ทรู ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย มอบรางวัล “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 12 

ทรู ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย มอบรางวัล สายฟ้าน้อยครั้งที่ 12

กรุงเทพฯ 19 ธันวาคม 2559 - สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย นายเทพชัย หย่อง นายกสมาคม ร่วมกับ กลุ่มทรู โดย นางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด มอบรางวัล สายฟ้าน้อยครั้งที่ 12 ประจำปี 2559 แก่นิสิต นักศึกษา ผู้ชนะการตัดสินจากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 86 เรื่อง ซึ่งปีนี้ รางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ที่ได้รับรางวัลดีเด่น รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 20,000 บาท มีเพียงเรื่องเดียว ได้แก่ สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรม เรื่อง ขันลงหินรอวันอวสาน จากมหาวิทยาลัยรังสิต สำหรับรางวัลสารคดีเชิงข่าววิทยุ ไม่มีผู้ได้รับรางวัลดีเด่น

ข้อมูลโครงการ นักข่าวสายฟ้าน้อย

นักข่าวสายฟ้าน้อยเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน ให้นิสิต นักศึกษาในสาขาวิชาวารสารศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ทั่วประเทศ ได้รับการฝึกฝนและอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำข่าววิทยุ โทรทัศน์ นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาแต่ละสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศจัดส่งผลงานข่าววิทยุ ข่าวโทรทัศน์ และคลิปข่าว เข้าแข่งขันเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการผลิตผลงานในการประกวด รางวัลสายฟ้าน้อยที่จัดขึ้นในช่วงต้นปี 


      
Live Chat X