กลุ่มทรู ร่วมกับ อพวช. จัดค่ายเยาวชนทรู ครั้งที่ 8 “สร้างสรรค์ชุมชน...เริ่มต้นด้วยการให้” 

กลุ่มทรู ร่วมกับ อพวช. จัด “ค่ายเยาวชนทรู” ครั้งที่ 8
สนับสนุนเยาวชนพัฒนาชุมชน ผ่านแนวคิด “ผู้ให้
 “สร้างสรรค์ชุมชน...เริ่มต้นด้วยการให้
มอบทุน 10 ทีมคุณภาพ ต่อยอดโครงการเพื่อเฟ้นหาที่ 1

 

ปทุมธานี 28 กรกฎาคม 2557 - กลุ่มทรู ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดโครงการค่ายเยาวชนทรู ครั้งที่ 8 ประจำปี 2557 หนึ่งในกิจกรรมปลูกความรู้ ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 (ผู้ดำเนินโครงการทีมละ 3 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา) จาก 30 สถาบันทั่วประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือกจากการส่งโครงการรณรงค์ในโรงเรียนและชุมชน หัวข้อ “สร้างสรรค์ชุมชน...เริ่มต้นด้วยการให้” เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม ณ อพวช. อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  โดยมุ่งหวังปลูกจิตสำนึกที่ดีของการเป็น “ผู้ให้” และสร้างสรรค์ความดีเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ให้แก่เยาวชนไทย เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดทำโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ รับฟังแนวคิดและแรงบันดาลใจจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เรียนรู้การเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การนำเสนอแผนงานรณรงค์ ตลอดจนเสริมทักษะการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับชุมชน พร้อมคัดเลือก 10 โครงการผ่านเข้ารอบสุดท้าย เพื่อรับทุนสนับสนุนดำเนินโครงการจริง ซึ่งจะมีการตัดสินเฟ้นหาทีมผู้ชนะเลิศ รับทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท ชุดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และได้เข้าเป็นโรงเรียนในโครงการ ทรูปลูกปัญญาต่อไป

ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านสื่อสารองค์กร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “โครงการค่ายเยาวชนทรู เป็นหนึ่งในกิจกรรมปลูกความรู้ ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา ซึ่งกลุ่มทรู ได้ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สานต่อโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้เป็นปีที่ 8 และทุกปีที่ผ่านมา โครงการค่ายเยาวชนทรูได้ส่งเสริมให้เยาวชน นำเสนอโครงการที่เน้นการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่นการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน การสนับสนุนให้เยาวชนเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงชุมชน ซึ่งปีนี้ หัวข้อโครงการค่ายเยาวชนทรู ประจำปี 2557 คือ “สร้างสรรค์ชุมชน…เริ่มต้นด้วยการให้” เพราะการให้ คือการสื่อสารที่ดีที่สุด สามารถเชื่อมโยงผู้คนให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างผาสุข และสร้างความประทับใจจนเป็นแรงบันดาลใจให้ทำสิ่งดีๆ เพื่อผู้อื่นได้อย่างไม่สิ้นสุด ซึ่งค่ายเยาวชนทรูเปิดโอกาสให้สังคมเครือข่ายด้านการศึกษาได้มาพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์  เพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดสิ่งดีๆ ที่มีประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติต่อไป เป็นที่น่ายินดีว่าปีนี้ มีโรงเรียนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดถึง 90 โรงเรียน จาก 47 จังหวัดทั่วประเทศ โดยในรอบแรกมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และอาจารย์ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนทรู รวม 30 สถาบัน และในวันปิดค่ายนี้ จะมีการคัดเลือกทีมเยาวชนคนเก่ง เพื่อเข้ารอบสุดท้าย 10 ทีม ที่จะได้รับทุนสนับสนุนให้ดำเนินโครงการจริงในโรงเรียนและชุมชน โดยจะมีคณะกรรมการเดินทางไปตรวจประเมิน พร้อมบันทึกภาพกิจกรรม นำมาเผยแพร่ทางช่องรายการต่างๆ ของทรูวิชั่นส์ ให้ประชาชนได้ติดตาม และจะตัดสินหาทีมผู้ชนะเลิศ เพื่อรับทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ ชุดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และได้รับเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาอีกด้วย

นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับกลุ่มทรู จัดโครงการค่ายเยาวชนทรู เป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยได้แสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ จัดทำโครงการและแผนรณรงค์ พร้อมนำไปใช้จริงเพื่อพัฒนาชุมชนของตนให้ดียิ่งขึ้น  อันเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่วัยเรียน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กรที่ต้องการให้ อพวช. เป็นแหล่งการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชนคนไทยตลอดชีวิต สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศและสังคมให้น่าอยู่ต่อไป ในปีนี้ มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดจากโรงเรียนในหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศ น่าภูมิใจที่ได้เห็นเยาวชนไทยมีจิตอาสาทำประโยชน์แก่ส่วนร่วม กล้าคิด กล้าทำ และกล้าที่จะพัฒนาชุมชนในทางบวก โดยเฉพาะในปีนี้ เป็นเรื่องดีที่ โครงการค่ายเยาวชนทรู มุ่งเน้นในเรื่องของ “การให้” ซึ่งสังคมไทยกำลังขาดแคลน การสร้างสรรค์ชุมชน  ด้วยยึดหลักของการให้นั้น ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะคนเราส่วนใหญ่มักให้ด้วยความคาดหวังสิ่งตอบแทน ถ้าเมื่อใดที่เรา “ให้” โดยปราศจากเงื่อนไข ให้ด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ก็จะก่อให้เกิดความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ เกิดสายใยแห่งการให้อย่างต่อเนื่องอย่างไม่สิ้นสุด ซึ่งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมที่จะสนับสนุนโครงการค่ายเยาวชนทรู อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ร่วมกับกลุ่มทรู อย่างต่อเนื่อง”
 


ตลอดระยะเวลา 5 วัน 4 คืน ในค่ายเยาวชนทรู นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากมาย อาทิ เรียนรู้แนวทางการจัดทำโครงการอย่างมีประสิทธิภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ นายธนากร พละชัย ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ (อพวช.) รับฟังแนวคิด “ความสุขจากการให้” โดยวิทยากรพิเศษ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เจ้าของฉายา "เภสัชกรยิปซี" บุคคลแห่งปีของเอเชีย และหัวข้อ “นานาทัศนะของผู้ให้” จากตัวอย่างนักแสดงที่มีจิตอาสาดีเด่น นายบิณฑ์  บันลือฤทธิ์ รวมถึงนายภาณุพงศ์  ลาภเสถียร อาสาสมัครหน่วยแพทย์กู้ชีวิต ข้าราชการตัวอย่างของผู้ให้ในพระองค์ สำนักพระราชวัง อันเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคม นอกจากนี้ ยังมีการจัดเวิร์คช็อป, วอล์ค แรลลี่ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้เยาวชนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมโครงการซึ่งล้วนมาจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศ

สำหรับ 10 โครงการสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการค่ายเยาวชนทรู ประจำปี 2557 จะได้รับทุนเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินโครงการจริงในโรงเรียนและชุมชน ซึ่งจะมีการตัดสินเฟ้นหาผู้ชนะอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

นอกจากทุนการศึกษาสำหรับทีมผู้ชนะทั้ง 3 รางวัล โรงเรียนจะได้รับโล่เกียรติยศ ชุดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา พร้อมสิทธิ์การเป็นสมาชิก “วารสาร อพวช.” สื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา 1 ปี อีกด้วย
 

 


      
Live Chat X