ทรู ร่วมกับ สวทศ. ประกาศผลผู้ชนะเลิศโครงการ “นักวิทย์น้อยทรู” ปีที่ 21 

ทรู ร่วมกับ สวทศ. ประกาศผลผู้ชนะเลิศโครงการ “นักวิทย์น้อยทรู” ปีที่ 21การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2559รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ จากโครงงาน กระถางปลูกพืชดูดซึม 3 in 1โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย จังหวัดนนทบุรี

กรุงเทพฯ 26 สิงหาคม 2559 – นายพะโยม ชิณวงศ์ (แถวยืนที่ 4จากขวา) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะโครงการ “นักวิทย์น้อยทรู” ปีที่ 21 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2559 ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต” ซึ่งจัดขึ้นโดย กลุ่มทรู โดยมี ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (แถวยืนที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหาร เป็นผู้แทน ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย (สวทศ.) โดย รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ (แถวยืนที่ 4 จากซ้าย) นายกสมาคมฯ  ทั้งนี้โครงการดังกล่าว 

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยระดับประถมศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และสามารถนำวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ให้เหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 262 โครงงาน จาก 181 โรงเรียนใน 58 จังหวัดทั่วประเทศ และได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 15 ทีม ทั้งนี้จะต้องนำเสนอผลงานด้วยวาจาต่อหน้า

คณะกรรมการเพื่อตัดสินหาทีมชนะเลิศ ซึ่งโครงงานที่ชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง รับเงิน สนับสนุนทำโครงงาน พร้อมชุดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้จากทรูปลูกปัญญา และได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาได้แก่

 

โครงงาน กระถางปลูกพืชดูดซึม 3 in 1 จากโรงเรียนบ้านหนองเพรางาย จังหวัดนนทบุรี 

    โดย เด็กหญิงอุ้มบุญ ไพรศรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (กลาง)

             เด็กหญิงกนกวรรณ อยู่เย็น  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ขวา)

             เด็กหญิงกัญญาลักษณ์ ทองประเสริฐ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ซ้าย)  

โครงงานกระถางปลูกพืชดูดซึม 3 in 1 เป็นโครงงานประเภททดลอง ที่ศึกษาเปรียบเทียบชนิดของวัสดุในท้องถิ่น  หลายชนิดที่สามารถนำมาทำเป็นกระถาง ทดแทนกระถางปลูกพืชโดยทั่วไป ซึ่งค้นพบว่าวัสดุที่นำมาทำกระถางดูดซับน้ำได้ดีที่สุดคือ แกลบ รองลงมาคือ ขี้เลื่อย ขี้วัว ขุยมะพร้าว และฟางข้าว ซึ่งแต่เดิมกระถางปลูกพืชโดยทั่วไปเมื่อรดน้ำแล้ว น้ำจะซึมออกทางก้นกระถาง ทำให้สูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์ และต้องรดน้ำเป็นเวลาบ่อยครั้งหรือทุกๆ วัน ในขณะที่กระถางปลูกพืชดูดซึม 3 in 1 สามารถดูดซับน้ำได้ดีกว่ากระถางทั่วไป เพราะกระถางเป็นวัสดุซึมซับน้ำไปในตัว ซึ่งเป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า สะดวกสบายต่อการดูแลพืชในเรื่องของการรดน้ำ และยังส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของพืชอีกด้วย

 

โครงการ “นักวิทย์น้อยทรู” ปีที่ 21การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2559 เปิดรับโครงงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 

4-6 จากโรงเรียนรัฐและเอกชนทั่วประเทศ แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ประเภท ได้แก่ โครงงานประเภทสำรวจโครงงานประเภททดลองและโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ โดยนำเสนอวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาหาความรู้เพื่อให้ได้คำตอบเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การอนุรักษ์ การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ การนำกลับมา

 

ใช้ใหม่ การลดมลพิษของสิ่งแวดล้อม การหาหรือสร้างสิ่งทดแทนที่มีอยู่เดิม การสร้างสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการประกวดนักวิทย์น้อยทรู กรุณาติดต่อ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู 

โทร  0-2699-6279  โทรสาร  0-2699-4910

 

*********************************************


      
Live Chat X