การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
ความเข้มข้นของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายค่าความเข้มข้นการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Intensity) ที่คิดจากปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1 Emissions) และทางอ้อม (Scope 2 Emissions) ต่อรายได้จากการบริการ 1 ล้านบาท ให้ลดลงจากปีฐาน 2558 (4.22 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อรายได้จากการบริการ 1 ล้านบาท) ลงร้อยละ 10 หรือให้อยู่ในระดับไม่เกิน 3.80 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อรายได้จากการบริการ 1 ล้านบาท ภายในปี 2563
อัตราส่วนการใช้ไฟฟ้า
การใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของบริษัทฯ เราจึงมุ่งมั่นลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อรายได้ โดยมีเป้าหมายลดอัตราส่วนการใช้ไฟฟ้าจากปี 2558 ที่เท่ากับ 6.83 MWh ต่อรายได้จากการบริการ 1 ล้านบาท ให้อยู่ในระดับที่ไม่เกิน 6.15 MWh ต่อรายได้จากการบริการ 1 ล้านบาท ภายในปี 2563
การใช้กระดาษ
บริษัทฯ ให้บริการใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางบริการออนไลน์ และผ่านแอพพลิเคชั่น เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ โดยสามารถลดการใช้กระดาษมากกว่า 16 ล้านแผ่น เทียบเท่าการลดก๊าซเรือนกระจกประมาณ 170 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตั้งแต่ปี 2559
ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม
โครงการ "ปลูก...เพื่อให้ We Grow Together" และแอปพลิเคชัน We Grow ที่ทรูสร้างสรรค์ขึ้น มีส่วนช่วยสนับสนุนการปลูกต้นไม้ในสังคมยุคใหม่ให้ประชาชน โดยใน พ.ศ. 2558 มีการปลูกต้นไม้และแชร์ผ่านแอปพลิเคชัน We Grow จำนวน 4.32 ล้านต้น ซึ่งสามารถช่วยดูดซับคาร์บอนได้ประมาณ 53,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
การใช้น้ำ
เราคำนึงถึงความสำคัญของการอนุรักษ์น้ำ โดยตั้งเป้าหมายการลดสัดส่วนการใช้น้ำต่อรายได้ลง 10% ภายในปี 2563 (เทียบกับปี 2558)
การจัดการขยะ
กลุ่มทรู มุ่งมั่นลดการก่อให้เกิดขยะ และจัดการขยะอย่างรับผิดชอบ ในปี 2560 มีปริมาณขยะ 2,520 ตัน และนับตั้งแต่ปี 2557
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)
แม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณมือถือ มีผลกระทบทางลบต่อสุขภาพมนุษย์ ทรู ก็ให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าว โดยปฏิบัติสอดคล้องกับเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศข้อบังคับ ของ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังมีการควบคุมมาตรฐานการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งต้องอยู่ในอัตราน้อยกว่าร้อยละ 0.1 ซึ่งเป็นปริมาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่ในระดับความปลอดภัย ตามที่ กสทช. และองค์กรระดับชาติกำหนด
ทรู e-Bill
ลูกค้ารายเดือนของทรูสามารถเลือกรับใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งทางอีเมล์ และ SMS เพิ่มความสะดวกสบายในการตรวจสอบและชำระค่าบริการ โดยตั้งแต่ปี 2557 True e-Bill ช่วยลดการใช้กระดาษไปแล้วรวมกว่า 16 ล้านแผ่น เทียบเท่ากับการลดก๊าซเรือนกระจก
รถขยายสัญญาณ
พลังงานแสงอาทิตย์
ทรู ได้พัฒนารถขยายสัญญาณพลังงานแสงอาทิตย์ คันแรกในประเทศไทย ทำหน้าที่ส่งสัญญาณมือถือ TrueMove-H ผ่านดาวเทียม สายใยแก้วนำแสง และไมโครเวฟ สำหรับพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ลดการใช้พลังงานจากน้ำมัน และลดการปล่อยมลพิษทางอากาศอีกด้วย
นวัตกรรม
เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
แอปพลิเคชัน We Grow
บริษัทได้สร้างสรรค์แอปพลิเคชัน We Grow ขึ้น เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการปลูกต้นไม้ในสังคมยุคดิจิทัล ให้ประชาชนปลูกต้นไม้และสามารถแชร์หรืออัพเดตการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างต่อเนื่อง
ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาความยั่งยืนในอนาคตของกลุ่มทรู
ส่งความคิดเห็น