ข้อกำหนดและเงื่อนไข รายการส่งเสริมการขาย

“แพ็กเกจเสริมโทรไปลาว ผ่านรหัส 006”


1. บริการโทรทางไกลต่างประเทศผ่านรหัส 006 ให้บริการโดย บริษัททรูมูฟ เอชยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชั่น จํากัด (“ทียูซี”) (รวมเรียกว่า “บริษัท”)

2. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟเอชแบบเติมเงินเท่านั้น

3. ผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายโดยใช้กดรหัสUSSD ตั้งแต่วันที่1 เมษายน2559 เป็นต้นไปจนถึงวันที่30 มิ.ย.2564 โดยผู้ใช้บริการจะต้องใช้งานโบนัสค่าโทรให้แล้วเสร็จภายในวันที่31 กรกฎาคม2564 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

4. อัตราค่าใช้บริการโทรทางไกลต่างประเทศผ่านรหัส 006 สำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่

4.1 แพ็กเกจนี้เป็นบริการเสริมเหมาจ่ายเป็นเวลา 15 วัน นับจากวันที่สมัครใช้บริการ โทรประเทศลาวผ่านบริการ 006 ราคา 100 บาท รับสิทธิโทรราคาพิเศษนาทีละ 2.50 บาท จนครบวงเงิน 100 บาท กรณีใช้งานเกินจากแพ็กเกจบริการเสริมที่ซื้อไว้ บริษัทฯ จะคิดค่าบริการส่วนเกินในอัตราค่าบริการระหว่างประเทศตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด

4.2 ผู้ใช้บริการที่โทรต่างประเทศไปยังประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศที่ระบุในแพ็คเกจได้โดยใช้อัตราค่าบริการระหว่างประเทศตามที่บริษัทประกาศกำหนด (Mass Rate)

4.3 แพ็กเกจมีอายุการใช้งาน 15 วัน หรือเมื่อมีการใช้งานจนครบจำนวนตามที่ระบุในแพ็กเกจแล้ว ระบบจะไม่ต่ออายุการใช้งานให้อย่างอัตโนมัติจนกว่าจะกดสมัครแพ็กเกจบริการเสริมอีกครั้งด้วยตัวเอง

4.4 ผู้ใช้บริการที่ใช้บริการในเดือนใด ไม่ครบตามจำนวนนาที และ/ หรือ ใช้จำนวนนาทีที่ไม่หมดตามจำนวนวันที่กำหนดในขั้นต้น จะไม่สามารถสะสมยอดไปใช้ในเดือนถัดไปได้

4.5 คิดค่าใช้บริการขั้นต่ำ 1 นาที นาทีต่อ ๆ ไปจะแบ่งเป็นหน่วยๆ ละ 6 วินาที จำนวน 10 หน่วย เศษของหน่วย คิดเป็น 1 หน่วย

4.6 อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

5. รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้เฉพาะบริการด้านเสียงเท่านั้น ไม่รวมการใช้บริการรับส่งข้อความระหว่างประเทศ (SMS) ค่าใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ (International Roaming) และบริการเสริมอื่นๆ

6. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ หากมีการนำบริการนี้ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุนี้

7. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท

8. ก่อนสมัครใจใช้รายการส่งเสริมการขายรายการนี้ ผู้ใช้บริการสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.true006.com หรือ โทร 1242 หรือ สอบถามพนักงานขาย และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการ แก้ไขรูปแบบการให้บริการ ปรับเปลี่ยนเงื่อนไข หรืออัตราค่าบริการตามที่บริษัทจะเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 30 วัน