ข้อกำหนดและเงื่อนไข รายการส่งเสริมการขาย


“แพคเก็จเสริมโทรไป 6 ประเทศยอดนิยม ผ่านรหัส 006”


1. บริการโทรทางไกลต่างประเทศผ่านรหัส 006 ให้บริการโดย บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชั่น จํากัด (“บริษัท”)

2. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟเอชแบบเติมเงินและรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา

3. ผู้ใช้สามารถสมัครรายการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 มิ.ย.2564 หรือจนกว่าบริษัทจะแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

4. อัตราค่าใช้บริการโทรทางไกลต่างประเทศผ่านรหัส 006 สำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่

แพ็กเกจโทรประเทศอเมริกา แคนาดา จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ผ่าน 006

แพ็กเกจ ค่าสมัครแพ็คเกจต่อ 30 วัน (บาท) อัตราค่าโทร (บาท/นาที) วิธีการสมัคร วิธียกเลิก
แบบเติมเงิน แบบรายเดือน แบบเติมเงิน แบบรายเดือน
อเมริกา แคนาดา จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย 19 2.00 กด*606*787# กด*900*7787# ยกเลิกอัตโนมัติเมื่อครบ 30 วันนับจากวันที่สมัคร กด*901*7787#


4.1 แพ็กเกจนี้เป็นบริการเสริมซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องสมัครแพ็คเกจในอัตรา 19 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รับสิทธิ์โทรไปประเทศจีน มาเลเซีย สิงคโปร์ อเมริกาฮ่องกง แคนาดา ผ่านบริการ 006 ในราคานาทีละ 2 บาท ได้นาน 30 วัน ตามอายุการใช้งานของแพ็คเกจในข้อ 4.3

4.2 ผู้ใช้บริการที่โทรต่างประเทศไปยังประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศที่ระบุในแพ็กเกจได้โดยใช้อัตราค่าบริการระหว่างประเทศตามที่บริษัทประกาศกำหนด (Mass Rate)

4.3 แพ็คเกจนี้มีอายุการใช้งาน 30 วัน นับจากวันที่สมัครใช้บริการโดยมีเงื่อนไขการต่ออายุแพ็คเกจ ดังนี้

4.3.1 กรณีผู้ใช้บริการแบบเติมเงิน เมื่อครบระยะเวลา 30 วันแล้ว ระบบจะไม่ต่ออายุการใช้งานให้ หากผู้ใช้บริการประสงค์จะสมัครใช้แพ็คเกจต่อไป จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในตารางข้างต้น

4.3.2 กรณีผู้ใช้บริการแบบรายเดือน ระบบจะต่ออายุการใช้งานให้อัตโนมัติจนกว่าผู้ใช้บริการจะแจ้งยกเลิกบริการตามขั้นตอนในตารางข้างต้น

4.4 คิดค่าใช้บริการขั้นต่ำ 1 นาที นาทีต่อ ๆ ไปจะแบ่งเป็นหน่วยๆ ละ 6 วินาที จำนวน 10 หน่วย เศษของหน่วย คิดเป็น 1 หน่วย

4.5 อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

5. รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้เฉพาะบริการด้านเสียงเท่านั้น ไม่รวมการใช้บริการรับส่งข้อความระหว่างประเทศ (SMS) ค่าใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ (International Roaming) และบริการเสริมอื่นๆ

6. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ หากมีการนำบริการนี้ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุนี้

7. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท

8. ก่อนสมัครใจใช้รายการส่งเสริมการขายรายการนี้ ผู้ใช้บริการสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.true006.com หรือ โทร 1242 หรือ สอบถามพนักงานขาย และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการ แก้ไขรูปแบบการให้บริการ ปรับเปลี่ยนเงื่อนไข หรืออัตราค่าบริการตามที่บริษัทจะเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 30 วัน