กลุ่มทรู รับโล่รางวัลเกียรติยศ องค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นต่อเนื่อง 

กลุ่มทรู รับโล่รางวัลเกียรติยศ
"องค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นต่อเนื่อง"
ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2557

 

กรุงเทพฯ 3 ธันวาคม 2557- เนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2557 พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงาน องค์กรธุรกิจ และบุคคลดีเด่น ที่ให้การสนับสนุนคนพิการ ในโอกาสนี้กลุ่มทรู เป็น 1 ใน 6 องค์กรที่ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศองค์กรเอกชนที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นต่อเนื่อง โดยมี ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ องค์กรเอกชนที่ได้รับรางวัลสนับสนุนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และส่งเสริมการสร้างโอกาสด้านคนพิการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

  • บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด
  • บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จํากัด
  • บมจ. กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต                   
  • บมจ. บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์                          
  • บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จํากัด
  • บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น
     

 


      
Live Chat X