ข้อกำหนดและเงื่อนไข รายการส่งเสริมการขาย

“แพคเกจเสริมโทรไปจีน ผ่านรหัส 006”


1. บริการโทรทางไกลต่างประเทศผ่านรหัส 006 ให้บริการโดย บริษัททรูมูฟ เอชยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชั่น จํากัด (“ทียูซี”) (รวมเรียกว่า “บริษัท”)

2. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟเอชแบบรายเดือน (จดทะเบียนในนามนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา)

3. ผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2558 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

4. อัตราค่าใช้บริการโทรทางไกลต่างประเทศผ่านรหัส 006 สำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่

แพ็กเกจโทรประเทศจีน 006

ประเทศ ราคาต่อแพ็กเกจ (บาท) รับสิทธิโทรราคาพิเศษต่อนาที (บาท/นาที)
จีน 100 1.50

4.1 แพ็กเกจนี้เป็นบริการเสริมเหมาจ่ายขั้นต่ำเป็นรายเดือน

- แพ็กเกจโทรประเทศจีนผ่านบริการ 006 ราคา 100 บาท รับสิทธิ์โทรราคาพิเศษนาทีละ 1.50 บาท จนครบวงเงิน 100 บาท

- กรณีใช้งานเกินจากแพ็กเกจบริการเสริมที่ซื้อไว้ บริษัทฯจะคิดค่าบริการส่วนเกินในอัตราค่าบริการระหว่างประเทศตามที่บริษัทประกาศ (Mass Rate) มาคิดคำนวณ (ซึ่งไม่ใช่อัตราพิเศษข้างต้น)

4.2 ผู้ใช้บริการที่โทรต่างประเทศไปยังประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศที่ระบุในแพ็กเกจได้โดยใช้อัตราค่าบริการระหว่างประเทศตามที่บริษัทประกาศกำหนด (Mass Rate)

4.3 อายุของแพ็กเกจ

4.3.1 กรณีผู้ใช้บริการแบบเติมเงิน มีอายุการใช้งาน 30 วันโดยเมื่อสมัครใช้งานจนครบตามจำนวนที่ระบุในแพ็กเกจแล้ว ระบบจะไม่ต่ออายุการใช้งานให้อย่างอัตโนมัติจนกว่าจะกดสมัครแพ็กเกจบริการเสริมอีกด้วยตัวเอง

4.3.2 กรณีผู้ใช้บริการแบบรายเดือน มีอายุการใช้งาน 30 วัน โดยเมื่อสมัครแล้วจะต่ออายุการใช้งานรายเดือนแบบอัตโนมัติจนกว่าจะแจ้งยกเลิกบริการเสริม

4.4 ผู้ใช้บริการที่ใช้บริการในเดือนใดไม่ถึงตามที่ระบุในแพ็กเกจ จะไม่สามารถสะสมยอดไปใช้เดือนถัดไปได้

4.5 คิดค่าใช้บริการขั้นต่ำ 1 นาที นาทีต่อ ๆ ไปจะแบ่งเป็นหน่วยๆ ละ 6 วินาที จำนวน 10 หน่วย เศษของหน่วย คิดเป็น 1 หน่วย

4.6 อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

5. รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้เฉพาะบริการด้านเสียงเท่านั้น ไม่รวมการใช้บริการรับส่งข้อความระหว่างประเทศ (SMS) ค่าใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ (International Roaming) และบริการเสริมอื่นๆ

6. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ หากมีการนำบริการนี้ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุนี้

7. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท

8. ก่อนสมัครใจใช้รายการส่งเสริมการขายรายการนี้ ผู้ใช้บริการสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.true006.com หรือ โทร 1242 หรือ สอบถามพนักงานขาย และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการ แก้ไขรูปแบบการให้บริการ ปรับเปลี่ยนเงื่อนไข หรืออัตราค่าบริการตามที่บริษัทจะเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 30 วัน