กลุ่มทรู รับโล่เกียรติยศ องค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2559 

กลุ่มทรู รับโล่เกียรติยศ
องค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2559

 

กรุงเทพฯ 9 ธันวาคม 2559  –  เนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด "คนพิการใต้ร่มพระบารมี : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย พลตำรวจเอก สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรเอกชนที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นต่อเนื่องแก่ กลุ่มทรู โดยมี ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งกลุ่มทรู ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในฐานะองค์กรของคนไทย ที่มุ่งมั่นมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้พิการซึ่งปัจจุบันมีอยู่จำนวนมากในสังคม ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารของกลุ่มทรู ด้วยแนวคิด “Creating a Better Life for the Disabled” โดยให้การสนับสนุนผู้พิการทั้งด้านการจ้างงาน การสร้างอาชีพและรายได้ อาทิ การริเริ่มจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงาน (True Autistic Thai Center) ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทยใน 20 จังหวัดทั่วประเทศ การพัฒนาบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้เช่นเดียวกับคนปกติ  รวมทั้งการสร้างสรรค์นวัตกรรมแอพพลิเคชั่น ที่เป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร และเสริมสร้างสมรรถภาพทั้งทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจแก่เด็กพิเศษโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


      
Live Chat X