มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จับมือ กลุ่มทรู เปิด “True Lab @ Srinakharinwirot” 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จับมือ กลุ่มทรู
เปิด “True Lab @ Srinakharinwirot
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้นิสิตและประชาคม
มุ่งสู่องค์กรชั้นนำแห่งการค้นคว้าวิจัย และความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม

 

กรุงเทพ 9 ธันวาคม 2557 – มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จับมือกลุ่มทรู ดึงนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารมาพัฒนาด้านการศึกษา ร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้นิสิตและประชาคมมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการธรรมชาติ เปิดศูนย์วิจัย “True Lab @ Srinakharinwirot” สำหรับอาจารย์-นิสิต ได้ใช้เป็นแหล่งคิดค้นผลงานวิจัย และบ่มเพาะนวัตกรในอนาคต ด้วยบรรยากาศที่เอื้อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการเรียนรู้ ค้นคว้าวิจัย และความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม โดยกลุ่มทรู สนับสนุนทุนวิจัยแก่นิสิตระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก พร้อมโอกาสต่อยอดทางธุรกิจร่วมกับทรูอีกด้วย

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดเผยว่า “การเปิดทรูแล็บ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง มศว กับ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่นนี้ ตรงกับความต้องการของมศว ที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้นิสิตและประชาคมด้วยวิธีการธรรมชาติ เพิ่มเติมจากกระบวนการเรียนรู้แบบเดิมๆ ที่มหาวิทยาลัยทำอยู่ ทั้งในห้องเรียน ห้องสมุด หรือบริเวณทั่วไปในมหาวิทยาลัย โดยจัดพื้นที่เพื่อคนรุ่นใหม่ที่ต้องการบรรยากาศที่กระตุ้นการเรียนรู้ ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ พร้อมมุมสบายๆ ด้วยบริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่จากทรูคอฟฟี่ ซึ่งในเร็วๆนี้ มศว ยังร่วมกับทรู ส่งเสริมนิสิตฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ โดยหากสั่งเครื่องดื่ม ขนมใน True Lab @ Srinakharinwirot เป็นภาษาอังกฤษในช่วงเวลาที่กำหนด จะได้รับการอัพไซส์เครื่องดื่มฟรี” 

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “กลุ่มทรู ตระหนักถึงความสำคัญของภาคการศึกษา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการคิดค้นและพัฒนาผลงาน เพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศ จึงเป็นที่มาของการเปิด True Lab @ Srinakharinwirot โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมระหว่าง บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยทรู อินโนเวชั่น และสถาบันการศึกษาชั้นนำอย่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นพื้นที่ค้นคว้าวิจัย พัฒนาผลงานนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างภาคเอกชนและภาคการศึกษา อันนำมาซึ่งพลังขับเคลื่อนในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ กลุ่มทรู ยังสนับสนุนทุนวิจัยแก่นิสิตระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก พร้อมโอกาสต่อยอดทางธุรกิจร่วมกับทรูอีกด้วย ซึ่งมั่นใจว่าโครงการความร่วมมือ True Lab @ Srinakharinwirot นี้ จะมาช่วยสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้ ค้นคว้าวิจัย และความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมตามที่มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นไว้”

ทั้งนี้ True Lab @ Srinakharinwirot แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ Private Office - พื้นที่ทำงานของผู้ที่ได้รับทุนวิจัย โดยจะมีบริการสารสนเทศที่ครบวงจรและหลากหลาย อาทิ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ Auditorium - ห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์การประชุมที่ครบครัน และ Community - มุมสบายๆ พร้อมบริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่จากทรู คอฟฟี่ และในส่วนการส่งเสริมด้านวิจัย กลุ่มทรู จะสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่นิสิตทุกระดับที่นำเสนอแนวคิดและผลงานวิจัยในหัวข้อต่างๆ ที่สามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรม ได้แก่ 1.งานวิจัยเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ 2.งานวิจัยเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และ 3.งานวิจัยเพื่อสังคม ด้วยงบประมาณเงินทุนวิจัย 30,000 – 200,000 บาทต่อโครงการ

 


      
Live Chat X