มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือกลุ่มทรู เปิดศูนย์การเรียนรู้ “True Lab @ CMU”  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือ กลุ่มทรู
เปิดศูนย์การเรียนรู้ “True Lab @ CMU” ส่วนภูมิภาคแห่งแรกของประเทศ
เสริมแกร่ง มช. ก้าวสู่สถาบันการศึกษาแห่งความเป็นเลิศด้านงานวิจัยและนวัตกรรม

 

เชียงใหม่ 4 กันยายน 2558 – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือกลุ่มทรู ดึงนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารมาพัฒนาด้านการศึกษา ร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย เปิดศูนย์การเรียนรู้ “True Lab @ CMU” ส่วนภูมิภาคแห่งแรกของประเทศ สำหรับอาจารย์-นักศึกษา ได้ใช้เป็นแหล่งคิดค้นผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศ บ่มเพาะนวัตกรในอนาคต ด้วยบรรยากาศที่เอื้อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ พร้อมสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก สานต่อนโยบายของ มช. ที่จะบรรลุเป้าหมาย ก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการค้นคว้าวิจัย และความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม นำไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดเป้าหมายที่จะเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ รับใช้สังคม และสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ สร้างงานวิจัยที่เป็นเลิศและเกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ซึ่งการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชน เช่นกลุ่มทรู ในโครงการทรู แล็บ ครั้งนี้  เป็นนโยบายหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่จะนำไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ทั้งการสร้าง True Lab @ CMU เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แก่นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญทางด้านนี้เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชื่อมั่นว่าศูนย์การเรียนรู้ True Lab @ CMU แห่งนี้ จะเป็นประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจร่วมกันในการสร้างผลงานที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติโดยรวมต่อไป”

นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้อำนวยการบริหารด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ทรู แล็บ เป็นโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมระหว่าง บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยทรู อินโนเวชั่น และสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างๆ ทั่วประเทศ ที่สะท้อนความตั้งใจของกลุ่มทรู ที่ให้ความสำคัญกับภาคการศึกษา ซึ่งเป็นกำลังหลักในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศ โดยล่าสุด ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่มีศักยภาพสูงทั้งด้านระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และความพร้อมของบุคลากร เปิดศูนย์ True Lab @ CMU ส่วนภูมิภาคแห่งแรกของประเทศ ให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นพื้นที่ค้นคว้าวิจัย พัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างภาคเอกชนและภาคการศึกษา อันนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ กลุ่มทรู ยังสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอกมาตั้งแต่ปี 2556 อีกด้วย ทั้งนี้ มั่นใจว่า True Lab @ CMU จะเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางความรู้ เป็นแหล่งโอเอซิสแห่งปัญญาที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำแห่งการค้นคว้าวิจัย และความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่ท้องถิ่น สังคม และประเทศตามที่มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นไว้”

ทั้งนี้ True Lab @ CMU แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ Private Office - พื้นที่สำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยในโครงการที่ได้ทุนสนับสนุนจากทรู จำนวน 2 ห้อง  และห้องค้นคว้ากลุ่ม จำนวน 3 ห้อง สำหรับนักศึกษา และอาจารย์/นักวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยจะมีบริการสารสนเทศที่ครบวงจรและหลากหลาย อาทิ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ Learning Space - พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้  มีที่นั่งอ่านหนังสือ และอุปกรณ์สำหรับการอภิปรายและการบรรยาย พร้อมทั้งบริการความรู้จากทรูวิชั่นส์ และ Community - มุมสบายๆ พร้อมบริการเครื่องดื่ม และเบเกอรี่จากทรูคอฟฟี่ เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่และส่งเสริมการใช้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้  และในส่วนการส่งเสริมด้านวิจัย กลุ่มทรู สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่นักศึกษาทุกระดับที่นำเสนอแนวคิดและผลงานวิจัยในหัวข้อต่างๆ ที่สามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรม ได้แก่ 1.งานวิจัยเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ 2.งานวิจัยเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และ 3.งานวิจัยเพื่อสังคม ด้วยงบประมาณเงินทุนวิจัย 30,000 – 200,000 บาทต่อโครงการ

 


      
Live Chat X