ข้อกำหนดและเงื่อนไข รายการส่งเสริมการขาย

“โปรโมชั่นโทรไปประเทศบังคลาเทศ อินเดีย ปากีสถาน กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซียผ่านรหัส 006 นาทีที่ 6 ขึ้นไปเหลือนาทีละ 3 บาท”
สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน เท่านั้น


1. บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศผ่านรหัส 006 ให้บริการโดย บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (“บริษัท”)

2. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น

3. ผู้ใช้บริการสามารถรับสิทธิ์พิเศษนี้ได้ โดยไม่ต้องสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าบริษัทจะแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

4. อัตราค่าใช้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศผ่านรหัส 006 สำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่

แพ็กเกจโทรประเทศบังคลาเทศ อินเดีย ปากีสถาน กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซียผ่าน 006

ประเทศ อัตราค่าโทร นาทีที่ 1 – 5
(บาท/นาที)
อัตราค่าโทร นาทีที่ 6 เป็นต้นไป
(บาท/นาที)
บังคลาเทศ 14 3
อินเดีย 10 3
ปากีสถาน 22 3
กัมพูชา 9 3
เวียดนาม 9 3
อินโดนีเซีย 7 3

4.1 ผู้ใช้บริการที่ใช้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศเรียกออกไปยังประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศที่ระบุไว้ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ระบบจะคิดค่าบริการโดยใช้อัตราค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศตามอัตราที่บริษัทประกาศกำหนด (Mass Rate)

4.2 การคำนวณค่าใช้บริการระบบจะคิดขั้นต่ำ 1 นาที โดยนาทีต่อ ๆ ไปจะแบ่งเป็นหน่วย ๆ ละ 6 วินาที จำนวน 10 หน่วย เศษของหน่วย คิดเป็น 1 หน่วย

4.3 อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

5. รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้เฉพาะบริการด้านเสียงเท่านั้น ไม่รวมการใช้บริการรับส่งข้อความระหว่างประเทศ (SMS) ค่าใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ (International Roaming) และบริการเสริมอื่นๆ

6. บริษัทมีสิทธิที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ หากมีการนำบริการนี้ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุนี้

7. บริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท

8. ผู้ใช้บริการต้องพิจารณาเงื่อนไขตามรายการส่งเสริมการขายนี้ก่อนสมัครใช้รายการส่งเสริมการขายรายการ โดย ผู้ใช้บริการสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.true006.com หรือ โทร 1242 หรือ สอบถามพนักงานขาย และบริษัทมีสิทธิในการยกเลิกบริการ แก้ไขรูปแบบการให้บริการ ปรับเปลี่ยนเงื่อนไข หรืออัตราค่าบริการตามที่บริษัทจะเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 30 วัน