ข้อกำหนดและกฏหมาย
มาตรฐานคุณภาพ การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง
ประเภทบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (สำหรับเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาต)
ผู้รับใบอนุญาต : บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ : 3ก/55/003 ข้อมูลไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ประจำปี พ.ศ.2560
ลำดับที่ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ค่าเป้าหมาย ค่าคุณภาพบริการ หมายเหตุ
3.1 อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ (Successful call ratio) กรณีที่เป็นการโทรศัพท์ภายในโครงข่ายของผู้ประกอบการเดียวกัน
* หมายเหตุ วัดใน 2 ช่วงเวลา
1. ช่วงเวลา 10.00 - 13.00 น.
เฉลี่ยทุก 3 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

2. ช่วงเวลา 16.00 - 19.00 น.
เฉลี่ยทุก 3 เดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
3.2 อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ (Successful call ratio) กรณีที่เป็นการโทรศัพท์การโทรข้ามโครงข่ายต่างผู้ประกอบการ
* หมายเหตุ วัดใน 2 ช่วงเวลา
1. ช่วงเวลา 10.00 - 13.00 น.
เฉลี่ยทุก 3 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

2. ช่วงเวลา 16.00 - 19.00 น.
เฉลี่ยทุก 3 เดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
3.3 อัตราส่วนของกรณีที่สายหลุด (Drop Call Rate) ไม่มากกว่าร้อยละ 2 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก
3.4 อัตราข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับข้อผิดพลาด
ในการเรียกเก็บค่าบริการ
ไม่มากกว่าร้อยละ 0.3 ต่อเดือน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
3.5 ระยะเวลาที่ต้องรอในการขอใช้บริการดูแลลูกค้า
จากศูนย์ตอบรับโทรศัพท์ (Response time for accessing customer-service call center)
ไม่นานกว่า 60 วินาที เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง
ประเภทบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (สำหรับเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาต)
ผู้รับใบอนุญาต : บริษัท เรียล มูฟ จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ : 1/53/034 ข้อมูลไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ประจำปี พ.ศ.2560
ลำดับที่ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ค่าเป้าหมาย ค่าคุณภาพบริการ
(ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน / เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน / เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก)
หมายเหตุ
3.1 อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ (Successful call ratio) กรณีที่เป็นการโทรศัพท์ภายในโครงข่ายของผู้ประกอบการเดียวกัน
* หมายเหตุ วัดใน 2 ช่วงเวลา
1. ช่วงเวลา 10.00 - 13.00 น.
เฉลี่ยทุก 3 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

2. ช่วงเวลา 16.00 - 19.00 น.
เฉลี่ยทุก 3 เดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- ข้อมูลผลการวัดอ้างอิงได้จากโครงข่ายของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
3.2 อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ (Successful call ratio) กรณีที่เป็นการโทรศัพท์การโทรข้ามโครงข่ายต่างผู้ประกอบการ
* หมายเหตุ วัดใน 2 ช่วงเวลา
1. ช่วงเวลา 10.00 - 13.00 น.
เฉลี่ยทุก 3 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

2. ช่วงเวลา 16.00 - 19.00 น.
เฉลี่ยทุก 3 เดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- ข้อมูลผลการวัดอ้างอิงได้จากโครงข่ายของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
3.3 อัตราส่วนของกรณีที่สายหลุด (Drop Call Rate) ไม่มากกว่าร้อยละ 2 - ข้อมูลผลการวัดอ้างอิงได้จากโครงข่ายของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
3.4 อัตราข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับข้อผิดพลาด
ในการเรียกเก็บค่าบริการ
ไม่มากกว่าร้อยละ 0.3 ต่อเดือน -
3.5 ระยะเวลาที่ต้องรอในการขอใช้บริการดูแลลูกค้า
จากศูนย์ตอบรับโทรศัพท์ (Response time for accessing customer-service call center)
ไม่นานกว่า 60 วินาที -
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง
ประเภทบริการโทรศัพท์ประจำที่ (สำหรับเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาต)
ผู้รับใบอนุญาต : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ : 3ก/49/003 ข้อมูลไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ประจำปี พ.ศ.2560
ลำดับที่ ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ค่าเป้าหมาย ค่าคุณภาพบริการ
(ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน / เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน / เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก)
หมายเหตุ
1.1 ระยะเวลาสำหรับการขอเริ่มเปิดใช้บริการ
(Supply time for initial connection)
ไม่นานกว่า 10 วันทำการ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.2 ร้อยละของการติดตั้งบริการสำเร็จภายในวันที่กำหนด (Percentage of service installation completed on or before the date confirmed) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.3 จำนวนของความผิดปกติที่ถูกรายงาน ต่อจำนวนผู้ใช้บริการ 100 ราย (Number of reported faults per 100 subscribers) ไม่มากกว่า 5 ครั้ง
ต่อผู้ใช้บริการ 100 ราย
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.4 ระยะเวลาในการซ่อมแซม (Fault repair time) ไม่นานกว่า 24 ชั่วโมง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.5 อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ (Successful call ratio) กรณีที่เป็นการโทรศัพท์ภายในโครงข่ายของผู้ให้บริการเดียวกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.6 อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ (Successful call ratio) กรณีที่เป็นการโทรศัพท์การโทรข้ามโครงข่ายต่างผู้ให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.7 ความผิดพลาดของการเรียกเก็บค่าบริการ
(Billing inaccuracy)
ไม่มากกว่า ร้อยละ 1 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.8 ระยะเวลาที่ต้องรอในการขอใช้บริการดูแลลูกค้า
จากศูนย์ตอบรับโทรศัพท์ (Response time for accessing customer-service call center)
ไม่นานกว่า 60 วินาที เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน