ภาคเอกชน เดินเครื่องโครงการผู้นำ เพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน “คอนเน็กซ์-อีดี” 

ภาคเอกชน เดินเครื่องโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน “คอนเน็กซ์-อีดี”ประเดิมส่งผู้นำรุ่นใหม่ กว่า 550 คน จาก 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้ง  ร่วมขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ  จัดเต็มเวิร์คช้อป 4 วัน เตรียมความพร้อมรอบด้านแก่เหล่า School Partners  ทั้งเสริมองค์ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม  พร้อมเติมความมั่นใจจาก 12 ซีอีโอก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ร่วมกับภาครัฐ และผู้นำโรงเรียนประชารัฐ 3,342 แห่งทั่วประเทศ

กรุงเทพฯ 2 กันยายน 2559 – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน” (คอนเน็กซ์-อีดี)     เพื่อเตรียมความพร้อมรอบด้านแก่ผู้นำรุ่นใหม่ (School Partners) รุ่นแรก รวมจำนวนกว่า 550 คน จาก 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้ง  โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม 

เข้าร่วมเสริมองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ทั้งด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำ การเรียนรู้จิตวิทยาเด็ก พร้อมเพิ่มความมั่นใจเต็มเปี่ยมจากซีอีโอ และผู้บริหารระดับสูงจากทั้ง 12 องค์กร ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติจริง เพื่อสนับสนุนและร่วมวางแผนพัฒนาโรงเรียนกับผู้นำโรงเรียนในโครงการประชารัฐ 3,342 แห่ง

ในระยะแรก และจะขยายครบ 7,424 แห่งครอบคลุมทุกตำบลทั่วประเทศภายในปี 2560 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการร่วมสานพลังขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ตามแนวทางยุทธศาสตร์ 10 ด้าน ให้ประสบความสำเร็จ สามารถยกระดับมาตรฐาน และคุณภาพการศึกษาของประเทศได้อย่างยั่งยืน  

 

12 องค์กรเอกชนผู้ร่วมก่อตั้ง และทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนหลัก หรือ School Sponsors ให้คำปรึกษาด้านยุทธศาสตร์พร้อมงบประมาณ ได้แก่ 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด 4. บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) 5. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 6. กลุ่มมิตรผล 7. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 8. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 9. เอสซีจี 10. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 11. บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ 12. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ กล่าวว่า “งานด้านการศึกษา เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันดำเนินการแบบจริงจัง และมีนโยบายชัดเจน จึงเป็นที่มาของการบรรจุยุทธศาสตร์การศึกษาชาติเข้าไปอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่ทุกรัฐบาลต้องเดินตามกรอบนี้ ซึ่งโครงการ CONNEXT ED จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้การพัฒนาการศึกษาของประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และการที่ภาคเอกชนมาช่วย ทำให้มั่นใจว่าจะได้เยาวชนที่เติบโตขึ้นไปช่วยภาคเอกชนตามต้องการ ขณะที่ภาคประชาสังคม ก็จะทำให้เด็กไทยเติบโตเป็นคนดี ถือเป็นทางลัดในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย และเห็นผลเป็นรูปธรรมภายในปีหน้า โดยผู้นำรุ่นใหม่จะเห็นภาพและเข้าใจระบบการศึกษาของไทยอย่างแท้จริง ภาครัฐขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน ตั้งแต่ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ที่เสียสละ มีความตั้งใจจริง เห็นความสำคัญของการศึกษาชาติ เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ทุ่มเท ผู้อำนวยการ คุณครู ที่ต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงและต้องปรับบทบาท รวมถึง 

School Partners ที่เมื่อปฏิบัติภารกิจจนครบวาระ คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ได้รับ จะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เสริมให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพดีอย่างแน่นอน”

 

นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ / กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน โครงการสานพลัง

ประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ เปิดเผยว่า “โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน” หรือ คอนเน็กซ์-อีดี เป็นโมเดลการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งนับเป็นมิติใหม่ของการผสานพลังทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาพื้นฐานตามยุทธศาสตร์ของประเทศ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ขณะนี้  โครงการคอนเน็กซ์-อีดี มีความคืบหน้าที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยได้คัดเลือกผู้นำรุ่นใหม่ หรือ School Partners ในรุ่นแรก จำนวนรวมกว่า 550 คนจาก 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ ที่เปี่ยมด้วยความสามารถ มีอุดมการณ์ที่มุ่งมั่น และจิตอาสา   และเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านให้แก่เหล่า School Partners  จึงได้จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ 4 วันเต็ม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม  ร่วมเสริมองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์และน่าสนใจ อาทิ  เรื่อง จิตวิทยาเด็ก การจัดการเรียนการสอนแบบเด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาการศึกษาไทยด้วย Accountability   การฝึกสมองเด็กไทยให้รักเรียน นอกจากนี้ ซีอีโอ ผู้บริหารระดับสูงจากทั้ง 12 องค์กรเอกชน ในฐานะ School Sponsors ยังได้เข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ เติมความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมให้กับเหล่า School Partners  ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติจริง เพื่อสนับสนุนและร่วมวางแผนพัฒนาโรงเรียนกับผู้นำของโรงเรียนประชารัฐ ตามแนวทางยุทธศาสตร์ 10 ด้าน ในการยกระดับการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล ตามแนวทางของโครงการสานพลังประชารัฐ  ซึ่งประกอบด้วย  1.ความโปร่งใสของข้อมูลสถานศึกษา (Transparency)  2.การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของสถานศึกษา (Digital Infrastructure ) 

3. กลไกการตลาดและการมีส่วนร่วมของชุมชน (Market Mechanism) 4.การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน (High Quality School Principals) 5.หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Curriculum) 6. การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะให้นักเรียน  (Health & Heart) 7.การสร้างมาตรการจูงใจด้านสิทธิประโยชน์และการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ (Tax Incentive for Local & International Professor) 8.การยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (English Language Capability) 9.ศูนย์กลางการศึกษาเทคโนโลยีแห่งอนาคตในระดับภูมิภาค (Technology Hub R&D) และ 10. การพัฒนาและส่งเสริมผู้นำรุ่นใหม่ (Young Leadership Development)

นายศุภชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผมต้องขอขอบคุณผู้นำรุ่นใหม่ทุกท่าน ที่มีจิตใจมุ่งมั่น พร้อมเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตของประเทศ   ซึ่งการมีส่วนร่วมในครั้งนี้จะเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เรียนรู้กระบวนการในมิติที่แตกต่างจากเดิมที่เคยทำในฐานะเอกชน  แต่จะเปิดมุมมองที่กว้างขึ้น จากการดำเนินงานที่มีมิติที่ซับซ้อนขึ้น  อันจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อองค์กร และต่อประเทศ  ทั้งนี้ คณะทำงาน ยังขอเชิญชวนองค์กรเอกชนอื่นๆ เข้าร่วมเป็น School Sponsor ในโครงการ CONNEXT ED เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการศึกษาไทย อันจะนำไปสู่การสร้างอนาคตของประเทศชาติในที่สุด”   

 

นายชาติศิริ โสภณพนิช  กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธนาคารกรุงเทพยินดีสนับสนุนโครงการ CONNEXT ED อย่างเต็มที่ ด้วยความรู้ ประสบการณ์ เทคโนโลยี และความมุ่งมั่นของบุคลากรที่พร้อมสานเข้ากับทรัพยากรขององค์กรพันธมิตร ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อร่วมกันสร้างคนรุ่นใหม่สำหรับการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนต่อไป”

 

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การพัฒนาการศึกษาไทย ถือเป็นนโยบายที่ BJC ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ดำเนินธุรกิจมากกว่า 134 ปี BJC เชื่อว่าความรู้ในเรื่องการงานอาชีพสามารถฝึกฝนและเรียนรู้ได้ แต่การปลูกจิตสำนึกรักที่จะเป็นผู้ให้ พร้อมแบ่งปันศักยภาพตนเองสู่สังคม ถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาคนและเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการเติบโตขององค์กร BJC ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CONNEXT ED ที่ภาครัฐเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างคน สู่การพัฒนาประเทศให้แข็งแกร่ง อันนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก”

 

นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล   กล่าวถึงโครงการ CONNEXT ED “ว่าเป็นการจุดประกายความร่วมมือทางการศึกษาครั้งสำคัญ ที่ภาคเอกชนได้รับโอกาสในการมีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบเติมเต็มทั้งต่อองค์กร บุคลากร และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร เชื่อมั่นว่าโครงการ CONNEXT ED เป็นโครงการที่ทำได้จริงและจะเป็นความร่วมมือที่ยั่งยืน ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียน ครู ในการ “ร่วมคิด ร่วมพัฒนา ร่วมสนับสนุน” และท้ายที่สุดจะเกิดผลดีที่สุดต่อเด็กและเยาวชนของไทย

นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “CONNEXT ED เป็นโครงการที่ดีมาก เพราะทำให้เราเป็นผู้นำที่คิดถึงผู้อื่น คำนึงถึงความ

ยั่งยืนของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคิดถึงเยาวชน ซึ่งเป็นพลังของชาติ ทุกคนอยากเห็นเด็กไทยเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ซึ่งการเข้าไปร่วมโครงการนี้จะทำให้บุคลากรของซีพี ออลล์ เป็นทั้งคนดีและคนเก่งด้วยเช่นกัน”  

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง CONNEXT ED ว่า “เป็นโครงการระดับชาติที่มีความสำคัญมากในการยกระดับการศึกษาของประเทศ เป็นโครงการที่เราจะได้สร้างสิ่งที่ดีแก่ชาติร่วมกัน ซีพีเอฟยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้ ซึ่งเชื่อมั่นว่าประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจของซีพีเอฟที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก จะสามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากลได้อย่างแน่นอน”

นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด กล่าวว่า “โครงการ CONNEXT ED เป็นโครงการที่ช่วยขับเคลื่อนยกระดับการพัฒนาระบบการศึกษาไทย ต้องการกลุ่มพลังคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าไปช่วยผลักดันวิธีคิด ระบบการเรียนการสอนในโรงเรียน อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน”

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปตท. เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของโครงการ CONNEXT ED โดยมีแนวทางการคัดเลือกผู้บริหารระดับกลางและระดับต้นในแต่ละเขตพื้นที่มาเป็น School Partners เพื่อเข้าร่วมโครงการนี้ อันนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของไทย หากจะเปรียบเทียบระหว่างพลังงานและพลังการศึกษาแล้ว พลังงานถือเป็นเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนให้เราเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ขณะที่พลังการศึกษา จะขับเคลื่อนเราตั้งแต่เกิดจนวันสุดท้ายของชีวิต ให้เราได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ที่แตกต่างในแต่ละช่วงชีวิตได้”

นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานคณะผู้บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน วันนี้ ภาคเอกชนจึงร่วมกันผนึกกำลังสร้างมิติใหม่ในระบบการศึกษาไทยเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ และขับเคลื่อนประเทศด้วยหลักธรรมาภิบาล”

นายชลณัฐ ญาณารณพ  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โอกาสที่ภาคเอกชนจะได้เข้ามาทำงานร่วมกับภาครัฐอยางเคียงบ่าเคียงไหล่นั้นหายาก เมื่อได้โอกาสนั้นแล้ว เราควรมาช่วยกัน เอสซีจี เชื่อมั่นในคุณค่าของคนมาตลอด พร้อมที่จะนำประสบการณ์และสิ่งที่เรียนรู้มาเสริมโครงการ CONNEXT ED เพื่อยกระดับการศึกษาของเยาวชนไทย ซึ่งจะส่งผลเป็นรูปธรรมต่อการพัฒนาประเทศต่อไป”

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการ CONNEXT ED เป็นนิมิตหมายที่สำคัญมากเพราะจะเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมพลังจากทุกภาคส่วน   สิ่งที่สำคัญในเรื่องของการศึกษา คือ เราจะนำองค์ความรู้ที่มีอยู่รอบตัวเรามาประยุกต์ใช้และต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตได้อย่างไร การศึกษาที่ดี คือ การสร้างวินัย สร้างขีดความสามารถให้เยาวชนมีพละกำลังทางด้านความคิด แต่เหนือสิ่งอื่นใด เราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันในโครงการ CONNEXT ED นี้ เราจะช่วยให้เยาวชนรุ่นต่อไปมีพลังในการเติมเต็มอนาคตของประเทศได้อย่างมากทีเดียว”

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การศึกษาที่ดีต้องทำให้คนรุ่นใหม่เกิดความคิด ถ้าชอบอะไรก็เรียนสิ่งนั้น แต่เมื่อเลือกแล้วต้องทำให้ดีที่สุด สำหรับโครงการ CONNEXT ED นี้ ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จะคัดเลือกบุคลากรขององค์กรมาร่วมเป็น School Partners เพื่อร่วมลงพื้นที่ในโรงเรียน ซึ่งหวังว่าการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบการศึกษาในชุมชน ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ซึ่งต่อไปจะมีพลังในการเติมเต็มอนาคตของประเทศได้อย่างมากทีเดียว” 


      
Live Chat X