ข้อกำหนดและเงื่อนไข รายการส่งเสริมการขาย555


“โปรโมชั่นสะสมยอดการใช้งานประเทศพม่า ผ่านรหัส 006”


1. บริการโทรทางไกลต่างประเทศผ่านรหัส 006 ให้บริการโดย บริษัททรูมูฟ เอชยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชั่น จํากัด (“ทียูซี”) (รวมเรียกว่า “บริษัท”)

2. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟเอชแบบเติมเงินเท่านั้น

3. ผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายโดยใช้กดรหัส USSD ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2560 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.2564 โดยผู้ใช้บริการจะต้องใช้งานโบนัสค่าโทรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่าง

4. อัตราค่าใช้บริการโทรทางไกลต่างประเทศผ่านรหัส 006 สำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่

โปรโมชั่นสะสมยอดการใช้โทรศัพท์ไปประเทศพม่าเพื่อแลก Minuteโทรเพิ่มเติม

ประเทศ อัตราค่าโทร/นาที (บาท) ระยะเวลาการให้สิทธิ รับโบนัสโทรประเทศพม่า (นาที)
พม่า 10 ทุก ๆ 10 นาที (เศษของ 10 นาที ปัดทิ้ง) 1

4.1 โปรโมชั่นนี้เป็นบริการเสริมไม่มีค่าเหมาจ่ายขั้นต่ำเป็นรายเดือนแต่เป็นการสะสมยอดการใช้งาน เมื่อมีการใช้งานไปประเทศพม่าทุกๆ 10 นาที ผู้ใช้บริการจะได้รับโบนัสเพื่อนำไปใช้โทรไปประเทศพม่า จำนวน 1 นาที โดยจะเริ่มสะสมยอดการใช้โทรศัพท์ตั้งแต่วันที่ผู้ใช้บริการสมัครโดยกดรหัส USSD และระบบจะคำนวณยอดการใช้งานสะสมเป็นรอบ ๆ ละ 30 วันนับจากวันที่ผู้ใช้บริการสมัครตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น และเมื่อครบ รอบ 30 วัน และระบบจะส่งโบนัสสำหรับโทรไปประเทศพม่าให้แก่ผู้ใช้บริการในวันแรกของรอบการคิดค่าบริการถัดไป

4.2 ผู้ใช้บริการที่โทรต่างประเทศไปยังประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศที่ระบุในแพ็กเกจได้โดยใช้อัตราค่าบริการระหว่างประเทศตามที่บริษัทประกาศกำหนด (Mass Rate)

4.3 อายุของโปรโมชั่น

4.3.1 โบนัสสำหรับโทรไปประเทศพม่ามีอายุการใช้งาน 14 วันนับแต่วันที่ระบบได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบโดยระบบจะนำโบนัสมาตัดค่าโทรศัพท์ (โทรออกไปประเทศพม่า) ก่อนเมื่อโบนัสหมด ระบบจึงจะคิดค่าบริการจากยอดเงินของผู้ใช้บริการ

4.4 ผู้ใช้บริการที่ใช้โบนัสไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถสะสมยอดไปใช้รอบถัดไป หรือใช้โบนัสค่าโทรต่อไปได้

4.5 คิดค่าใช้บริการขั้นต่ำ 1 นาทีแรก นาทีต่อ ๆ ไปจะแบ่งเป็นหน่วยๆ ละ 6 วินาที จำนวน 10 หน่วย เศษของหน่วย คิดเป็น 1 หน่วย

4.6 อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

5. รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้เฉพาะบริการด้านเสียงเท่านั้น ไม่รวมการใช้บริการรับส่งข้อความระหว่างประเทศ (SMS) ค่าใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ (International Roaming) และบริการเสริมอื่นๆ

6. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ หากมีการนำบริการนี้ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุนี้

7. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท

8. ก่อนสมัครใจใช้รายการส่งเสริมการขายรายการนี้ ผู้ใช้บริการสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.true006.com หรือ โทร 1242 หรือ สอบถามพนักงานขาย และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการ แก้ไขรูปแบบการให้บริการ ปรับเปลี่ยนเงื่อนไข หรืออัตราค่าบริการตามที่บริษัทจะเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 30 วัน