สภากาชาดไทย เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู ปลื้มรับ 3 รางวัลใหญ่ จากผลงาน “พินัยกรรมอวัยวะ” ของโครงการ Let Them See Love ในเวที Adman Awards 2016 

สภากาชาดไทย เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู ปลื้มรับ 3 รางวัลใหญ่

จากผลงาน พินัยกรรมอวัยวะ ของโครงการ Let Them See Love

ในเวที Adman Awards 2016

กรุงเทพฯ 25 ตุลาคม 2559 - สภากาชาดไทย โดย นายแพทย์วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหาร ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนโครงการพิเศษ พร้อมด้วย บริษัท ชูใจ กะ กัลยาณมิตร จำกัด โดย นายกิตติ ไชยพร ผู้ผลิตโฆษณาพินัยกรรมอวัยวะ ที่มุ่งรณรงค์ให้คนไทยรับรู้และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ของการบริจาคอวัยวะและดวงตา จากโครงการ Let Them See Love รับ 3 รางวัลจากเวที Adman Awards & Symposium 2016 ประกอบด้วย

1.      Film  ในสาขา Charities, Public Health & Safety, Public Awareness Message หรือผลิตภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการประเภทส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม ได้รับรางวัลประเภท Gold

2.      Public Relations ในสาขา Charities, Public Health & Safety, Public Awareness Message หรือแผนประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม ได้รับรางวัลประเภท Gold

3.      AD That Works (Effective Communication) รางวัลใหญ่ของงาน สำหรับผลงานการสื่อสารที่สร้างผลลัพธ์ยอดเยี่ยม ได้รับรางวัลประเภท Bronze

 

ทั้งนี้ โครงการ Let Them See Love “พินัยกรรมอวัยวะ เป็นโครงการที่เครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการให้อันยิ่งใหญ่ นั่นคือการให้ชีวิตเพื่อนมนุษย์ และให้คนในสังคมได้รับรู้และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของการบริจาคอวัยวะและดวงตา

 

แคมเปญโฆษณาของโครงการ Let Them See Love ได้ถ่ายทอดแนวคิดพินัยกรรมอวัยวะ เชิญชวนให้บริจาคอวัยวะแล้วต้องแจ้งการบอกญาติด้วย ให้รับรู้ความตั้งใจของผู้บริจาคที่มีความจำนงที่จะบริจาคอวัยวะและดวงตาให้ญาติทราบ ซึ่งจะส่งผลให้ญาติสามารถสานต่อเจตนารมณ์ให้บรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้ โดยได้รณรงค์โครงการผ่านสื่อภาพยนตร์โฆษณา และสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะให้เกิดผลเป็นวงกว้างต่อไป


      
Live Chat X