ทรูไอดี:
รหัสผ่าน:
ทรูไอดี คือ อีเมล์/เบอร์มือถือ/เบอร์ทรูการ์ด ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ iservice.truelife.com, truelife.com, true-u.com, weloveshopping.com
ทรูไอดี :
ชื่อที่ใช้แสดง :
บัตรประชาชน
รหัสผ่าน :
ยืนยันรหัสผ่าน :
ข้อตกลงการให้บริการ

บริษัท ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย จำกัด ("บริษัท") ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บริการต่างๆ ในเว็บไซต์ TrueLife ซึ่งได้แก่ สร้างบ้านในฝัน (miniHOME) บริการดูข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ บริการแสดงความคิดเห็นในกระทู้ และบริการอื่นๆ เพื่อบริการแก่สมาชิก (ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "บริการ")
หากท่านประสงค์จะใช้บริการใดๆ ของ TrueLife โปรดกดปุ่ม "ตกลง" หลังจากท่านกดปุ่ม "ตกลง" หากท่านประสงค์จะใช้บริการใดๆ ในเว็บไซต์ TrueLife ท่านตกลงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป ดังนี้

 • การสมัครสมาชิก
  หากท่านประสงค์จะใช้บริการใดๆ ใน TrueLife ท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิกโดยกดปุ่ม "สมัครสมาชิก" และกรอกข้อมูลต่างๆ ของท่านลงในใบสมัคร ท่านไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าแรกเข้าแต่อย่างใดทั้งสิ้น หลังจากบริษัทรับใบสมัครที่ท่านกรอกข้อความครบถ้วนแล้ว บริษัทจะส่ง e-mail ไปยังท่าน ท่านสามารถใช้บริการใดๆ ตามประสงค์ของท่านใน TrueLife หลังจากบริษัทได้รับการตอบรับยืนยันจากท่านในการเป็นสมาชิก โดยทาง e-mail (ต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะเรียกท่านว่า "สมาชิก")
 • ระยะเวลาการเป็นสมาชิก
  สมาชิกมีสิทธิใช้บริการใดๆ ใน TrueLife นับแต่วันที่ท่านเป็นสมาชิกตามข้อ 1. และสถานะการเป็นสมาชิกมีผลอยู่ตลอดไปจนกว่าท่านบอกเลิกการเป็นสมาชิก โดยการกดปุ่ม "ยกเลิก" หรือบริษัทยกเลิกการเป็นสมาชิกอันเนื่องจากสมาชิกไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ใน "ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป"
 • การชำระค่าบริการ
  สมาชิกจะชำระบริการตามอัตราที่บริษัทกำหนดหรือที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยบริษัทจะแจ้งให้สามารถผ่านเว็บไซต์ TrueLife สมาชิกสามารถชำระค่าบริการผ่านระบบที่บริษัทจัดหาให้
 • คำรับรองของสมาชิก
  สมาชิกให้คำรับรอง ดังนี้
  • สมาชิกรับทราบว่าการให้ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในใบสมัครเพื่อประโยชน์ที่จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ตามที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป ข้อมูลใดๆ ที่ได้ให้แก่บริษัทตามที่ระบุไว้ในสมัครสมาชิกเป็นจริงทุกประการ สมาชิกยินยอมให้บริษัทตรวจสอบความเป็นจริงและถูกต้องของข้อมูลได้ หากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ให้ไม่ตรงกับความจริง บริษัทมีสิทธิยกเลิกสมาชิกภาพและ/หรือการให้บริการ TrueLife ได้
  • สมาชิกจะใช้บริการ TrueLife ด้วยตนเองและจะรักษารหัสประจำตัว (ID) และรหัสผ่าน (password) ที่ได้รับจากบริษัทเพื่อการใช้บริการใน TrueLife ไว้เป็นความลับ สมาชิกจะไม่เปิดเผยหรือให้บุคคลใดใช้ ID และ password ของสมาชิกเพื่อใช้บริการ TrueLife สมาชิกตกลงรับผิดชอบชำระค่าบริการหากมีบุคคลใดล่วงรู้หรือใช้ ID และ password ของสมาชิกเพื่อใช้บริการ TrueLife ไม่ว่าสมาชิกจะให้หรือไม่ให้ความยินยอมก็ตาม
  • ที่สมาชิกจะส่ง แสดง หรือเปิดเผยผ่านการใช้บริการใด ใน TrueLife ต้องไม่มีลักษณะดังนี้
   • ห้ามส่งข้อความหรือเนื้อหา ที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือ พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ ราชวงศ์ ศาสนา ตลอดจนถึงความมั่นคงของชาติ เป็นอันขาด
   • หยาบ เสียดสี ไม่สุภาพ หรือไม่เหมาะสมด้วยประการใดๆ หรือเป็นเท็จ หรือส่อนัยทางเพศ หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
   • อาจสร้างความเสื่อมเสียหรือเสียหายต่อบริษัท หรือสมาชิกอื่น และ/หรือบุคคลอื่นๆ
   • อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่สมาชิกอื่น
   • ละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ และ/หรือสิทธิของบริษัท และ/หรือบุคคลใด
   • มีการกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกรายอื่นหรือบุคคลอื่น
ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ


      
Live Chat X