งานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 10 

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับกลุ่มทรู  ถวายรายงานการใช้แอพพลิเคชั่น “1toTree” นวัตกรรมสีเขียวเพื่อการเรียนรู้คุณค่าทรัพยากรธรรมชาติแบบ Play & Learn ในงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ ๑๐

กรุงเทพฯ 13 กันยายน 2559 – เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ  พระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ ๑๐ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ดร.วีระชัย ณ นคร กรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู   คอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วยเด็กชายโยธิน สละ นักเรียนจากโรงเรียนวัดป่าเกด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ผู้เข้าร่วมโครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิม  พระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เข้าเฝ้าฯ ถวายรายงานเกี่ยวกับการใช้งาน “1toTree” ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่กลุ่มทรู ในฐานะภาคเอกชนไทยที่มุ่งส่งเสริมนวัตกรรมสีเขียว  ได้ร่วมกับสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้คุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Play & Learn เพื่อกระตุ้นความสนใจของเยาวชน ในการติดตามเรื่องราวและข้อมูลต้นไม้ชนิดต่างๆ ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ผ่านคำทายปริศนา และการสะสมคะแนน   ซึ่งวิธีการดังกล่าว จะทำให้เยาวชนที่เข้ามาในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  ได้เรียนรู้คุณค่าของพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ อย่างเข้าใจ ผ่านการค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ซึ่งจะสร้างความสนุกสนาน ขณะเดียวกันสอดแทรกด้วยความรู้และคุณค่าของพันธุ์ไม้นานาชนิดอีกด้วย

 

ทั้งนี้ นวัตกรรมแอพพลิเคชั่น “1toTree” เป็นการต่อยอดจากแอพพลิเคชั่นที่ได้รับรางวัลระดับโลก         “We Grow” ซึ่งกลุ่มทรู ได้ร่วมเป็น 1 ใน 9 องค์กรที่ร่วมดำเนินโครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ ๑๐ นี้ โดยนำแอพพลิเคชั่น “We Grow” เข้าเป็นหลักสูตรอบรม ซึ่งจะช่วยปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน โดยเป็นกลไกสนับสนุนการปลูกต้นไม้ในสังคมยุคดิจิทัล ให้ปลูกแล้วแชร์ข้อมูลผ่านแอพ ติดตามอัพเดทการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แลกเปลี่ยนข้อมูลเชื่อมโยงเครือข่ายสังคมผู้ปลูกต้นไม้ครั้งแรกของโลก รวมทั้งเป็นคลังข้อมูลความรู้เรื่องต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งปัจจุบันมีการปลูกต้นไม้ผ่านแอพ “We Grow” แล้วทั้งสิ้น 4,326,789 ต้น มีปริมาณดูดซับคาร์บอน 62,726 ตัน และโพสต์ข้อมูลผ่านเครือข่ายสีเขียวแล้ว 70,000 โพสต์ โดยแอพพลิเคชั่นดังกล่าว มีฟังก์ชั่นเพิ่มเติมขึ้นมาคือ การสร้างแคมเปญปลูกต้นไม้ภายในโรงเรียน หรือองค์กรของตนเอง พร้อมพัฒนาเว็บไซต์ www.rakpongprai.org ให้เป็นศูนย์รวมโครงการที่อัพเดทความเคลื่อนไหวและกิจกรรมจากทั้ง 28 ศูนย์ทั่วประเทศ ตลอดจนรวบรวมรายชื่อเยาวชนที่เข้าร่วมค่ายทั้งหมด 6,000 คน เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามผลและสร้างเครือข่ายต่อไป

****************************************************


      
Live Chat X