ทรู องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการตลาด รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 6 ปีต่อเนื่อง 

ทรู องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการตลาด
รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 6 ปีต่อเนื่อง
Thailand Corporate Excellence Awards 2013
พร้อมโล่ที่ระลึก Consistency of Excellence


กรุงเทพฯ 23 กรกฎาคม 2557 – ทรู องค์กรชั้นนำที่สามารถนำกลยุทธ์การตลาดร่วมตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการจัดอันดับให้เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการตลาด รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate Excellence Awards 2013 สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด พร้อมโล่ที่ระลึก Consistency of Excellence ในฐานะบริษัทด้านการสื่อสารโทรคมนาคมไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ในโอกาสนี้ ดร.อาชว์ เตาลานนท์ (ที่ 2 จากขวา) ประธาน Board of Trustees สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยมี นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ (ที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการกลุ่ม เป็นผู้แทน ร่วมกับคณะผู้บริหาร ได้แก่ ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (ขวาสุด) ผู้อำนวยการกลุ่มด้านสื่อสารองค์กร และดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ (ซ้ายสุด) รองผู้อำนวยการและหัวหน้าศูนย์นวัตกรรม นอกจากนี้ กลุ่มทรู ยังเป็น 1 ใน 5 องค์กรที่ได้รับการเสนอชื่อพร้อมรับโล่ที่ระลึกสำหรับรางวัลในอีก 2 สาขา ได้แก่ สาขาความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  และสาขาความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

ทั้งนี้ รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2013 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยดำเนินการสำรวจความคิดเห็นและจัดอันดับความเป็นเลิศขององค์กรในสาขาต่างๆ จากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำที่มีรายได้สูงสุด 1,000 บริษัทระดับแนวหน้าของประเทศ รวมทั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านต่างๆ อันเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมและผลักดันให้ภาคธุรกิจอื่นๆ ตื่นตัวและพัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
 

 


      
Live Chat X