กสทช. ผนึก กลุ่มทรู มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ 3 สมาคมคนพิการ เปิดตัวรายการ "พลังใจ...ไร้ขีด" 

กสทช. ผนึก กลุ่มทรู มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ 3 สมาคมคนพิการ
เปิดตัวรายการ "พลังใจ...ไร้ขีด
รายการโทรทัศน์ สำหรับคนพิการ ออกอากาศทางทรูวิชั่นส์ ช่อง TNN 2 หมายเลข 120  กรุงเทพฯ 28 เมษายน 2557 – สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ร่วมกับ กลุ่มทรู โดย ดร. กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดย ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมด้วยสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมไทย สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย และสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต เปิดตัวรายการใหม่ "พลังใจ...ไร้ขีด" ที่จะช่วยให้คนพิการ รวมถึงพ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแล ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เข้าใจคนพิการกลุ่มต่างๆ มากขึ้น และทราบว่ากลุ่มคนดังกล่าวมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองและสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในที่สุด โดยทรูวิชั่นส์ ร่วมเป็นสื่อกลางการเผยแพร่ผ่านทางช่อง TNN 2 หรือช่องหมายเลข 120 ออกอากาศเป็นตอนแรก วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.00 น. – 08.30 น. รวม 22 ตอน แบ่งเป็นกลุ่มออทิสติก 7 ตอน กลุ่มความพิการทางสติปัญญา 7 ตอน กลุ่มบกพร่องทางจิต 7 ตอน และจะมีตอนพิเศษอีก 1 ตอน

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของกลุ่มทรู ที่จะร่วมนำศักยภาพและนวัตกรรมทางการสื่อสาร เทคโนโลยีต่างๆ เข้าร่วมส่งเสริมและพัฒนาคนในสังคมไทย เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยที่ผ่านมา กลุ่มทรู ได้นำนวัตกรรมการสื่อสารและเทคโนโลยี มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในหลากหลายรูปแบบ อาทิ นวัตกรรม Autistic Application แอพพลิเคชั่นการศึกษาที่คิดค้นโดยพนักงานชาวทรู เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้การสื่อสาร ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจแก่เด็กออทิสติก ให้ดำรงชีวิตได้ดีขึ้นและแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง นอกจากนี้ยังร่วมสนับสนุน กสทช.นำเสนอรายการ Deaf Channel ทางช่อง TNN2 รายการโทรทัศน์ที่นำเสนอด้วยภาษามือเต็มรูปแบบรายการแรกในประเทศไทย เมื่อ ปี 2556 อีกด้วย

ในภาพ: จากซ้ายไปขวา

  1. พระปลัดมานับ ปภัสสโร อุปนายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต
  2. ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์  คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  3. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
  4. ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา  ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัททรู
  5. นางสาวกิจจาพร ชื่นบุญ  กรรมการสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมไทย
  6. นางชนัญกร สุวรรณชื่น กรรมการสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
     

 


      
Live Chat X