1. บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศผ่านรหัส 006 ให้บริการโดย บริษัททรูมูฟ เอชยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชั่น จํากัด (“ทียูซี”) (รวมเรียกว่า “บริษัท”)
 2. ผู้ใช้บริการจะได้รับค่าโทรในอัตราพิเศษนาทีละ 2.50 บาทสำหรับการโทรทางไกลระหว่างประเทศไปยังเลขหมายภายในประเทศสหรัฐอเมริกา, แคนาดา, จีน, สิงคโปร์, ฮ่องกง, มาเลเซีย, ฮาวาย และอลาสก้า ตามเงื่อนไขดังนี้
  2.1
  รายการส่งเสริมการขายนี้มีผล 1 ม.ค.2564 – 30 มิ.ย.2564 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงจากบริษัทเป็นอย่างอื่น
  2.2
  คิดค่าใช้บริการขั้นต่ำ 1 นาที นาทีต่อ ๆ ไปจะแบ่งเป็นหน่วยๆ ละ 6 วินาที จำนวน 10 หน่วย เศษของหน่วย คิดเป็น 1 หน่วย
  2.3
  อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 3. ผู้ใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานพลัสของทรู, โทรศัพท์เคลื่อนที่ของทรูมูฟ เอช ทั้งในระบบบัตรเติมเงินและระบบรายเดือน ซึ่งขอเปิดใช้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศแล้ว สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ทันทีโดย ไม่ต้องสมัคร
 4. รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้เฉพาะบริการด้านเสียงเท่านั้น ไม่รวมการใช้บริการรับส่งข้อความระหว่างประเทศ (SMS) ค่าใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ (International Roaming) และบริการเสริมอื่นๆ
 5. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรม All Together Bonus และลูกค้าองค์กรที่ได้รับรายการส่งเสริมการขาย High Volume Discount ไม่สามารถใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ หากมีการนำบริการนี้ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุนี้
 7. บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท
 8. ก่อนสมัครใจใช้รายการส่งเสริมการขายรายการนี้ ผู้ใช้บริการสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือตรวจสอบอัตราค่าโทรไปยังประเทศอื่นๆได้ที่ www.true006.com หรือลูกค้าทรูมูฟ เอช โทร. 1242

หมายเหตุุ :ถ้อยคำภาษาอังกฤษที่ใช้ในคำขอใช้บริการฯ เป็นเพียงคำแปลเพื่อช่วยให้ผู้อ่านซึ่งเป็นชาวต่างชาติสามารถเข้าใจเนื้อหาในประเด็นสำคัญเท่านั้น หากคำแปลภาษาอังกฤษดังกล่าวขัดแย้งหรือแตกต่างจากถ้อยคำภาษาไทย ผู้ใช้บริการตกลงให้ใช้บังคับตามข้อความภาษาไทยเป็นหลัก