การกำกับดูแลกิจการ
เราดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ความเป็นผู้นำ
และการพัฒนาบุคลากร
ธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน จะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์ เราสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกระดับ ให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อส่งเสริมให้บริษัทมีขีดความสามารถในการทั้งแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ
อัตรากำลังบุคลากร
สิทธิมนุษยชน
เราดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชน เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่คุณค่าของ บริษัท และสอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR)
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
เราเชื่อว่าการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน เราให้ความสำคัญในการคัดเลือกคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจ ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจเพื่อสนับสนุนการเติบโตไปด้วยกัน
การบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงเป็นหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน เราตระหนักและให้ความกับความเสี่ยงทั้งด้านธุรกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งหามาตรการที่จะช่วยลดผลกระทบจากความเสี่ยง เรามีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว
ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า
การปกป้อความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยมีความสำคัญสูงสุด ซึ่งเราเรายึดมั่นในการปกป้องข้อมูลของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอและรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูล ความมั่นคงของระบบปฏิบัติการ บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและมีความพึงพอใจสูงสุด
ลูกค้าและการบริการ
ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาความยั่งยืนในอนาคตของกลุ่มทรู
ส่งความคิดเห็น