คุณสามารถเช็ครหัสอีมี่ได้ โดยการกด *#06#
IMEI (International Mobile Equipment Identity) คือ รหัสประจำตัวเครื่องโทรศัพท์