ทรูปลูกปัญญา ผสานพลัง 51 ร.ร. ต้นแบบทั่วประเทศ 

ทรูปลูกปัญญา ผสานพลัง 51 ร.ร. ต้นแบบทั่วประเทศ
ร่วมกำหนดแนวทางนำสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ เพิ่มศักยภาพ
และทักษะการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21

 

ด้วยความเชื่อว่าการศึกษาคือพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ กลุ่มทรู โดย ทรูปลูกปัญญา จึงมุ่งมั่นนำศักยภาพของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสื่อสารครบวงจร ร่วมพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อ และอยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยส่งมอบชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัล เพื่อเข้าถึงแหล่งสาระความรู้จากทั่วโลกให้กับโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาทั่วประเทศ รวมแล้วกว่า 5,500 โรงเรียน
 

 


ไม่เพียงส่งมอบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ทรูปลูกปัญญายังเสริมสร้างศักยภาพของครูให้สามารถนำสื่อต่างๆ ที่มอบให้ ไปบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 4-8  พ.ค. ที่ผ่านมา ทรูปลูกปัญญาได้รวมพลังตัวแทนครูและผู้บริหาร กว่า 200 คน จาก ร.ร.ต้นแบบทรูปลูกปัญญาทั่วประเทศ 51 แห่ง มุ่งหน้าสู่โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม จ.ชุมพร  ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็น ร.ร.ต้นแบบทรูปลูกปัญญา ระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2556 พร้อมได้รับการติดตั้งกระดานอัจฉริยะ (Active Board) ทุกห้องเรียน เพื่อครูผู้สอนสามารถใช้สื่อและบูรณาการ การเรียนการสอน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และทางโรงเรียนฯยังสาธิตการใช้กระดานอัจฉริยะ (Active Board) ให้แก่ตัวแทนครูผู้เข้าอบรม อีกด้วย
 

  


ทั้งนี้ การอบรมเชิงปฎิบัติการครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดจัดทำแนวทาง คู่มือ การนำสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทรูปลูกปัญญา และการทำแผนการจัดการเรียนรู้ในการใช้สื่อ เพื่อนำไปเป็นรูปแบบในการใช้สื่อทรูปลูกปัญญากับทุกโรงเรียนในโครงการต่อไป

ซึ่งในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  Best Practice และผลสัมฤทธิ์จากการใช้สื่อทรูปลูกปัญญาของโรงเรียนต้นแบบด้วยกัน อาทิ True Click Life สื่อสอนวิชาคอมพิวเตอร์แบบบูรณาการ ,สื่อดิจิทัล 8 กลุ่มสาระ เสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระวิชา ที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบแอนิเมชั่น ช่วยให้การเรียนการสอนสนุกสนานและเข้าใจง่าย ช่องรายการสารคดีจากทรูวิชั่นส์ เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม และ สื่อดิจิทัลเสริมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เป็นต้น
 

  


นายกิจจา เก่งการไถ ผู้อำนวยการ  โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม จ.ชุมพร กล่าวว่า "การอบรมในครั้งนี้ ถือว่าเป็นครั้งสำคัญมากของทรูปลูกปัญญา ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน เพราะได้นำตัวแทนโรงเรียนต้นแบบแกนนำทั้ง 51 โรงเรียน มาทำ workshop ร่วมกัน  4 วันเต็ม พวกเราหวังว่าการอบรมครั้งนี้จะมีส่วนในการสร้างเครือข่ายความเข้มเเข็ง เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของการสร้างคุณภาพการศึกษาให้เด็กไทยในศตวรรษที่ 21ต่อไป"

ครูอาภาภรณ์ จิตรประพันธ์ ร.ร เจียรวนนท์อุทิศ2 อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา กล่าวว่า "ประทับใจที่ได้มาเจอพี่น้องร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ทำให้เราได้เพื่อนใหม่ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ ทำให้ได้แนวทางที่จะพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนของเราค่ะ ถือเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์มากค่ะ ขอขอบคุณ ทรูปลูกปัญญาที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาค่ะ"

นอกจากนี้ ยังมีการจัดเสวนาพิเศษจากผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบแกนนำ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความสำเร็จในการใช้สื่อทรูปลูกปัญญา ไปบริหารจัดการการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ครูและนักเรียนได้รับรางวัลมากมาย จากเวทีการประกวดทักษะความรู้ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
 

  


โดยผลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ตัวแทนครูจาก 51 โรงเรียนต้นแบบได้ตกตะกอนแนวคิดในการออกแบบแนวทางการใช้สื่อทรูปลูกปัญญาทุกสื่อ เพื่อให้ครูใช้เป็นแนวทางเสริมการจัดการเรียนการสอนในทุกสาระวิชา รวมถึงการกำหนดบทบาทและวางกรอบแผนดำเนินงานที่ชัดเจน ครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการ การอบรมการใช้สื่อภายในโรงเรียน การขยายผลสู่โรงเรียนเครือข่าย รวมถึงการเสริมทักษะความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ไอที โดยทุกโรงเรียนจะเริ่มนำแผนงานการใช้สื่อจากการอบรมครั้งนี้ไปใช้ดำเนินการทันทีที่เปิดเทอม พร้อมขยายผลไปสู่ทุกโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาอีกด้วย
 

  


การศึกษาที่มีคุณภาพต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และครูคือบุคคลสำคัญที่จะเป็นผู้นำและต้นแบบความดีงามให้กับเยาวชน  โดยกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ ทรูปลูกปัญญา ได้เชิญ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา วิศวกรผู้มีชื่อเสียงจากนาซ่า และยังเป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโรงเรียนสัตยาไส โรงเรียนต้นแบบคุณธรรม จริยธรรมและการพึ่งพาตนเองด้วยวิถีพุทธ มาร่วมเป็นวิทยากรนำเสนอแนวทางในการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปในบทเรียนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนอีกด้วย และได้รับความสนใจจากคณะครูเป็นอย่างมาก
 


กิจกรรมอบรมในครั้งนี้ ไม่เพียงช่วยเสริมสร้างเครือข่ายความรู้ และวิชาการ แต่ยังช่วยส่งเสริมมิตรภาพระหว่างผู้บริหารและครู จากโรงเรียนในเครือข่ายทรูปลูกปัญญา ทั่วประเทศ

กว่า 8 ปีที่ผ่านมา มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญาแล้วกว่า 5,500 โรงเรียน มีโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา 51 แห่งทั่วประเทศ ทรูปลูกปัญญาภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ด้วยการมอบโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนให้กับนักเรียนกว่า 1 ล้าน 7 แสนคน ครูกว่า 9 หมื่นคน เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้จากสื่อทรูปลูกปัญญา
 

 
      
Live Chat X