วิสัยทัศน์
ด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
บริษัทมุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านคอนเวอร์เจนซ์อย่าง “แท้จริง” เราเติมเต็มชีวิตของผู้คนด้วยเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมผ่านคอนเวอร์เจนซ์แพลทฟอร์ม และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงชีวิตผู้คน ครอบครัวและองค์กร ให้เกิดการแบ่งปัน “คุณค่า” และ “การอยู่ร่วมกัน” ในสังคมอย่างมีความสุข ขณะเดียวกันเรายังยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร 4C คือ Caring วัฒนธรรมองค์กรที่ใส่ใจพนักงาน Credible การประกอบธุรกิจด้วยความน่าเชื่อถือ Creative มีความสร้างสรรค์ด้านต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสังคม และ Courageous มีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ๆ
WE SUPPORT
การเข้าร่วมเป็นสมาชิก UN Global Compact กลุ่มทรู เล็งเห็นความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกในฐานะของบรรษัทพลเมืองที่ดี ด้วยการเข้าร่วมเป็นสมาชิก UN Global Compact ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 โดยมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักสากล 10 ประการ และให้ความร่วมมือในโครงการต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายของสหประชาชาติ และขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน
ความคืบหน้า
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ด้านธรรมาภิบาล นอกจากการดำเนินธุรกิจด้วยความน่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้แล้ว ทรูยังสนับสนุนให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขอีกด้วย อ่านเพิ่มเติม
ด้านสังคม เราสนับสนุนการพัฒนาสังคม และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยศักยภาพของนวัตกรรมทุกรูปแบบขององค์กร อ่านเพิ่มเติม
ด้านสิ่งแวดล้อม ทรูพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่มเติม
ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาความยั่งยืนในอนาคตของกลุ่มทรู
ส่งความคิดเห็น