กลุ่มทรู รายงาน EBITDA ปรับเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากไตรมาสก่อน จากการเติบโตของทรูมูฟ เอช  

กลุ่มทรู รายงาน EBITDA ปรับเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากไตรมาสก่อน
จากการเติบโตของทรูมูฟ เอช และปรับเป็นกำไรในไตรมาส 1 ปี 2557
จากการรับรู้มูลค่าเงินลงทุนใน TRUEIF

กรุงเทพฯ 20 พฤษภาคม 2557 – บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 1 ปี 2557 เป็นที่น่าพอใจมาก โดย EBITDA ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า จากผลประกอบการที่ดีขึ้นของทรูมูฟ เอช ในขณะที่ผลประกอบการของกลุ่มทรูปรับตัวเป็นกำไร จากการรับรู้มูลค่าเงินลงทุนใน TRUEIF

ในไตรมาส 1 ปี 2557 กลุ่มทรูมีรายได้จากการให้บริการโดยรวม จำนวน 16.5 พันล้านบาท และมีกำไรจากการดำเนินงาน ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA จำนวน 4.7 พันล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งถึงร้อยละ 41.9 จากไตรมาสก่อนหน้า โดยเป็นผลสำเร็จจากมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายที่เข้มงวดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการขายและการตลาดที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากธุรกิจ 3G ของทรูมูฟ เอช

กลุ่มทรู รายงานผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (NIOGO) ไม่รวมภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จำนวนทั้งสิ้น 4.3 พันล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2557 ซึ่งปรับตัวดีขึ้นมาก ตามการเติบโตของ EBITDA รวมถึงผลกระทบในเชิงบวกจากการชำระคืนหนี้สินล่วงหน้าในปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้ภาระดอกเบี้ยของกลุ่มทรูลดลงอย่างต่อเนื่อง และการรับรู้มูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท (“TRUEIF”) โดย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก SCBAM ได้มีการวัดมูลค่าเงินลงทุนของกองทุน TRUEIF เป็นรายรอบระยะเวลาบัญชี ด้วยราคายุติธรรม (Fair Value) ตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งพบว่าเงินลงทุนของกองทุนมีมูลค่าสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา กลุ่มทรู ซึ่งถือหน่วยลงทุนกว่าร้อยละ 33 จึงรับรู้มูลค่าเพิ่มและผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นจำนวนประมาณ 5 พันล้านบาท ส่งผลให้กลุ่มทรู มีผลกำไรสุทธิจำนวน 3.8 พันล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2557

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร กล่าวว่า “เป็นที่น่ายินดีที่ผลประกอบการในไตรมาส 1 ของกลุ่มทรู สามารถปรับเป็นกำไรได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ การสานต่อยุทธศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ พร้อมทั้งปรับกลยุทธ์การตลาดให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น และการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ได้เริ่มมาตั้งแต่ต้นปีนั้น มีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก โดยการให้ความสำคัญกับการควบคุมค่าใช้จ่าย ทำให้ในปี 2557 นี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุเป้า EBITDA ที่ตั้งไว้ และจะสามารถรายงานผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (NIOGO) ไม่รวมค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 2G ซึ่งจะตัดค่าเสื่อมหมดภายในเดือนกันยายน นี้ได้ 

ผลประกอบการของกลุ่มทรูโมบายล์ ปรับตัวดีขึ้นจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของธุรกิจ 3G จนสามารถถึงจุดคุ้มทุนแล้วในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากความสำเร็จในการดึงดูดลูกค้าที่มีการใช้งานสูง และการโอนย้ายลูกค้าจากธุรกิจ 2G ได้อย่างรวดเร็ว โดยกลุ่มทรูโมบายล์ มีจำนวนผู้ใช้บริการรวมทั้งสิ้น 23.1 ล้านราย ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2557 ซึ่ง ในไตรมาส 2 นี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งต่อยอดความสำเร็จนี้ ด้วยการนำเสนอแคมเปญ “เปลี่ยนเลย... 4G Advance Forward จากทรูมูฟ เอช” รวมทั้งการนำเสนอดีไวซ์ 3G ในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น อาทิ ทรู ซูเปอร์ 1 และทรู ซูเปอร์ อัลตร้า 1 เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้กับลูกค้า และขยายฐานผู้ใช้บริการทั้งบนเครือข่าย 4G และ 3G ของทรูมูฟ เอช ที่ครอบคลุมที่สุดทั่วประเทศ ซึ่งแคมเปญเหล่านี้ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี

ทรูออนไลน์ ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการนำเสนอแพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์ที่เพิ่มความคุ้มค่าให้แก่ลูกค้าจากการรวมบริการ ULTRA hi-speed Internet กับบริการอื่นๆ ภายในกลุ่มทรู ร่วมกับการทำการตลาดแบบปรับให้เข้ากับแต่ละพื้นที่ พร้อมกับการขยายบริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ตไปยังพื้นที่ใหม่ๆ ซึ่งครอบคลุมแล้วกว่า 4.4 ล้านครัวเรือน ใน 66 จังหวัด ส่งผลให้ทรูออนไลน์มีฐานผู้ใช้บริการบรอดแบนด์เพิ่มขึ้นเป็น 1.9 ล้านราย ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2557

ในขณะที่ ทรูวิชั่นส์ ยังคงมุ่งเพิ่มประสบการณ์การรับชมให้กับลูกค้า ด้วยการสรรหาคอนเทนต์คุณภาพทั้งในและต่างประเทศมาเพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ โดยทรูวิชั่นส์มีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการต่อยอดธุรกิจหลังได้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะผลักดันการเติบโตของรายได้ค่าโฆษณา และเพิ่มโอกาสในการทำการตลาดคอนเทนต์ของทรูวิชั่นส์ผ่านฐานผู้ชมขนาดใหญ่ทั่วประเทศอีกด้วย”

นายนพปฎล เดชอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านการเงิน กล่าวว่า “ผลประกอบการของกลุ่มทรูในไตรมาส 1 ปี 2557 ปรับตัวดีขึ้นมาก  ซึ่งเป็นผลจากความทุ่มเทของพนักงานในทุกหน่วยงาน ที่ร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งด้านวินัยทางการเงินให้กับบริษัท โดยกลุ่มทรู จะเดินหน้าควบคุมค่าใช้จ่ายและลดภาระหนี้สินอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานภาพทางการเงินของกลุ่ม อีกทั้ง การลงทุนใน TRUEIF ของบริษัทฯ ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่กลุ่มทรู”

 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน 

งบการเงินรวม ประจำไตรมาส
งบกำไรขาดทุน

  ไตรมาส 1
2557
ไตรมาส 4
2556
ไตรมาส 1
2556
% เปลี่ยนแปลง
ไตรมาส 1 2557 /
ไตรมาส 4 2556
ไตรมาส 1 2557 /
ไตรมาส 1 2556
รายได้
25,083 26,766 23,862 -6.3% 5.1%
- รายได้จากการให้บริการ 16,491 16,508 16,356 -0.1% 0.8%
- รายได้อื่นๆ 4,527 4,415 3,046 2.5% 48.6%
- รายได้จากการขาย 4,065 5,843 4,460 -30.4% -8.9%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
(24,488) (28,190) (23,311) -13.1% 5.1%
กำไรจากการดำเนินงาน
595 (1,424) 551 NM 8.0%
กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี (EBITDA)
4,742 3,343 4,731 41.9% 0.2%
ดอกเบี้ยจ่าย - สุทธิ (1,453) (1,937) (1,810) -25.0% -19.7%
ภาษี และอื่นๆ 5,443 241 (731) NM NM
กำไรจากการดำเนินงานปกติ
4,584 (3,120) (1,989) NM NM
กำไรจากการดำเนินงานปกติก่อนภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 4,288 (3,480) (1,564) NM NM
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานปกติ (730) 2,592 880 NM NM
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ สำหรับส่วนที่เป็นของบริษัท
3,855 (528) (1,109) NM NM
กำไรสำหรับส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (20) (51) (0) 61.4% NM
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 3,835 (579) (1,109) NM NM

งบดุล

  31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 % เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์ 216,703
205,852 5.3%
สินทรัพย์หมุนเวียน 71,269 70,059 1.7%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 145,433 135,794 7.1%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 216,703
205,852 5.3%
หนี้สินหมุนเวียน 108,072 107,348 0.7%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 100,063 93,772 6.7%
ส่วนของผู้ถือหุ้น 8,568 4,732 81.1%

 

 


      
Live Chat X