lounge - ห้องประลองหุ่นยนต์ และมุมสบายๆ พร้อมบริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่จากทรู คอฟฟี่  โดยกลุ่มทรูได้วางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทั่วทั้ง true LAB@MAHANAKORN อำนวยความสะดวกให้สามารถเชื่อมต่อ WiFi ได้ฟรี และยังเปิดให้รับชมรายการคุณภาพจากทรูวิชั่นส์  สำหรับการส่งเสริมด้านวิจัย กลุ่มทรูจะสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่นักศึกษาทุกระดับที่มีแนวคิดและผลงานวิจัยในหัวข้อต่างๆ ที่สามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม


      
Live Chat X